Asfalt med lägre klimatpåverkan

Asfalt med lägre klimatpåverkan

Skanskas asfalt med lägre klimatpåverkan är en del av vårt arbete för att bli ett klimatneutralt företag.

Sverige har 8 000 mil belagd väg som ständigt behöver underhållas. Varje år tillverkas det därför cirka åtta miljoner ton asfalt. Det är en produktion som påverkar miljön genom hela processen – från utvinning av massor till färdig beläggning.

För att minska klimatpåverkan tillverkas vår asfalt i ett verk som använder fossilfritt bränsle, asfalten innehåller också en hög andel returasfalt och i vissa fall även förnybara bindemedel. På så sätt skapar vi en asfalt som möter Trafikverkets mål för 2030. Vid några av våra verk kan vi erbjuda vår spetsprodukt som har ett netto noll-utsläpp och når Trafikverkets mål för 2045.

Fossilfritt bränsle

Tillverkningen av asfalt sker i asfaltverket i höga temperaturer och tidigare har nästan all uppvärmning skett med hjälp av fossila bränslen. Under senaste åren har vi på Skanska konverterat allt fler av våra asfaltverk till att drivas av fossilfritt bränsle och därmed lämna tiden bakom oss då tillverkningen är beroende av fossila bränslen.

Återanvändning av asfalt

Nyproducerad asfalt utgörs till stora del av krossat berg. Vi på Skanska försöker minimera asfaltens miljöpåverkan redan i livscykelns första steg.

På den svenska marknaden återvinns i genomsnitt 15 till 20 procent av asfalten. Vi strävar efter att använda så mycket returasfalt som möjligt. Det innebär att vår asfalt innehåller upp till 70 procent returasfalt som återvinns från gammal beläggning på våra vägar.

Fossilfritt bindemedel

Det fossila bindemedlet bitumen står för en stor del av asfaltens klimatutsläpp. Tillsammans med en leverantör har vi utvecklat ett fossilfritt bindemedel som delvis kan ersätta bitumen. Biomassan som biobindemedlet tillverkas av har tagit upp koldioxid från atmosfären via fotosyntesen. Eftersom asfalt är 100 procent återvinningsbar kommer koldioxiden som bundits i biobindemedlet vara lagrad över lång tid och på så vis kompensera för utsläppen vid tillverkningen.

Vill du veta mer?

Teknisk specialist

Kenneth Olsson

Teknisk specialist

Henrik Sjöholm