c

Hållbarhet och miljö inom grus och kross

För Skanska är miljö- och hållbarhetsarbetet alltid i fokus. Även inom vår bergmaterialverksamhet arbetar vi med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Återvinning av betong och asfalt

Genom att ta emot och krossa betong eller asfalt från anläggningsprojekt i samhället, och blanda med bergkrossprodukter, går det att minska samhällets deponivolymer, minska uttaget av jungfruligt material och samtidigt spara pengar. Betong och asfalt återvinns bland annat vid rivning av gamla byggnader och i samband med att gamla vägar bryts upp eller repareras. Ofta hamnar materialet på deponi. Att istället återvinna materialet gynnar både miljön och samhället.

Schaktmassor får nytt liv

Vid byggnation av hus och vägar uppstår ofta ett överskott av schaktmassor. Dessa massor består inte sällan av brukbar jord, vilken lämpar sig mycket väl för att återanvändas i nya anläggningsprojekt. Skanska tar hand om jorden, sorterar den och erbjuder ett antal jordprodukter vilka anpassas utifrån det specifika ändamålet.

Samordnade transporter

Med en god planering kan antalet transporter till och från ett bygg– och anläggningsprojekt minska. Genom att nyttja möjligheten för ett fordon att både lämna och hämta material vid samma tillfälle, så kallade "returlass", minskar antalet tomma transporter. Genom att nyttja fordon med hög miljöprestanda samt genom att ge förarna utbildning inom sparsam körning, minskas miljöpåverkan ytterligare. 

Minska användningen av naturgrus

Idag används naturgrus bland annat som huvudingrediens i betongtillverkning, i rörgravar eller vid plattsättning. Naturgrus är dock en ändlig resurs som renar grundvattnet i våra rullstensåsar. Som alternativ till naturgrus kan man ofta använda krossat berg – en råvara som finns i större mängd i naturen. Att ersätta naturgrus med krossat bergmaterial är således ett enkelt sätt att bevara landskapsbilden och trygga tillgången på rent dricksvatten.

Senast uppdaterad: 2023-05-04