c

Social hållbarhet

Våra städer förändras kontinuerligt för att tillgodose människors behov av att bo, arbeta och mötas. Förändringen kan bidra positivt till utveckling och ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade skillnader i människors hälsa och livsvillkor mellan områden. Därför är Social hållbarhet en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle.

Vi vill tillsammans med våra kunder och genom våra projekt driva en socialt hållbar samhällsutveckling som bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda livsvillkor till alla.

Vikten av socialt värdeskapande i stadsutveckling och byggande får större betydelse bland kommuner och samhällsbyggnadsbranschen. Byggbranschen har stor påverkan och potential på utvecklingen av den fysiska miljön och därigenom en social hållbar stadsutveckling. Läs mer hur Skanska arbetar med hållbar stadsutveckling här.

Skanska bidrar exempelvis genom att utveckla och bygga olika boendelösningar, stadsdelar med trygga och naturliga mötesplatser och delningslösningar som exempelvis bil- och cykelpooler. Det är miljöer som stimulerar fysisk aktivitet och länkar samman områden, behovsbaserade skolor, äldreboende, lokal service och annat som samhället behöver.

Via våra bygg- och anläggningsprojekt kan vi även erbjuda arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt arbeta med lokal skolsamverkan eller samverka med ett socialt företag. Ett byggprojekt innebär en möjlighet att tillföra fler sociala värden och maximera samhällsnyttan.

Så arbetar vi

Vi vill att socialt värdeskapande blir en naturlig och bärande del i stadsutvecklingen och byggande för hälsosamma och inkluderande samhällen. Därför har vi utvecklat en modell som sätter socialt värdeskapande i centrum av vår projektutveckling och byggande. Vi kallar den Design för Samhällsnytta.

Vårt sätt att arbeta med social hållbarhet är systematiskt, behovsstyrt och bygger på samverkan. Vi väger in byggprojektets förutsättningar, kundens och de lokala behoven på platsen för att utveckla lösningar som bidrar positivt till kommunernas prioriteringar inom social hållbarhet:

  • Välbefinnande och hälsa
  • Boende och stadsmiljö
  • Demokrati och trygghet
  • Uppväxtvillkor och utbildning
  • Arbete och försörjning

På så vis bygger vi ett bättre samhälle tillsammans med våra kunder och möter kommunernas viktigaste utmaningar. Läs mer om arbetet i våra artiklar.

Ställ krav på social hållbarhet

Vi ser upphandling från offentliga aktörer som ett kraftfullt verktyg för att skynda på omställningen och förflytta samhällsbyggnadsbranschen i rätt riktning. Genom att ställa rätt krav och incitament, uppmuntra samverkan och följa upp effekter stimuleras utvecklingen av fler hållbara lösningar och aktörer på marknaden.

Krav på socialt hållbar stadsutveckling bör ställas i markanvisningar och byggupphandlingar, och utgå från de lokala behoven.

Senast uppdaterad: 2023-01-03