c

Städer med Klimatkontrakt 2030

Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar 23 svenska städer mot att uppnå klimatneutralitet till 2030. För att ställa om och uppnå målet krävs samarbete mellan medborgare, politiker, och företag. Ett viktigt arbete som Skanska vill vara en del av.

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan kommuner, myndigheter och Viable Cities där parterna tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och statliga myndigheter med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. De 23 städerna i Sverige bidrar till EU:s mission om 100 klimatneutrala städer till 2030.

Samverkan mellan städer

Skanska är mycket positiv till städernas klimatkontrakt och har valt att gå in och vara en aktiv part i arbetet. Tillsammans med elva städer deltar Skanska på arenor för samverkan och utveckling framåt. Vårt uppdrag är att konkretisera arbetet för en klimatneutral och resurseffektiv framtid och att tydligt bidra till städernas klimatomställning. 

Detta uppnår vi bland annat genom att aktivt samverka med städerna och bygga kompetens tillsammans med de som deltar. Vi har åtagit oss att driva fram exempelvis klimatneutrala byggprojekt, cirkulär resursanvändning samt fossilfria och utsläppsfria byggarbetsplatser.

Städer Skanska arbetar med

De städer och arenor som vi har signerat avtal med är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Växjö, Helsingborg, Nacka, Kristianstad, Gävle och Kalmar. Mål och åtaganden samt hur arbetet drivs ser olika ut i respektive stad men alla har en gemensam vilja att tillsammans bygga kompetens och skapa förutsättningar för klimatomställningen så att vi tillsammans går från ord till handling.

Effektivare tillsammans

Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål innebär stora fördelar. Förändringstakten är hög inom klimat, behovet av utveckling är stort och många är engagerade, därför pågår många klimatinitiativ som omfattar bygg- och anläggningssektorn.

Genom att samordna städerna nationellt och utbyta erfarenheter kan vi bli bättre på att både driva innovation i spetsprojekt och att skala upp tekniska lösningar, arbetssätt och affärsmodeller på bred front. På så sätt får vi en snabbare och mer effektiv framdrift i samhällets klimatomställning.

Städernas Klimatkontrakt 2030 är en process som alla parter skapar tillsammans – inte bara ett dokument som skrivs under och arkiveras.

Läs gärna mer i artikeln Kontrakten som ger kraft i klimatomställningen

Senast uppdaterad: 2024-02-07