c

Säkerhet inom infraservice

Vi erbjuder säkra lösningar för både personal och förbipasserande trafikanter runt arbetsplatsen. I projektet identifierar vi risker kring trafikflödet och andra kritiska moment.

För att garantera att våra projekt på vägarna är trygga så måste ibland trafiken regleras så att arbetet kan pågå säkert både för entreprenören och trafikanterna.

Om trafiken behöver regleras följer vi arbetsmiljöverkets ordning:

a. Trafiken leds om så att inte arbetet berörs.
b. Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd.
c. Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den utsträckning som behövs skall det dessutom finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen.

Dessutom kan följande åtgärder behövas:

d. Hastigheten sänks förbi arbetsplatsen genom vägmärken, vägmärken eller annan lämplig åtgärd.
e. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen av särskilt utsedd person (signalvakt) eller med trafiksignaler.

Vid en eventuell omdirigering undersöker vi bärigheten på omledningsvägen och söker tillstånd hos berörd väghållare.

Planering och åtgärder

Det krävs också planering och åtgärder för att uppfylla väghållarens krav på säkerhet och framkomlighet, hänsyn ska tas till skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind.

Tydlig skyltning

För att förtydliga att vägarbete pågår för trafikanter skyltar vi alltid med skylten A20, varning för vägarbete, innan arbetsområdet.

När det pågår arbeten vid väg där skydd saknas är en TMA-bil ett bra alternativ för att förbättra arbetsmiljön för personalen som utför vägarbeten.

Senast uppdaterad: 2023-01-18