c

Kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till återvinning och deponiverksamhet m.m i Sigtuna kommun

Kompletterande avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd till återvinning och deponering av icke-farligt (inert) avfall m.m. enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheten Seminghundra häradsallmänning 1:1 i Sigtuna kommun

Bakgrund

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) inledde år 2021 en samrådsprocess för planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till återvinning och deponi för inert avfall. Samrådet inleddes med samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Bygg- och miljö Sigtuna kommun. Samrådet fortsatte sedan under 2022-2023 med närboende, övriga berörda myndigheter och organisationer och allmänheten.

Den planerade verksamhetens omfattning

Skanska planerar att ansöka om tillstånd för att återvinna massor för bygg– och anläggningsändamål och deponera inert avfall enligt 9 kap. 6 § miljöbalken, inom fastigheten Seminghundra häradsallmänning 1:1 i Sigtuna kommun. Årligen beräknas maximalt 600 000 ton massor tas emot för återvinning/ deponering. Deponiområdet uppgår till ca 30 hektar och totalt beräknas 3 miljoner kubikmeter inert avfall deponeras. Härutöver behövs bland annat yta för sedimentationsdamm och väg runt deponiområdet. Ett mindre vattendrag kommer att flyttas för att nyttja marken på bästa sätt. Skanska har för avsikt att ansöka om tillstånd till verksamheten under en period om 20 år.

Kompletterande avgränsningssamråd

Då arbetet med Skanskas tillståndsansökan har dragit ut på tiden genomförs nu ett kompletterande avgränsningssamråd med berörda fastighetsägare.

Tidigare under samrådet har bland annat Länsstyrelsen och andra myndigheter samt berörda fastighetsägare m.fl. framfört åsikter kring den kommande ansökans innehåll. Det har bland annat framförts synpunkter att verksamhetens bullerpåverkan på omgivningen behöver utredas. Ansökan kommer att inkludera en bullerutredning för att belysa detta. Vidare har det också betonats att det är viktigt att verksamheten inte påverkar kvalitén på yt- och grundvatten. Dessa frågor kommer bland annat att behandlas i en utredning av vattenhanteringen inom den planerade verksamheten. Påverkan kommer också att beskrivas i ansökans miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkter har även inkommit kring höjden på den planerade deponin och som följd av detta dess påverkan på till exempel landskapsbilden. Skanska vill förtydliga att höjden är anpassad för att inte ligga på en högre nivå än de mindre höjder som finns i direkt anslutning väster och söder om den aktuella platsen. Deponins högsta nivå kommer att vara +45 m i höjdsystemet RH 2000. Vad gäller frågor kring vilka typer av avfall som avses deponeras så finns det enligt gällande lagstiftning angivet vad som får tas emot på en inert deponi och för att uppfylla dessa krav kommer de massor som tas emot kontrolleras. Kontrollen kommer att beskrivas utförligare i ansökan. Som en följd av verksamheten förväntas ökad trafik i närområdet och därför kommer också en trafikanalys för anslutningen till väg 858 att genomföras. Utöver ovanstående kommer ansökan även att inkludera utredningar kring påverkan på natur- och kulturmiljöer.

Skanska efterfrågar nu eventuellt ytterligare synpunkter som inte lämnats tidigare på grund av t.ex. ändrade förhållanden sedan senaste samrådsutskicket under hösten 2023. Inkomna yttranden och synpunkter kommer i möjligaste mån att beaktas i framtagandet av kommande ansökningshandlingar och utredningar samt vid utformningen av verksamheten.

Synpunkter lämnas skriftligen

Skanska efterfrågar nu eventuellt ytterligare synpunkter som inte lämnats tidigare på grund av t.ex. ändrade förhållanden sedan senaste samrådsutskicket under hösten 2023. Inkomna yttranden och synpunkter kommer i möjligaste mån att beaktas i framtagandet av kommande ansökningshandlingar och utredningar samt vid utformningen av verksamheten.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 26 juni 2024 via e-post: Contact, eller vanlig post:
Skanska Industrial Solutions AB,
att Katarina Wallinder,
Fabriksgatan 1,
405 18 Göteborg.

Samtliga inkomna synpunkter, de som har inkommit tidigare under samrådet och eventuella nya synpunkter som inkommer i detta kompletterande samråd, kommer att redovisas i den samrådsredogörelse vilken ska bifogas ansökan om tillstånd.

Behandling av personuppgifter
Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här.