c

Samråd inför ansökan om tillstånd till återvinning och deponiverksamhet m.m i Sigtuna kommun

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd till deponering av icke-farligt (inert) avfall m.m. enligt miljöbalken inom fastigheten Seminghundra häradsallmänning 1:1 i Sigtuna kommun.

Bakgrund

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) ser ett stort behov i samhället av lämpliga platser för omhändertagande av överskottsmassor i form av jord, lera och sten etc. som inte kan nyttjas i samma anläggningsprojekt där de uppkommer. En del av dessa massor kan efter viss bearbetning användas på nytt på andra platser än där de uppkom medan andra behöver bortskaffas till lämplig plats. Skanska har utrett möjliga lokaliseringar för en anläggning norr om Stockholm, som kan vara lämplig för återvinning och omhändertagande av överskottsmassor genom deponering. Lokaliseringsutredningen ledde fram till aktuell plats inom fastigheten Seminghundra häradsallmänning 1:1 i Sigtuna kommun. Skanska undersöker därför möjligheten att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den nedan beskrivna verksamheten.

Den planerade verksamhetens omfattning

Skanska planerar att ansöka om tillstånd för att återvinna massor för bygg– och anläggningsändamål och deponera inert avfall enligt 9 kap. 6 § miljöbalken, inom fastigheten Seminghundra häradsallmänning 1:1 i Sigtuna kommun. Årligen beräknas maximalt 600 000 ton massor tas emot för återvinning/ deponering. Deponiområdet uppgår till ca 30 hektar och totalt beräknas 3 miljoner kubikmeter inert avfall deponeras. Härutöver behövs bland annat yta för sedimentationsdamm och väg runt deponiområdet. Ett mindre vattendrag kommer att flyttas för att nyttja marken på bästa sätt. Skanska har för avsikt att ansöka om tillstånd till verksamheten under en period om 20 år.

Samrådsprocess och möjlighet att lämna synpunkter

En tillståndsprövning enligt miljöbalken omfattar flera moment och däribland samråd i enlighet med 6 kap miljöbalken. För planerad verksamhet har Skanska bedömt att en s.k. specifik miljöbedömning ska göras varför Skanska här inbjuder till ett avgränsningssamråd, enligt 29 § 6 kap miljöbalken.

Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om den till ansökan hörande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Under samrådsprocessen finns möjlighet för berörda parter att få information och lämna synpunkter som kan ha betydelse för prövningen. Ni bereds härmed möjlighet att lämna synpunkter på den planerade verksamheten samt ansökans innehåll och utformning.

Synpunkter lämnas skriftligen

Synpunkter på vad ni anser bör utredas som underlag för ansökan etc. lämnas skriftligen senast den 30 november 2022 via e-post: Contact, eller vanlig post:
Skanska Industrial Solutions AB,
att Katarina Wallinder,
Johan på Gårdas gata 5A,
405 18 Göteborg.

Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse vilken ska bifogas ansökan om tillstånd.

Behandling av personuppgifter
Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här.