c

Samverkan och partnering

Samverkan, eller partnering, är en samarbetsform där vi drar nytta av deltagarnas erfarenhet och kompetens. På så sätt skapar vi det bästa teamet för att lösa uppgifterna i ett projekt. Genom tidig involvering kommer vi gemensamt fram till de bästa lösningarna och hittar möjligheter till innovation.

En samarbetsform med flera namn

Det finns egentligen ingen skillnad mellan samverkan och partnering. Begreppet samverkan används i väg- och anläggningsprojekt. När det gäller byggnader brukar man i stället prata om partnering. Ibland nämns även Early Contractor Involvement (ECI), vilket också är en form av samverkan med skillnaden att entreprenören kommer in ännu tidigare i projektet. Kärt barn har många namn. När vi säger samverkan på denna sida, menar vi även partnering.

Kraften hos människan

Samverkan är varken en upphandlings- eller entreprenadform. Det är en samarbetsform där hela projektteamet arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vi frångår ofta traditionella metoder och formar en gemensam organisation. Därför är det viktigt att välja rätt nyckelpersoner som har rätt kompetens och inställning samt att bygga en kultur med beteenden som långsiktigt främjar samverkan.

Samverkan skapar mervärden och hjälper oss att fokusera på att lösa projektets utmaningar. Målet är att göra byggprocessen effektivare och ledtiderna kortare samtidigt som vi får större kontroll över kostnaderna.

Fokus på kvalitet i upphandlingen

Det som kännetecknar upphandlingen av ett samverkansprojekt är att förfrågningsunderlaget fokuserar på kvalitet och mervärden snarare än pris. Det gäller att knyta rätt kompetens och människor med rätt erfarenheter och värderingar till organisationen. Samverkan är ett lagarbete.

Samverkan hittar nya lösningar

Samverkan är en djupare form av samarbete och störst värde skapas när rätt kompetens involveras i ett tidigt skede. När vi får chansen att komma in tidigt i projekten kan vi tillsammans skapa mervärden och samhällsnytta. Det kan till exempel handla om att hitta innovativa lösningar, ökad nytta inom social hållbarhet eller involvering av slutanvändare.

Samverkan innebär också ett strukturerat sätt att arbeta som främst lämpar sig för komplexa projekt med många olika parter och intressenter. Med rätt förarbete och tydliga ramverk som exempelvis ISO 44001, skapar vi stabilitet och trygghet.

Hur får du ut mesta möjliga av samverkan

Det finns många olika sätt att samverka på, men hörnstenarna i arbetssättet vilar på tre fundament: gemensam organisation, gemensamma mål och gemensamma ekonomi. Tillsammans arbetar vi strukturerat med dessa tre huvudområden genom hela projektet. Alla känner en lojalitet mot projektet och till varandra. Projektets bästa är alltid viktigast.

Gemensam organisation

I ett samverkansprojekt bygger vi en organisation som bygger på förståelse, delaktighet och ansvarstagande, vi sitter i gemensamma lokaler och delar samma vardag. Det ger oss full utväxling av de erfarenheter och kompetenser som finns i organisationen. Därför är det också viktigt att även projektörer och underentreprenörer deltar i samverkansarbetet. Det börjar redan när vi formar gruppen och definierar mål.

Vi arbetar tätt tillsammans från start till mål. När nya parter kommer in projektet, introduceras de i gruppen och till vårt arbetssätt. Målsättningen är att skapa ett dynamiskt arbetsklimat som gör det enklare att lösa utmaningar som kommer upp längs vägen.

Gemensamma mål

En av de viktigaste arbetsuppgifterna för projektteamet är att identifiera gemensamma mål. Sedan bryter vi ned dem på flera nivåer. Det skapar engagemang och involvering.

Allt vi gör ska sträva mot målsättningarna. Det innebär också att vi jobbar med gemensamma risker och möjligheter. Hantering av ändringar sker löpande för att säkerställa att vi tar fram rätt produkt till rätt kostnad. Alla deltagare är med i uppföljningen och slutresultatet blir ökat engagemang och ansvarstagande för alla inblandade.

Gemensam ekonomi

Oftast är inköp den största delen av projektets budget. Därför ger samverkan kring inköp stora avtryck. I många projekt arbetar vi med gemensamma inköp och har öppna system. Tillsammans väljer vi leverantörer med rätt inställning och arbetar sedan med gemensam projektstyrning och budget. Samverkan innebär därför att alla har en uppdaterad bild av projektets ekonomiska läge och kan följa alla utgifter. Det ger oss en unik möjlighet att nå ekonomisk träffsäkerhet.

Genomförda samverkansprojekt

Vi på Skanska har genomfört många lyckade projekt i samverkan. Kontakta oss gärna för att höra mer om samarbetsformen.

Se projekt som har genomförts i samverkan

Senast uppdaterad: 2021-02-08