c

Våra klimatmål

Vi har ett ansvar i samhället och vill agera kraftfullt i klimatomställningen. Därför har vi antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Det gör vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

För att lyckas i klimatomställningen krävs att vi använder befintliga lösningar i stor skala och att ny teknik och affärsmodeller utvecklas, samt att aktörer i vår sektor samverkar. Vi har därför varit tydliga med att vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; i vår produktion och våra byggprojekt, vilket omfattar material från leverantörer och underentreprenörer samt kundernas drift av det vi bygger.

Vårt mål omfattar även att vi bygger klimatsäkert så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat, en klimatanpassning är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Skanska Sveriges klimatmål

2015 tog vi det strategiska beslutet att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045. Till 2030 ska vi halvera utsläppen i värdekedjan. Vi har klimatmål i vår affärsplan och klimatmål och handlingsplaner i våra olika verksamheter.

Vi är i början av vår egen klimatresa, men vi vill och kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra kunder och leverantörer. Som ett exempel har vi minskat våra egna direkta utsläpp från våra asfaltverk, men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer. Vi måste hjälpas åt.

Nya metoder för minskad klimatpåverkan

För att nå våra mål så har vi gjort analyser av klimatpåverkan i vår verksamhet. Dessa tillsammans med våra erbjudanden till kunder ligger till grund för vår handlingsplan för klimatneutralitet. Våra stora utsläppskällor från byggskedet är betong, cement, stål, bitumen till asfalt och fossila bränslen. Vi arbetar för att minska användningen av dessa och att utveckla och hitta alternativ. 
Läs mer om Skanskakoncernens klimatmål

Vi rapporterar enligt den internationella standarden GHG med kvartalsvis data för scope 1, 2 och utvalda delar av scope 3 från affärsenhet Skanska Sverige till koncernen Skanska AB. Vår rapportering granskas av extern revisor innan koncernen sammanställer och publiceras i Skanskas års- och hållbarhetsredovisningar.

Vi gör också en sammanställning för Skanska Sveriges utsläpp årsvis som täcker fler utsläppskällor än den rapporteringen som sker till koncernen, för att beräkna hela värdekedjans utsläpp. 

Senast uppdaterad: 2024-04-16