Skanska ReSources - cirkularitet av material

Skanska ReSources

Inom Skanska ReSources tar vi emot, hanterar, återvinner och återanvänder samhällets nödvändiga resurser och samtidigt uppmuntrar till morgondagens cirkulära affärsmodeller.

Skanska tar hela tiden nya steg mot att vara klimatneutrala till år 2045. Det sker i vår produktion, i våra byggprojekt och i det material vi använder. Men hållbarhet handlar inte bara om koldioxidutsläpp, det är lika viktigt att vi är sparsamma med jordens resurser och nyttjar dem på ett klokt sätt.

Runt om i Sverige har vi produktionsanläggningar som levererar asfalt, betong, grus och krossmaterial som används till att bygga vägnät och infrastruktur, skolor, sjukhus, idrottsanläggningar, urbana stadsmiljöer och mycket mer. Det möjliggör återvinning av material i större skala och minskar behovet av att tära på naturens ändliga resurser. Vi kallar vårt arbete med cirkulära materialflöden för Skanska ReSources. Se filmen om Skanska Resources .

Cirkularitet

Idag tar vi hand om schaktmassor, jordar, berg och sten. Det är material som är utvunna ur naturen och som framtidens samhällsutveckling är beroende av. Det många ser som avfall ser vi som en tillgång.

Gammal asfalt skapar i nya vägar. Betong från rivna fastigheter kan användas som insatsprodukt i ny betong. Schaktmassor som tidigare har gått till deponi blir byggmaterial i nya projekt. Vi ger materialen nytt liv och minskar därmed behovet av de ändliga jungfruliga materialen.

Resursparker

När vi utökar den cirkulära resurshanteringen på våra anläggningar börjar vi kalla dem resursparker. Resursparkerna är platser dit kontrollerat överskottsmaterial kan köras in, förädlas och användas i nya projekt.

Genom att bearbeta materialet i våra resursparker kan de cirkuleras och användas till nya bostäder, infrastrukturprojekt och andra byggnationer som är nödvändiga när städer och närliggande platser växer. Utan resursparker är det inte möjligt att cirkulera brukbart överskottsmaterial och minska användningen av våra ändliga resurser.

Vid och i våra resursparker är allting noggrant reglerat. Vi bedriver inte verksamhet om den på något sätt skadar människor eller miljön runtomkring.

Våra resursparker:

Cirkulerad betong

Betong från ett rivningsprojekt i Göteborg får nytt liv i Skanskas resurspark i Ale. 11 000 ton material hanteras och krossas. Ungefär hälften blir till ny betong när Vasakronan bygger kontorsfastigheten Kromet på Kaj 16. 

Vi berättar gärna mer