c

ESS, Lund

 • Flygbild över ESS byggarbetsplats i juli 2017.
 • Flygbild ESS byggarbetsplats i juni 2017. Foto: Perry Nordeng/ESS.
 • Flygbild ESS byggarbetsplats i Lund augusti 2017
 • Installation of grävpålar i området för ESS målstation
 • Casting 400 mm bottom slab
 • Gjutning av den första delen av bottenplattan för ESS målstation. Denna är 400 mm och kommer följas av en 1600 mm tjock bottenplatta
 • Cold Box, inne i klystrongalleriet på ESS i Lund. Det är här Heliumgasen kyls ner till mycket låg temperatur, innan den leds in i acceleratorn, där den slutgiltiga nedkylningen till 2K (-271O C) sker i kryomoduler.
 • Kryobyggnaden på ESS i Lund innehåller kompressorer för att kyla heliumgas som står i stora tankar utanför. Heliumgasen kyls ner till 2K och övergår då till flytande form, vilket gör acceleratortunneln supraledande
 • Fasaden på den 489 meter långa Galleribyggnaden som löper längs hela Acceleratortunneln och förser den med accelerationskraft
 • Inne i Front End Building på ESS
 • Klystrongalleriets Loading Hall, som har en traverskran för lyft av tung utrustning
 • Test Stand inne i klystrongalleriet på ESS. Här ska klystroner och utrustning testas och kalibreras innan anläggning går i drift
 • Översiktsbild av Monoliten på ESS i Lund som består av rejäla betongkonstruktioner. Vissa av väggarna är gjutna i tungbetong innehållande järnmalm
 • Beam Line Gallery och Experimenthall 3. I långa glasrör ska netruoner ledas ut till de experimentstationer som ligger längst ut
 • Pålning för Beam Line Gallery, rader av neutronrör som leder ut till experimenthallarna
 • Återfyllning av ESS Acceleratortunnel, som kommer ligga under en 5-7 meter hög armerad slänt
 • Armering till 1600 mm tjock bottenplatta för ESS målstation
 • Stålskelett för ESS klystrongalleri
 • Bunkern på målstationsbyggnaden på ESS i Lund med betongkonstruktionen där Monoliten ska inhysas. Det är här spallationen kommer att ske
 • Grönt tak på ESS acceleratortunnel. Den ligger under marken och täcks av ett fem meter tjockt jordlager där vi sår gräs

Världens modernaste forskningsanläggning

I Lund bygger Skanska just nu vad som kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Här kommer forskare från hela världen kunna studera framtidens material i detalj. Skanska har tecknat ett samverkansavtal med ESS, European Spallation Source, om att uppföra byggnaderna samt infrastruktur till forskningsanläggningen.

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning där sjutton medlemsländer bidrar med kompetens och finansiering. Det är en så kallad spallationsanläggning, vilket innebär att protoner skjuts iväg i nästan ljusets hastighet genom en acceleratortunnel och när de sedan kolliderar med målet– ett heliumkylt hjul – så frigörs neutroner som leds ut till experimentstationer i långa glasrör.

Instrumenten vid anläggningen kan liknas vid jättestora mikroskop som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå. Anläggningen kommer kunna användas inom en rad olika vetenskaper så som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

I Skanskas uppdrag ingår att tillsammans med ESS planera och bygga skalet och infrastrukturen till forskningsanläggningen. Samverkansavtalet tecknades i februari 2014. Byggprojektet planeras i flera etapper där ett nytt avtal sluts i början av varje etapp.

När ESS tas i drift kommer cirka 500 personer arbeta där varav en stor del är forskare. Anläggningen kommer bli en mötesplats för forskare från hela världen och man räknar med att få besök av 2000-3000 forskare varje år. Forskningen kommer bidra till många spännande resultat gällande materialforskning, förnybar energi, biomedicin och läkemedel.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects