c

Digitala utbildningar för leverantörer

Vi ställer höga krav på att alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser bidrar till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här har vi samlat digitala utbildningar som ger våra leverantörer en introduktion till några av våra säkra arbetsmetoder.

Så funkar det

Samtliga utbildningar kan genomföras individuellt eller i grupp. För de utbildningar som innehåller ett kunskapstest gäller nedan.

  • Om du går utbildningen själv, gör du det avslutande kunskapstestet digitalt. Efter godkänt test kan du skriva ut ett diplom och visa det för Skanskas produktionsledning.
  • Genomför ni utbildningen i grupp, förbereder ansvarig chef det avslutande kunskapstestet genom att skriva ut frågorna och dela ut dem till deltagarna. Länk finns på utbildningens startsida.
  • Efter godkänt test skriver ansvarig chef ett intyg där namn på utbildning, datum, företagsnamn och deltagares namn framgår. Intyget överlämnas sedan till Skanskas produktionsledning.

 

Uppförandekod för leverantörer

Skanska vill bygga upp leverantörsrelationer som är till ömsesidig nytta och som utgår från gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi ska uppträda. Skanskas Uppförandekod anger hur vi förväntar oss att våra egna medarbetare ska uppträda. Skanskas uppförandekod för leverantörer innehåller de avsnitt av vår Uppförandekod som berör dig som är en viktig länk i vår leverantörskedja. Vi ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv dialog med oss om vår leverantörskod, och om hur vi ska göra affärer tillsammans.

Utbildningen består av tre olika delar. Vi rekommenderar att du går igenom dem i ordning. Den sista delen – ett enklare test – kan du inte komma åt förrän du har gått igenom de andra delarna.

Uppförandekod för leverantörer(PDF)

Gå till utbildningen Uppförandekod för leverantörer
Go to training Supplier Code of Conduct

Safe Construction Training

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning är hela branschens introduktionsutbildning och är från den 1 juli 2021 obligatorisk för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Utbildningen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. Från 1 juli 2021 ska utbildningen också vara registrerad i ID06 kompetensdatabas.

Flera fördelar med en branschgemensam säkerhetsutbildning;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Skanskas arbetsplatsintroduktion

För att Skanskas producerande arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma ska alla genomföra en digital arbetsplatsintroduktion innan ankomst till arbetsplatsen. Introduktionen består av två delar:

Del 1: Har fokus på våra värderingar, ordnings– och skyddsregler, hur du ska agera vid nödläge samt den bry-sig-om-kultur vi eftersträvar. Den har en giltighetstid på ett år.

Del 2: Är arbetsplatsspecifik och innehåller fakta om arbetsplatsen och information om det viktigaste du behöver veta för att på ett säkert sätt vistas där, exempelvis pågående arbeten och aktuella risker. Den ska genomföras inför varje ny arbetsplats du ska vistas på.

Du hittar Skanskas arbetsplatsintroduktion här.

Lyftoperationer

Denna utbildning ger dig en introduktion till Skanskas säkra arbetsmetod för lyftoperationer. Arbetsmetoden gäller alla som på något sätt är involverad i lyft på Skanskas arbetsplatser. Den beskriver hur våra lyftoperationer ska planeras och genomföras. Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Skanskas globala arbetsmiljöstandard och lärdomar från olika händelser.

Genom att följa Skanskas arbetsmetod för lyftoperationer bidrar du till att göra arbetet med lyft så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Utbildningen innehåller de olika faserna som ingår i arbetssättet för lyftoperationer. Den fokuserar på planering, roller och uppgifter och kategorisering av lyft.

Gå till utbildningen Lyftoperationer

Go to the e-education Lifting operations (English version)

Säker schakt

På Skanska ska schaktarbeten alltid bedrivas med en effektiv förberedelse- och genomförandeprocess för att vi ska uppnå hög säkerhet och produktivitet. Genom denna digitala utbildning får du kunskap om Skanskas säkra arbetsmetod för schaktarbeten. Den gäller alla som utför i eller i närheten av schakter på våra arbetsplatser.

Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, den branschgemensamma skriften "Schakta Säkert" och lärdomar från olika händelser. Genom att följa Skanskas arbetsmetod för säker schakt bidrar du till att göra schaktarbetet så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Säker schakt är en obligatorisk grundutbildning för alla som ska planera, ansvara för och arbeta med eller i närheten av schakter på någon av Skanskas arbetsplatser; för Skanskaanställda, inhyrda såväl som personal hos externt anlitade schaktentreprenörer samt leverantörer av maskintjänster.

Gå till utbildningen Säker schakt

Belastningsergonomi

Inom bygg- och anläggningsbranschen är det vanligt med skador och olyckor som orsakas av belastningsergonomiskt dåliga förhållanden. Den här filmen ökar din medvetenhet och kunskap om belastningsergonomi och hur man kan arbeta förebyggande för ett hållbart yrkesliv.

Gå till utbildningsfilmen Belastningsergonomi

Go to the training film Ergonomics (English version)

Damm

Vårt arbetssätt för damm gäller för alla arbetsställen där hantering sker av dammande material. Arbetssättet innehåller flera olika hjälpmedel som beskriver hur arbetet med damm ska planeras, riskbedömas och följas upp för att vi på bästa sätt ska kunna skydda oss mot hälsoskadligt damm. Här ges en första bra introduktion i ämnet. Denna informationsfilm passar bra att användas i grupp för diskussion och kan även användas individuellt.

Gå till utbildningsfilmen Dammande arbetsmiljö

Go to the training film Dusty Work Enviroment:(English version)

Vibrationer

Vår säkra arbetsmetod för vibrationer innehåller flera olika hjälpmedel som beskriver hur arbetet med vibrationer ska planeras, genomföras och följas upp för att vi på bästa sätt ska kunna skydda oss. Här ges en första bra introduktion i ämnet. Detta är en informationsfilm, utvecklad för att kunna ses och diskuteras i grupp, men kan självklart även användas individuellt.

Gå till utbildningsfilmen Vibrationsskador

Go to the training film Vibration injuries, (English version)

Lastning, lossning och godshantering

För att arbeta säkert med att lasta och lossa gods på Skanskas arbetsplatser behöver vi säkerställa att alla arbeten planeras och genomförs på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig en introduktion till Skanskas arbetssätt för lastning, lossning och godshantering. Arbetssättet gäller för alla som köper, planerar eller utför arbeten med att lasta och lossa gods på Skanskas arbetsplatser. Den beskriver hur arbeten med att lasta och lossa gods ska planeras och genomföras på ett säkert sätt.

Genom att följa arbetssättet och använda de hjälpmedel som finns för lastning, lossning och godshantering bidrar du till att nå Skanskas mål om säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Gå till utbildningen Lastning, lossning och godshantering.

Slumpvisa Alkohol och drogtester på projekt

Klicka på länken för att få information om hur testerna går till i praktiken.

Utbildning hos extern leverantör

Senast uppdaterad: 2022-07-04