Visionen Malmö Decklands

Malmö Decklands – framtidens stationsområde

Malmö stationsområde är en oslipad diamant mitt i staden. Behovet av att utveckla Malmö är stort, därför har Skanska och Sweco tagit fram ett visonsidé som innebär att det nuvarande området får en byggbar överdäckning. På så sätt skapas en modern och hållbar lösning som ger ökad attraktionskraft för invånare, företag, arbetstillfällen och besökare.

Genom en förlängd glashall från den gamla stationen till en överdäckning av bangården i höjd med Drottningtorget så utvecklas Malmö Central till en modern mobilitetsnod med reseterminal, nya bostäder, fler arbetsplatser, hotell, gemensamma ytor och ett konst- och kulturhus i bästa möjliga läge.

På ett hållbart sätt tas den yta som finns ovan och på befintlig mark tillvara. Därmed kan centrala Malmö växa och frodas till en mer levande, hållbar och attraktiv stad.

Se även artikel i Sydsvenskan, "De vill bygga Malmös nya stadsdel Decklands ovanpå järnvägsspåren" (PDF)

Stadsdelar knyts ihop

Malmö stationsområde utgör idag en barriär för att koppla ihop Gamla staden och det framväxande Nyhamnen, där upp till 9 000 nya bostäder och 21 000 arbetsplatser planeras. Genom att knyta ihop stadsdelarna över stationsområdet så skapas bättre tillgänglighet och mobilitet.

En bro till för gående, cykel och fordon vid Drottningtorget med en ny ramp från Slussen över bangården ökar vi tillgängligheten för av- och påstigande i den tänkta östra delen av den nya terminalen. En överbyggnad av stationsområdet stärker dessutom tillgänglighet och mobilitet både nord-syd och väst-öst mot Kirseberg och Värnhem.

Ökat resande ställer högre krav

Malmö och Öresundsregionens befolkning växer i en rasande fart och resandet kommer att öka. Behovet av en tillgänglig och effektiv kollektivtrafik är därför en förutsättning. Även öppningen av Fehmanbält-tunneln 2029 kommer öka trycket på Malmö C. Dessutom finns planer på en Metro från Köpenhamn till Malmö C samt förslag på nya och längre höghastighetståg.

Förhoppningen är att utveckla Malmö C till en modern terminal likt en flygplats som kan koppla ihop alla transportslag för växande antal resenärer och pendlare.

Fler jobb och bättre ekonomi

En rapport för ett liknande överdäckningsprojekt av Stockholm C visar att varje nytt arbetstillfälle i stadskärnan genererar fem nya kringtjänster och arbetstillfällen i regionen.

I förslaget ingår cirka 3 000 nya arbetstillfällen i centrala Malmö och det skulle i så fall generera cirka 15 000 nya arbetstillfällen i regionen totalt. Ett mycket viktigt bidrag till att fler människor får ett jobb och höjer Malmös och Skånes låga sysselsättningsgrad.

Rendering med befintlig stadsbyggnad, kanal, broar och ett överbyggt stationsområde. Man ser spåren genom ett glastak och nya byggnader.
1.
Decklands_11
2.
Decklands Glashall
3.
Decklands Flygvy
4.
Decklands ritad sektion
5.
Decklands Situationsplan
6.
Decklands Sektion
7.
Deckalnds sidoillustration
8.
Decklands Torg
9.

Vill du veta mer?

Skanska

Henrik Fajerson

Sweco

Anders Öreberg