c

Offentlig privat samverkan, OPS

Offentlig privat samverkan (OPS) är ett samlingsnamn för flera olika typer av samverkan mellan offentliga och privata aktörer. I grunden är det en upphandlingsform med ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.

Den omfattande renoveringen av LaGuardia-flygplatsen i New York genomförs som ett OPS-projekt

Utformningen av samverkansformen styrs av det specifika projektets behov och förutsättningar. OPS kan användas för transportinfrastruktur men även för olika typer av samhällsfastigheter.

OPS – så fungerar det

Undrar du vad offentlig-privat samverkan är? Här får du en kortfattad förklaring:

 • En offentlig beställare utformar krav avseende den funktion som ett projekt ska erbjuda.
 • Ett så kallat projektbolag tar helhetsansvar för allt från projektering, bygg och drift till underhåll och finansiering av projektet baserat på de funktionskrav som beställaren utformat.
 • Projektbolaget sätts samman specifikt för det enskilda projektet och består av företag med olika kompetenser och erfarenheter, vilka tillsammans verkar för en optimal leverans.
 • Beställaren är hela tiden ägare av anläggningen. OPS är inte en form av privatisering.
 • Projektets upplägg sträcker sig oftast över en längre tidsperiod, upp till 25-30 år.
 • Beställaren betalar för en funktion snarare än produkten i sig. Det kan vara en väg som hålls tillgänglig och som uppnår en viss kvalitet.
 • Kostnaderna för projektet fördelas jämnt över projekttiden och beställaren betalar ett förutbestämt årligt fast pris. Beställaren vet därför redan från start vad ett projekt kommer att kosta över tiden.
 • Det förekommer även alternativ där projektbolaget får sin ersättning direkt från användarna, till exempel genom vägtullar.
 • När avtalstiden är slut, övertar beställaren ansvaret för projektet som då är avbetalat och underhållet till en god standard.
 • Det har även blivit allt vanligare att offentlig finansiering kombineras med OPS. Det sker huvudsakligen via så kallat kapitaltillskott, vilket innebär att upplåningsbehovet för projektbolaget reduceras genom att det offentliga tillskjuter pengar.

Det här är OPS

Lär dig mer om möjligheterna med OPS

Fördelar med OPS

Det finns flera fördelar att genomföra vissa projekt med OPS:

 • Leverans i tid. I ett OPS-projekt har beställaren en försäkring mot förseningar då projektbolaget har kraftiga incitament att leverera i tid.
 • Ett fast pris över tid. I ett OPS-projekt avtalar man om priset på projektet inklusive drift och underhåll. Det innebär kostnadskontroll och att fördyringar undvikes. Kostnaderna fördelas jämnt över projektets livscykel.
 • Hållbarhet. När ett företag får ta ett helhetsansvar för projektet över längre tid finns tydliga incitament att bygga hållbart och underhålla projektet med rätt kvalitet. Förutsättningar för hållbara lösningar skapas.
 • Låg totalkostnad över projektets hela livscykel. OPS leder till att projektets totala kostnad blir lägre sett över hela projektets livslängd.
 • Innovation och produktivitet. I ett OPS-projekt kan den privata aktören påverka projektet från start, vilket underlättar för innovation och lösningar som ökar produktiviteten.
 • Risköverföring. I stora byggprojekt finns olika risker i varje typ av skede. I OPS förs mer av riskerna över till den privata parten än vid traditionella upphandlingar. Om projektet exempelvis blir dyrare än beräknat är det den privata parten som får stå för fördyringen, och det drabbar inte beställaren.

Skanska och OPS

OPS är en internationellt beprövad upphandlingsmetod. Skanska har stor erfarenhet av OPS och har genomfört en lång rad OPS-projekt på våra hemmamarknader runtom i världen. Läs mer om våra OPS-projekt:

Vill du veta mer om Karolinska Universitetssjukhuset i Solna?

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett sjukhus i världsklass som är utvecklat av Skanska med OPS. Här kan du läsa mer om projektet och medierapporteringen:

Senast uppdaterad: 2018-03-21