c

Skanskas Pensionsstiftelser

Skanska har tre pensionsstiftelser vars ändamål är att med sitt kapital trygga pensionsutfästelser som Skanska AB (publ) och andra koncernbolag lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.

Stiftelserna är så kallade gemensamma pensionsstiftelser för Skanska AB (publ) och annat svenskt bolag eller svenskt konsortium i vilket Skanska AB direkt eller indirekt via koncernbolag är delägare eller varit delägare. Nedan benämns dessa bolag för Arbetsgivaren.

I enlighet lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera informerar Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse, Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse om följande:

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelsen förvaltar ungefär 5 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Arbetsgivaren. Stiftelsens styrelse beslutar i frågor som rör förvaltningen i stiftelsen.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse har som ändamål att med sitt kapital trygga åtaganden för Arbetsgivarens utfästelser om pension enligt planen för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP-planen) och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande åtaganden.

Pensionsstiftelsens målsättning är att uppnå en avkastning som täcker skuldökningen på arbetsgivarens åtagande. Detta avser stiftelsen uppnå genom att placera stiftelsens kapital i ett antal olika tillgångar som sammantaget blir en portfölj som långsiktigt förväntas uppnå denna målsättning. Portföljen som helhet skall därtill vara väldiversifierade i syfte att minska svängningarna i kapitalet.

Arbetsgivaren är enligt kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter skyldig att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-planen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en pant till PRI, vilken PRI kan ta i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden.

Stiftelsens säte är Stockholm.

Stiftelsens tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Stiftelsens adress och namn:
Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Telefon: 010-448 000 00
E-post: Contact

Placeringsinriktning

Stiftelsens investeringsverksamhet styrs av ett placeringsriktlinjer. Dessa riktlinjer stipulerar att stiftelsens medel får placeras i följande tillgångsslag:

 • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
 • Fastigheter och Infrastruktur
 • Hedgefonder
 • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
 • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
 • Alternativa tillgångar
 • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Stiftelsens medel kan placeras i onoterade tillgångar. Sådana tillgångar har normalt sämre likviditet än noterade/likvida tillgångar.

Stiftelsen beaktar hållbarhetsfaktorer i sina placeringsbeslut. Stiftelsen har för närvarande ingen fastställd målsättning med sitt hållbarhetsarbete. Stiftelsen avser att löpande utvärdera förvaltares hållbarhetsarbete.

Styrelse och revisorer

I Stiftelsens Årsredovisning framgår styrelsens ledamöter. Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer.

Ersättningspolicy Trean, utvåva 2 (PDF)

Årsredovisning, placeringsriktlinjer och stadgar

Stiftelsens årsredovisning och placeringsriktlinjer finns att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm samt Finansinspektionen. I årsredovisningen framgår den gemensamma stiftelsens ekonomiska ställning. Stiftelsen skall tillhandahålla Stiftelsens stadgar till destinatär eller pensionsborgenär om det begärs.

Aktieägarengagemang

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera. Detta ställningstagande motiveras av följande skäl:

 • Stiftelsen har begränsade resurser och har därför valt att investeringar i börsnoterade aktier uteslutande sker genom investeringar i värdepappersfonder.
 • Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare.
 • Avseende investeringar i värdepappersfonder, vilka kan investera i börsnoterade aktier, är Stiftelsen en passiv investerare där valet av värdepappersfond motiveras av förväntad avkastning i relation till förväntad risk. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. Detta i enlighet med den placeringsstrategi som antagits.
  Därigenom utövar Stiftelsen inte själv direkt aktieägarengagemang utan istället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder stiftelsen investerat i. Stiftelsen ingår ej heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare.

Nedan återfinns länkar med information om fondbolagens aktieägarengagemang.

Handelsbanken

Ägarstyrningspolicy_xact.pdf

Nordea

Corporate_Governance_Principles.pdf

Vid frågor eller ytterligare behov om information kontakta Contact

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse samförvaltas tillsammans med Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse. Pensionsstiftelserna förvaltar ungefär 200 miljoner kronor, och är egna juridiska enheter, skild från Arbetsgivaren. Stiftelsernas styrelser beslutar i frågor som rör förvaltningen i stiftelserna.

Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse och Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse har som ändamål att med sitt kapital trygga åtaganden för Arbetsgivarens utfästelser om ålderspension åt anställda som är eller har varit ledande befattningshavare och att trygga efterlevande pension åt efterlevande till sådan befattningshavare. Pensionsåtagandena är kreditförsäkrade hos Försäkringsbolaget PRI.

Stiftelsernas säte är Stockholm.

Stiftelsens tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Stiftelsens adress och namn:
Skanska Ettan Särskild Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Skanska Tvåan Särskild Pensionsstiftelse
c/o Skanska Financial Services
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Telefon: 010-448 000 00
E-post: Contact

Placeringsinriktning

Stiftelsernas investeringsverksamhet styrs av ett placeringsriktlinjer. Dessa riktlinjer stipulerar att stiftelsernas medel får placeras i följande tillgångsslag:

 • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
 • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
 • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
 • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Stiftelserna beaktar hållbarhetsfaktorer i sina placeringsbeslut. Stiftelsen har för närvarande ingen fastställd målsättning med sitt hållbarhetsarbete. Stiftelsen avser att löpande utvärdera förvaltares hållbarhetsarbete.

Styrelse och revisorer

I Stiftelsernas Årsredovisning framgår styrelsernas ledamöter. Styrelsernas förvaltning och stiftelsernas räkenskaper granskas av externa revisorer.

Ersättningspolicy Ettan och Tvåan, utvåva 2 (PDF)

Årsredovisning och placeringsriktlinjer

Stiftelsernas årsredovisning och placeringsriktlinjer finns att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm samt Finansinspektionen.

Aktieägarengagemang

Skanska Ettan och Tvåan Särskild Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skanska Ettan och Tvåan Särskild Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera. Detta ställningstagande motiveras av följande skäl:

 • Stiftelsen har begränsade resurser och har därför valt att investeringar i börsnoterade aktier uteslutande sker genom investeringar i värdepappersfonder.
 • Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare.
 • Avseende investeringar i värdepappersfonder, vilka kan investera i börsnoterade aktier, är Stiftelsen en passiv investerare där valet av värdepappersfond motiveras av
  förväntad avkastning i relation till förväntad risk. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. Detta i enlighet med den placeringsstrategi som antagits.
  Därigenom utövar Stiftelsen inte själv direkt aktieägarengagemang utan istället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder stiftelsen investerat i. Stiftelsen ingår ej heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med
  sådana fonders förvaltare.

Handelsbanken

Ägarstyrningspolicy_xact.pdf

Vid frågor eller ytterligare behov om information kontakta Contact

Senast uppdaterad: 2021-09-09