c

Skanskas Pensionsstiftelser

Skanska har tre pensionsstiftelser vars ändamål är att med sitt kapital trygga pensionsutfästelser som Skanska AB (publ) och andra koncernbolag lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.

Stiftelserna är så kallade gemensamma pensionsstiftelser för Skanska AB (publ) och annat svenskt bolag eller svenskt konsortium i vilket Skanska AB direkt eller indirekt via koncernbolag är delägare eller varit delägare. Nedan benämns dessa bolag för Arbetsgivaren.

I enlighet lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera informerar Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse, Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse om följande:

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelsen förvaltar ungefär 6 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Arbetsgivaren. Stiftelsens styrelse beslutar i frågor som rör förvaltningen i stiftelsen.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse har som ändamål att med sitt kapital trygga åtaganden för Arbetsgivarens utfästelser om pension enligt planen för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP-planen) och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande åtaganden.

Pensionsstiftelsens målsättning är att uppnå en avkastning som täcker skuldökningen på arbetsgivarens åtagande. Detta avser stiftelsen uppnå genom att placera stiftelsens kapital i ett antal olika tillgångar som sammantaget blir en portfölj som långsiktigt förväntas uppnå denna målsättning. Portföljen som helhet skall därtill vara väldiversifierade i syfte att minska svängningarna i kapitalet.

Arbetsgivaren är enligt kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter skyldig att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-planen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en pant till PRI, vilken PRI kan ta i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden.

Stiftelsens säte är Stockholm.

Stiftelsens tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Stiftelsens adress och namn:
Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Telefon: 010-448 00 00
E-post: Contact

Placeringsinriktning

Stiftelsens investeringsverksamhet styrs av  placeringsriktlinjer. Dessa riktlinjer stipulerar att stiftelsens medel får placeras i följande tillgångsslag:

 • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
 • Fastigheter och Infrastruktur
 • Hedgefonder
 • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
 • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
 • Alternativa tillgångar
 • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Stiftelsens medel kan placeras i onoterade tillgångar. Sådana tillgångar har normalt sämre likviditet än noterade/likvida tillgångar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Upplysningarna i följande avsnitt lämnas i enlighet med kraven i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar från den finansiella sektorn (”SFDR”). Stiftelsen är en finansmarknadsaktör enligt SFDR:s definition men tillhandahåller inga finansiella produkter varför upplysningarna lämnas på enhetsnivå.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker i Stiftelsens investeringsbeslut

Stiftelserna har antagit en målsättning med sitt hållbarhetsarbete. Enligt målsättningen ska Stiftelsen undvika externa förvaltare som inte följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments) samt undvika externa förvaltare som investerar i bolag som bryter mot principerna i UN Global Compact.

Stiftelsen strävar efter att löpande väga in hållbarhetsrisker i sina placeringsbeslut. Med hållbarhetsrisk avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som, om de skulle inträffa, skulle kunna påverka investeringens värde negativt.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningen (artikel 4.1 b). Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen att vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Stiftelsen söker dock genom dess målsättning för hållbarhet att begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer.

Ersättningspolicy och integrering av hållbarhetsrisker

Stiftelsens ersättningspolicy skapar inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i placeringsverksamheten.

Ersättningspolicy Utvåva 3 Trean (PDF)

Aktieägarengagemang

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera. Detta ställningstagande motiveras av följande skäl:

 • Stiftelsen har begränsade resurser och har därför valt att investeringar i börsnoterade aktier uteslutande sker genom investeringar i värdepappersfonder.
 • Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare.
 • Avseende investeringar i värdepappersfonder, vilka kan investera i börsnoterade aktier, är Stiftelsen en passiv investerare där valet av värdepappersfond motiveras av förväntad avkastning i relation till förväntad risk. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. Detta i enlighet med den placeringsstrategi som antagits.
  Därigenom utövar Stiftelsen inte själv direkt aktieägarengagemang utan istället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder stiftelsen investerat i. Stiftelsen ingår ej heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare.

Nedan återfinns länkar till webbplatser för information om aktieägarengagemang avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar och som investerar i aktier noterade inom EES.

Svenska Handelsbanken Fonder

Nordea Asset Management

Enter Fonder

JP Morgan Asset Management

Information på begäran om Stiftelsen och dess verksamhet

Utöver vad som framgår på denna hemsida lämnas på begäran Stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisning till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsens årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen. I Stiftelsens årsredovisning framgår styrelsernas ledamöter.

Vid frågor eller ytterligare behov om information kontakta Contact

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse samförvaltas tillsammans med Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse. Pensionsstiftelserna förvaltar ungefär 150 miljoner kronor, och är egna juridiska enheter, skild från Arbetsgivaren. Stiftelsernas styrelser beslutar i frågor som rör förvaltningen i stiftelserna.

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse har som ändamål att med sitt kapital trygga åtaganden för Arbetsgivarens utfästelser om ålderspension åt anställda som är eller har varit ledande befattningshavare och att trygga efterlevande pension åt efterlevande till sådan befattningshavare. Pensionsåtagandena är kreditförsäkrade hos Försäkringsbolaget PRI.

Stiftelsernas säte är Stockholm.

Stiftelsens tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Stiftelsens adress och namn:
Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Telefon: 010-448 00 00
E-post: Contact

Placeringsinriktning

Stiftelsernas investeringsverksamhet styrs av placeringsriktlinjer. Dessa riktlinjer stipulerar att stiftelsernas medel får placeras i följande tillgångsslag:

 • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
 • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
 • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
 • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Hållbarhetsrisker i Stiftelsens investeringsbeslutsprocess

Stiftelserna har antagit en målsättning med sitt hållbarhetsarbete. Enligt målsättningen ska externa förvaltare följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments).

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningen (artikel 4.1 b). Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen att vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Stiftelsen noterar därtill att den inte tillhandahåller finansiella produkter.

Stiftelsen söker dock genom dess målsättning att begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer genom de krav på ansvarsfulla investeringar som Stiftelsens styrelse har fastställt.

Ersättningspolicy och integrering av hållbarhetsrisker

Stiftelsens ersättningspolicy skapar inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i placeringsverksamheten.

Ersättningspolicy Ettan och Tvåan, utgåva 3 (PDF)

Aktieägarengagemang

Skanska Ettan och Tvåan Särskild Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Ettan och Tvåan Särskild Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera. Detta ställningstagande motiveras av följande skäl:

 • Stiftelsen har begränsade resurser och har därför valt att investeringar i börsnoterade aktier uteslutande sker genom investeringar i värdepappersfonder.
 • Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare.
 • Avseende investeringar i värdepappersfonder, vilka kan investera i börsnoterade aktier, är Stiftelsen en passiv investerare där valet av värdepappersfond motiveras av förväntad avkastning i relation till förväntad risk. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. Detta i enlighet med den placeringsstrategi som antagits.
  Därigenom utövar Stiftelsen inte själv direkt aktieägarengagemang utan istället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder stiftelsen investerat i. Stiftelsen ingår ej heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare.

Nedan återfinns en länk till en webbplats för information om aktieägarengagemang avseende den fondförvaltare som Stiftelserna anlitar och som investerar i aktier noterade inom EES.

Svenska Handelsbanken Fonder

Information på begäran om Stiftelserna och dess verksamhet

Utöver vad som framgår på denna hemsida lämnas på begäran Stiftelsernas stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisningar till dem som Stiftelserna tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelserna. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsernas årsredovisningar, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen. I Stiftelsernas årsredovisningar framgår styrelsernas ledamöter.

Vid frågor eller ytterligare behov om information kontakta Contact

Senast uppdaterad: 2024-05-13