c

Stadsutveckling

Byggbranschen har en stor påverkan på den fysiska miljön men också en stor potential att vid utvecklingen av den fysiska miljön bidra till en framtida stadsutveckling. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp i ett tidigt skede för största möjliga samhällsnytta.

Vikten av att minimera klimatutsläppen både utifrån materialval, transporter och energilösningar, möjlighet att bidra till biologisk mångfald, gröna värden och socialt värdeskapande i stadsutveckling och byggande får större och större betydelse bland kommuner, våra kunder och i samhällsbyggnadsbranschen. 

Vill möjliggöra en mer hållbar livsstil

Skanska bidrar exempelvis genom att utveckla och bygga olika boendelösningar, stadsdelar med trygga och naturliga mötesplatser, infrastruktur, cirkulärt byggande och delningslösningar för att möjliggöra en mer hållbar livsstil. Det är miljöer som stimulerar fysisk aktivitet och länkar samman områden, behovsbaserade skolor, äldreboende och andra funktioner som samhället behöver.

Vi vill säkerställa att det finns kvaliteter i vår bebyggda miljö, att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är därför centralt i vår stadsutveckling. Ett byggprojekt innebär en möjlighet att tillföra fler sociala värden för att maximera samhällsnyttan. Skanska bygger redan idag klimatneutrala hus och kontor, men i framtiden vill vi bygga helt klimatneutrala stadsdelar.

Tydlig styrning och samsyn i hållbarhetsfrågorna

Vi vill integrera hållbarhet i hur vi bygger och utvecklar, genom att använda en modell som är anpassad för vår verksamhet och på så vis påskyndar arbetet. Vårt arbetssätt grundar sig i Citylabs process som är en certifiering för stadsutvecklingsprojekt, som har till syfte att få en tydlig styrning och samsyn i hållbarhetsfrågorna.

Utgångspunkten för arbetet med hållbar stadsutveckling är FNs globala mål men även platsens utmaningar och möjligheter. Genom innovation vill vi bidra till att lösa miljö- och samhällsutmaningar för att främja resilienta, resurseffektiva och cirkulära lösningar som förbättrar vår livsmiljö. Skanska har vår egen utvecklingsorganisation ”Sustainovation” som säkerställer att vi jobbar strategiskt och affärsmässigt med utveckling och innovation för hållbarhet.

Stora stadsutvecklingsprojekt

Skanska är delaktiga i flera stora stadsutvecklingsprojekt runt om i Sverige, exempelvis Landvetter Södra i Göteborg, CrossWays i Växjö, Kista Parkstad, Täby Park och Järvastaden i Solna samt Gottorp i Skåne. Ett annat spännande utvecklingsprojekt är den klimatpositiva stadsdelen Ljusekulla som var en del av H22 mässan i Helsingborg. Mer om några av projekten kan du läsa om nedan.

Senast uppdaterad: 2023-10-03