Innovation, forskning och Sustainovation

Innovation - vi kallar det Sustainovation

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle och att driva samhällsutvecklingen framåt. Vi behöver bli bättre på det vi redan gör och se till att vi gör rätt saker för framtiden.

Tillsammans med andra aktörer och med gemensam tankekraft vill vi på Skanska möta de globala utmaningarna vi står inför. Det kommer kräva nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan. Som en del i detta arbete har vi startat Sustainovation. Det är precis som det låter, orden sustain - upprätthålla och innovare - att förnya, blir Sustainovation. Helt enkelt utveckling och innovation för hållbarhet. Det är för oss ett arbetssätt och en extern plattform som både knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål och förbättrar samt förnyar vår affär. Vi strävar efter att ligga i framkant och driver många utvecklings-, innovations- och forskningsprojekt.

 

Skanska har ett mål om att bli klimatneutrala till 2045. Det går att halvera utsläppen av kolioxid med befintlig teknik, arbetssätt och affärsmodeller. Men för att uppnå målsättningen och bli klimatneutrala är vi helt beroende av att hitta nya vägar framåt.

Vi hoppas att Sustainovation kan ge förutsättningar för utvecklings- och innovationssprojekt som förnyar och förbättrar Skanskas affär. På så sätt kan vi tillsammans fortsätta bygga ett bättre samhälle.

sustainovation.se

För framtiden

På Skanska har vi alltid valt nya vägar för att möta framtidens utmaningar. För att fortsätta driva samhällsutvecklingen framåt måste vi tillvarata teknikutvecklingens möjligheter och vara i framkant inom många områden. Nedan följer ett antal olika exempel på hur Skanska tillsammans med andra investerar i en hållbar framtid och jobbar för att utveckla ett samhälle vid med stolthet lämnar efter oss – ett samhälle som ska bära oss in i framtiden.

Electric site

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta var bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medförde. Projektet genomfördes tillsammans med Volvo Construction Equipment med målet att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Under ett halvår genomfördes ett test med eldrivna och självkörande grävmaskiner, dumpers och hjullastare på vår bergtäkt Vikan i Göteborg. I täkten gick fordonen på batteri och el istället för på diesel. Behovet av arbetande personal i täkten minskade och säkerheten ökade med självkörande fordon.

Tack vare utvecklingen av nya maskiner, mer energisnål och effektiv berghantering samt förändrade arbetssätt blev resultatet mindre buller, högre säkerhet och att koldioxidutsläppen minskade med hela 98 procent.

Electric Site

ABC-staden 4.0

ABC-Staden 4.0 är ett branschöverskridande koncept för framtidens stadsutveckling som lyfter fram att människans behov måste styra stadsutvecklingen och att bostadsbyggandet redan från start måste integreras med kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner.

Konceptet fungerar som en plattform för dialog mellan näringsliv, politiken och det offentliga kring hur vi utifrån FNs globala hållbarhetsmål tillsammans kan utveckla våra städer och samhällen på ett innovativt och framtidsinriktat sätt.

Activity Based City

Digitaliserad vardag

På Skanska vill vi bli branschledande inom digitalisering. Vårt mål är att skapa en digital miljö som gynnar våra medarbetare och kunder. Genom att digitalisera vissa arbetsmoment kan vi minska krävande arbetsuppgifter för våra medarbetare och frigöra tid som de istället kan lägga på annat. Vi strävar också efter att alla våra medarbetare får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, oavsett var de befinner sig. Här hittar du några exempel på hur vi förenklar vår vardag genom digitalisering.

Drönare förenklar besiktningsarbetet

Med hjälp av drönare blir besiktningsarbetet både säkrare och mer kostnadseffektivt. Att fotografera eller filma från ovan sparar dessutom tid. Genom att använda drönarna undviks risker på höga höjder, exempelvis vid besiktningar. Drönaren styrs från marken genom en joystick som kan kopplas till en vanlig telefon.

Digital tvilling

En digital tvilling är en digital modell av ett fysiskt objekt som gör att olika lösningar kan simuleras och testas virtuellt i ett tidigt skede. Därmed blir felen färre och projekten mer effektiva. På Skanska använder vi den digitala tvillingen för att samla in och analysera data, men också för planering av underhåll.

Smarta containers

Genom att placera containers utanför projektets huvudgrindar går det smidigt att få leverans när som helst på dagen och utan att leverantören behöver komma in på arbetsområdet.

BIM-kiosken

En BIM-kiosk är en stationär informationsstation där man kan läsa gemensam projektspecifik information så som ritningar, tidplaner och 3d-modeller. Till BIM-kiosken kan alla på arbetsplatsen gå, oavsett om de är Skanskaanställda, underentreprenörer eller beställare. Detta är ett sätt att arbeta med digital information istället för traditionellt utskrivna pappershandlingar.

Opersonliga Ipads

På många av våra arbetsplatser har vi opersonliga Ipads som är anslutna till vårt Skanska nätverk. Alla medarbetare på arbetsplatsen kan använda sig av dessa och därmed har alla alltid tillgång till samma information.

 

Resa i digitaliseringens tecken

Vi har kommit en bit på vägen i den förändringsresa vi genomför tillsammans med medarbetare, underentreprenörer, kunder, konsulter och andra samarbetspartners. Att digitalisera våra verktyg, arbetssätt och processer handlar ytterst om hur vi ska leva upp till Skanskas värderingar som säkerhet, inkludering och hållbarhet. Därför kommer aldrig digitalisering i sig att vara ett mål för oss. Digitalisering är ett medel på vägen till ett bättre samhälle.

Digitalisering pågår

AI i bostäder

Skanska är en av de första i branschen att använda artificiell intelligens inom samhällsbyggnad. I samarbete med det norska techföretaget Spacemaker testas olika digitala lösningar och leverantörer för morgondagens samhällsbygge.

Spacemaker erbjuder ett AI-stöd som underlättar för bostadsutvecklare att hitta lösningar som maximerar en fastighetsytas potential. Med programvaran går det enkelt att skapa, analysera och optimera tusentals olika förslag.

En mängd olika kritiska parametrar och kriterier kan testas samtidigt redan i projektets allra första faser. Genom att välja det bästa förslaget utifrån en analys av sådant som bullernivå, skuggning, yta mellan fastigheter och varje lägenhets dags- och solljus samt siktlängd, adderas värde för både bostadstutvecklare och för de boende.

Bilden är ett exempel på dispostion av byggnaderna där färgnyanserna visar hur fastighentes olika ytor utsätts för ljud. Gröna ytor har låga nivåer och gula höga.
 

Samarbete med högskolor och universitet

För att Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar ska tillgodoses så samarbetar vi med några av världens mest framstående högskolor, universitet och organisationer. Vi har alltid löpande samarbeten med KTH, Chalmers, Lunds tekniska universitet och Luleå tekniska universitet.

I Sverige deltar vi aktivt i flera forskningsprogram och projekt. Vi är bland annat med i Vinnovas program Smart built environment som är ett av sjutton statliga innovationsprogram. Skanska medverkar också i EU-projekt som CRAVEzero och GrowSmarter.

Dessutom har Skanska ett stort antal interna och externa löpande utvecklingsprojekt på gång. Våra femtiotalet medarbetare med forskarutbildning, våra professorsmeriterade medarbetare och vårt samarbete med doktorander gör att vi har en kontinuerlig närvaro och samverkan med landets universitet och tekniska högskolor.

Några pågående forskningsprojekt

Inom Skanska pågår ständigt spännande forskningprojekt. Här hittar du ett axplock av dem.

Satsning på solceller

Genom projektet Solsupport 2019 vill vi skapa förutsättningar för fler mörkgröna projekt, en del av Skanskas arbete med Gröna kartan. Detta gör vi genom att hålla en hög kompetens avseende solenergi och ha ett effektivt utnyttjande av solenergi. En del i projektet är Skanskas Solportal där det finns kunskap och fakta kring solceller.

Prefabricerade takelement effektiviserar

En högre prefabriceringsgrad och en ökad byggtakt, det är några av fördelarna med prefabricerade takelement. En prefabricerad lösning leder även till mindre arbete på plats vilket främjar arbetsmiljön och säkerheten. I projektet undersöks vilka möjligheter och risker som branschen ser med takelement.

Läs mer om projektet takelement på sbuf.se

Betong i höga smala hus

I projektet effektivisera LCA kunskapsuppbyggnad - Klimatoptimum undersöks hur det ur koldioxidåtgång är lämpligast att använda betongen i ett högt smalt hus. Bör betongen placeras i grunden eller uppåt i byggnadens väggar eller en kombination?

Minskade kostnader vid energiuppföljning

Projektet Hushållsel i nybyggda flerbostadshus har tagit fram schabloner som beskriver energianvändningen för hushållsändamål samt tagit fram prognosvärden för framtida energianvändning för hushållsändamål. Syftet med projektet minskade kostnader vid energiuppföljning av flerbostadshus och bättre förutsättningar för kostnadseffektiva systemval i projektering. 

Läs mer om Hushållsel i nybyggda flerbostadshus på sbuf.se

Säkrare konstruktioner med sponthandbok

För att skapa tillräckligt säkra konstruktioner krävs ordentliga kontroller kring grundförstärkning. I projektet Sponthandboken 2018 - Supplement med tillämpningsexempel, behandlas hur dimensionering bör utföras med såväl analytiska jämviktsbetraktelser som med numeriska metoder.

Läs mer om sponthandboken på sbuf.se

Ett urval av våra artiklar inom innovation, digitalisering och forskning

loading

Vill du veta mer?

Kontakt Sustainovation

Kontakt forskning

Kontakt digital innovation