c

Samhällsfastigheter

För att samhället ska fungera behövs skolor, vård- och omsorgsboenden och fastigheter inom rättsväsendet.  Vi har lång erfarenhet av att utveckla samhällsfastigheter och vet hur de ska utformas för att skapa en trygg miljö där människor trivs.

Skanska erbjuder samhällsfastigheter via hyresvärdsupphandling eller privata helhetslösningar. Tillsammans med kommuner, myndigheter och regioner skapar vi trivsamma miljöer där medarbetare, barn, elever och boende känner sig inkluderade. Vi vill vara med och skapa långsiktiga fastighetslösningar. 

Skolor och förskolor

Det finns ett stort behov av nya skolor och förskolor runt om i landet. Vi kan bidra med lång erfarenhet av att ha utvecklat skolor med kreativa miljöer där barn, pedagoger och lärare trivs.

Elevernas lärande, vardag, välbefinnande och hälsa ska alltid sättas i främsta rummet. Det är också viktigt att nya skolor skapar samhällsnytta och bidrar till lokalsamhället. Ett exempel är att samutnyttja skolans lokaler efter skoltid.

Som en del av vårt skolerbjudande har vi tagit fram ABCD-förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, har korta produktionstider och är redan upphandlade enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). De har även lågt klimatavtryck, är giftfria och anpassningsbara till Miljöbyggnad. Kommunerna kan alltid välja om de vill äga förskolan genom att avropa en färdig entreprenad eller hyra den av oss.  

Läs mer om ABCD-förskolorna

Vård- och äldreboenden

Sveriges befolkning blir äldre idag än tidigare generationer och behovet av särskilda boende för äldre är större än någonsin tidigare. Fram till 2030 bedöms behovet motsvara 20 000 fler lägenheter eller cirka 500 nya särskilda boenden.

Vi på Skanska utvecklar hållbara bostäder för våra äldre och de med behov av ett särskilt boende. Våra boenden är i första hand ett hem och en bostad men i nära symbios med en attraktiv och trivsam arbetsplats för medarbetarna inom vårdverksamheten.

Fastigheter inom rättsväsendet

Sverige står just nu inför ett stort behov av nya fastigheter inom rättsväsendet, exempelvis för Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Lokalbehoven kan lösas genom en så kallad hyresvärdsupphandling, alternativt med en entreprenad. 

Ett klimatneutralt samhälle

År 2030 ska alla nya samhällsfastigheter Skanska utvecklar vara klimatneutrala. För att nå dit arbetar vi ständigt med att minska klimatavtrycken genom exempelvis val av material och se till att ha hållbara energilösningar. Med vår erfarenhet och kompetens vill vi skapa långsiktiga fastighetslösningar för dagens och morgondagens generationer.

Fler samhällsfastigheter behövs på många ställen i vårt land. Låt oss tillsammans komma fram till hur de kan skapas och samtidigt bidra med samhällsnytta, både för klimatet och socialt.

Kommuner, regioner och myndigheter kan bidra till klimatomställningen genom att ställa rätt hållbarhetskrav på det som ska byggas. Vi uppmanar våra kunder att göra det så att vi tillsammans kan uppnå våra klimatmål och skapa ett bättre samhälle. Det kan handla om att välja material med mindre klimatpåverkan såsom betong och asfalt samt återbruka material. Tillsammans med våra kunder vill vi möta samhällsutmaningarna och bygga för idag och bortom vår livstid.

Senast uppdaterad: 2024-03-25