c

Uppförandekod

Vi strävar efter att hålla en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar. Som stöd för att uppnå detta, och för att ange en tydlig riktning, har vi Skanskas Uppförandekod.

En hög etisk nivå

På Skanska strävar vi efter att hålla en hög etisk nivå på alla våra hemmamarknader. Som stöd har vi vår Uppförandekod och vår Leverantörskod, som beskriver vad vi förväntar oss från vår leverantörskedja och andra partners.

Med våra värderingar som grund

Uppförandekoden grundar sig på Skanskas värderingar. Våra värderingar existerar inte bara på papper, utan utgör praktiska riktlinjer för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. De anger våra förväntningar på att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, så att vi alltid kan vara en pålitlig partner för våra kunder. Skanskas Uppförandekod är viktig eftersom den hjälper oss att omsätta våra värderingar i praktiken.

Vår Uppförandekod anger hur vi ska uppföra oss när vi interagerar med varandra, våra kunder, de samhällen där vi verkar och andra intressenter. Den ger Skanskas medarbetare praktisk vägledning för hur vi agerar i enlighet med våra värderingar, framför allt Agera etiskt och öppet. Uppförandekoden innehåller många praktiska exempel som hjälper oss att tillämpa den i vårt dagliga arbete.

Vi lanserade vår senaste Uppförandekod den 1 september 2016. Som komplement finns även vår Uppförandekod för leverantörer.

Skanskas Uppförandekod finns som webbapplikation på svenska och flera andra språk.

Ta del av Skanskas uppförandekod.

Tydlig vägledning

För att uppförandekoden ska vara enkel att följa och ta till sig i praktiken är den indelad i tre olika avsnitt.

Vårt åtagande på vår arbetsplats

Det handlar om att hantera Skanskas tillgångar på ett ansvarsfullt sätt och skapa en rättvis, sund och trygg arbetsplats där alla kan utveckla sina yrkesmässiga färdigheter, växa som individer och känna sig välkomna.

Vårt åtagande på marknaden

Relationer grundar sig på respekt och ömsesidig nytta. Därför strävar vi alltid efter att förstå och förutse våra kunders, leverantörers, partners eller andra intressenters behov. Vi utför samtidigt vårt arbete med hög integritet och agerar på ett ansvarsfullt och rättvist sätt samt gör vårt bästa för att leverera resultat av god kvalitet, inom avtalad tid och i enlighet med budget. Vi strävar alltid efter att prestera bättre än förväntat.

Vårt samhällsengagemang

Vi är en del av samhället och strävar därför efter att hitta nya sätt att minimera vår miljöpåverkan, främja konkurrens på lika villkor och utveckla de samhällen där vi lever och verkar.

Öppen kultur

Trots att vår Uppförandekod ger våra medarbetare vägledning, kommer de ställas inför etiska dilemman. Vi vill skapa en öppen företagskultur där etiska frågor diskuteras regelbundet och med transparens. Ett praktiskt exempel är att vi inleder alla möten med att prata om våra värderingar.

Vårt mål är att våra medarbetare ska känna sig bekväma med att ta upp etiska frågor och dilemman med arbetsledare och kollegor. Alla medarbetare behöver veta att de kan rapportera brott mot vår Uppförandekod.

Om du misstänker ett etiskt övertramp

Samtliga Skanskas affärsenheter har ett etiskt råd som utreder misstankar om etiska övertramp eller andra oegentligheter. Du kan vända dig till etiska rådet konfidentiellt och anonymt. Ett annat sätt att rapportera är genom vår Code of Conduct Hotline.

Läs mer om hur du gör Vid misstanke om etiskt övertramp

Läs mer om hur Skanska arbetar med etik.

Senast uppdaterad: 2022-11-24