c

Digitala utbildningar för leverantörer

Vi ställer höga krav på att alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser bidrar till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här har vi samlat digitala utbildningar som ger våra leverantörer en introduktion till några av våra säkra arbetsmetoder.

Så funkar det

Utbildningen är en interaktiv webbkurs som avslutas med ett kunskapstest. För att få godkänt krävs att du svarar rätt på samtliga frågor. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp.

Om du går utbildningen själv, gör du det avslutande kunskapstestet digitalt. Efter godkänt test kan du skriva ut ett diplom och visa det för Skanskas produktionsledning.

Genomför ni utbildningen i grupp, förbereder ansvarig chef det avslutande kunskapstestet genom att skriva ut frågorna och dela ut dem till deltagarna. Länk finns på utbildningens startsida.

Efter godkänt test skriver ansvarig chef ett intyg där namn på utbildning, datum, företagsnamn och deltagares namn framgår. Intyget överlämnas sedan till Skanskas produktionsledning.

Uppförandekod för leverantörer

Skanska vill bygga upp leverantörsrelationer som är till ömsesidig nytta och som utgår från gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi ska uppträda. Skanskas Uppförandekod anger hur vi förväntar oss att våra egna medarbetare ska uppträda. Skanskas uppförandekod för leverantörer, Uppförandekod för leverantörer(PDF), innehåller de avsnitt av vår Uppförandekod som berör dig som är en viktig länk i vår leverantörskedja. Vi ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv dialog med oss om vår leverantörskod, och om hur vi ska göra affärer tillsammans.

Utbildningen består av tre olika delar. Vi rekommenderar att du går igenom dem i ordning. Den sista delen – ett enklare test – kan du inte komma åt förrän du har gått igenom de andra delarna.

Gå till utbildningen Uppförandekod för leverantörer

Schaktning är ett arbete med förhöjd risk. Därför gäller Skanskas säkra arbetsmetod alla som utför schaktarbeten på våra arbetsplatser.

Säker schakt

På Skanska ska schaktarbeten alltid bedrivas med en effektiv förberedelse- och genomförandeprocess för att vi ska uppnå hög säkerhet och produktivitet. Genom denna digitala utbildning får du kunskap om Skanskas säkra arbetsmetod för schaktarbeten. Den gäller alla som utför schaktarbeten på våra arbetsplatser.

Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, den branschgemensamma skriften "Schakta Säkert" och lärdomar från olika händelser. Genom att följa Skanskas arbetsmetod för säker schakt bidrar du till att göra schaktarbetet så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Utbildningen Säker schakt är obligatorisk för alla som utför schaktarbeten på Skanskas arbetsplatser.

Gå till utbildningen Säker schakt

Arbetssättet för lyftoperationer omfattar lyft med exempelvis kranar, truckar, traverser, hjullastare, pålkranar, betongpumpar och grävmaskiner.

Lyftoperationer

Denna utbildning ger dig en introduktion till Skanskas säkra arbetsmetod för lyftoperationer. Arbetsmetoden gäller alla som på något sätt är involverad i lyft på Skanskas arbetsplatser. Den beskriver hur våra lyftoperationer ska planeras och genomföras. Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Skanskas globala arbetsmiljöstandard och lärdomar från olika händelser.

Genom att följa Skanskas arbetsmetod för lyftoperationer bidrar du till att göra arbetet med lyft så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Utbildningen innehåller de olika faserna som ingår i arbetssättet för lyftoperationer. Den fokuserar på planering, roller och uppgifter och kategorisering av lyft.

Gå till utbildningen Lyftoperationer

Go to the e-education Lifting operations (English version)

Vibrationsskador förebyggs effektivt genom planering och uppföljning.

Vibrationer

Vår säkra arbetsmetod för vibrationer innehåller flera olika hjälpmedel som beskriver hur arbetet med vibrationer ska planeras, genomföras och följas upp för att vi på bästa sätt ska kunna skydda oss. Här ges en första bra introduktion i ämnet. Detta är en informationsfilm, utvecklad för att kunna ses och diskuteras i grupp, men kan självklart även användas individuellt.

Gå till utbildningsfilmen Vibrationsskador

Go to the training film Vibration injuries, (English version)

Byggnads- och anläggningsarbetare utsätts för flera olika sorters damm i arbetsmiljön. Att inandas damm innebär en ökad risk för att drabbas av ohälsa.

Damm

Vårt arbetssätt för damm gäller för alla arbetsställen där hantering sker av dammande material. Arbetssättet innehåller flera olika hjälpmedel som beskriver hur arbetet med damm ska planeras, riskbedömas och följas upp för att vi på bästa sätt ska kunna skydda oss mot hälsoskadligt damm. Här ges en första bra introduktion i ämnet. Denna informationsfilm passar bra att användas i grupp för diskussion och kan även användas individuellt.

Gå till utbildningsfilmen Dammande arbetsmiljö

Go to the training film Dusty Work Enviroment:(English version)

Senast uppdaterad: 2018-10-12