c

Hälsosamma och resilienta platser för alla

Många av dagens byggda miljöer är inte utformade för att klara de utmaningar som det moderna samhället ställs inför såsom extremväder, luftföroreningar, energiutmaningar och brist på dricksvatten. Ofta är de inte heller anpassade för förändringar i sociala mönster, som urbanisering och ändrade levnadsvanor.

Vi föreställer oss en värld där idén om en hållbar utveckling är inbyggd i allt vi gör – och vardagen inte längre för med sig negativa avtryck på klimat och miljö. Det är en framtid med mer hälsosamma, inkluderande och resilienta platser som innefattar samarbete med lokalsamhällen, för att skapa sociala värden som tillgodoser långsiktiga behov.

Vi kombinerar sociala och miljömässiga perspektiv för att maximera den hållbara påverkan vi har genom vår verksamhet. Genom samarbete nyttjar vi vår storlek och vår framtidsinsikt för att skapa verkliga fördelar för vår verksamhet och bransch, samt för klimatet och samhället.