c

Offentlig privat samverkan, OPS

Offentlig-privat samverkan, OPS, bygger på ett nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer. I ett OPS-projekt tar ett privat företag ett helhetsansvar för projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll av stora infrastrukturprojekt.

LaGuardia Airport, New York.

Vi på Skanska tycker att det är dags att tala om svenska OPS-modeller som bygger vidare på lärdomar från andra länder och tidigare genomförda projekt. Vi utvecklar modeller och lösningar som är optimala för den svenska marknaden och våra förhållanden.

OPS passar för projekt som är tydligt avgränsade, är tillräckligt stora och där den privata aktören kan ta på sig projektets risker. Om offentliga medel saknas, kan OP innebära ett tidigare genomförande eftersom kostnaderna fördelas över tid.

Skanska erbjuder OPS som ett alternativ vid byggandet av samhällsnyttiga projekt som till exempel vägar, sjukhus, skolor och flygplatser.

"OPS är en nyckel till att fler projekt startas, levereras inom tids- och budgetramar samt håller rätt kvalitet. "

Anders Danielsson, Executive Vice President Skanska AB

Fördelar med OPS

Det finns flera fördelar för dig som kund att genomföra vissa projekt med OPS:

 • Leverans i tid. I ett OPS-projekt har kunden en försäkring mot förseningar i projektet då projektbolaget har kraftiga incitament att leverera i tid.
 • Ett fast pris över tid. I ett OPS-projekt vet man vad priset på projektet blir och kostnaderna fördelas jämnt över projektets livscykel.
 • Högre kvalitet. När ett företag får ta ett helhetsansvar för projektet finns tydliga incitament att bygga hållbart med hög kvalitet. Rätt förutsättningar för hållbara lösningar skapas.
 • Låg totalkostnad över projektets hela livscykel. OPS skall leda till att projektets totala kostnad blir lägre sett över hela projektets livslängd.
 • Innovation och produktivitet. I ett OPS-projekt kan den privata aktören påverka projektet från start, vilket underlättar för innovation och lösningar som ökar produktiviteten.

Undrar du hur OPS fungerar i verkligheten? Se några av våra projekt:

OPS — så fungerar det

Undrar du vad offentlig-privat samverkan är? Ge oss knappt två minuter av din tid och få en snabb överblick av hur OPS fungerar:

Det här är OPS

Lär dig mer om möjligheterna med OPS

OPS i korthet

 • Ett projektbolag tar helhetsansvar för allt från projektering, bygg och drift till underhåll och finansiering av projektet. Kunden är ägare under projektets hela livscykel, då OPS inte är en form av privatisering.
 • Projektbolaget sätts samman specifikt för det enskilda projektet och består av företag med olika kompetenser och erfarenheter.
 • Projektets upplägg sträcker sig oftast över en längre tidsperiod, upp till 25-30 år.
 • Kostnaderna för projektet fördelas jämnt över projekttiden och kunden betalar ett årligt fast pris för projektering, bygge, drift och underhåll.
 • Kunden vet redan från start vad ett projekt kommer att kosta över tiden.
 • När avtalstiden är slut övertar kunden ansvaret för projektet, ägandeskapet för projektet ligger hela tiden hos de offentliga.

Fem framtida OPS-projekt i Sverige

Skanska har identifierat fem projekt i Sverige som skulle kunna genomföras med offentlig-privat samverkan. Projekten uppfyller de kriterier som avgör om ett projekt lämpar sig för OPS eller ej. De är tydligt avgränsade, tillräckligt stora, det finns möjlighet för privata investeringar och det lämpar sig att den privata aktören åtar sig projektets risk. Flera av dessa projekt kan dessutom generera intäkter som regionen kan använda till andra nödvändiga investeringar.

Läs om fem möjliga OPS-projekt i Sverige

Senast uppdaterad: 2017-02-22