SÄBO, Särskilt boende för äldre

Skanska SÄBO - Ett tryggt val

Många pratar om äldreboenden, men vi använder hellre det korrekta begreppet: särskilda boenden för äldre, SÄBO. Konceptet, Skanska SÄBO – Ett tryggt val, har vi sammanfattat med tre ord, hälsa, trivsel och trygghet.

Sedan 2010 har Skanska utvecklat och byggt cirka 50 särskilda boenden, det gör oss till en ledande aktör. All den erfarenhet, kunskap och förståelse vi har från alla dessa projekt har vi paketerat i vårt koncept Skanska SÄBO-Ett tryggt val.

Vi vet att hälsa, trivsel och trygghet är viktiga aspekter för alla som har ett SÄBO i sin vardag, de boende, deras anhöriga, och för personalen.
Men också för alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare som är involverade i att utveckla och bygga våra särskilda boenden.

Hittills 50 genomförda SÄBO

3 200 särskilda boendeplatser

Arbetsplats för 3 000 medarbetare

Hälsa, trivsel och trygghet

Vårt koncept har tre grundpelare – hälsa, trivsel och trygghet. Med hälsa menar vi ljus, rymd och grönskande utsikter för psykiskt välmående och en inre och yttre miljö som erbjuder aktiviteter för att hålla i gång kroppen. Med trivsel menar vi miljöer som har en hemlik känsla och ger möjligheter till social gemenskap, liksom en vacker utemiljö som är lätt att komma åt.  Med trygghet menar vi planlösningar där både boende och personal får bra överblick och där inredning och rumsutformning ger stöd, orientering och harmoni.

Dessa grundpelare består av lösningar och tankesätt som vi har sorterat in under sju stycken fokusområden. Alla sju fokusområden är lika viktiga ha med sig in i planeringen av ett nytt särskilt boende och tillsammans med verksamheten och våra beställare lägger vi gemensamt pusslet för att utveckla, projektera, uppföra och följa upp hållbara och kvalitativa SÄBO.

”Jag har arbetat på flera särskilda boenden genom åren, men detta boendet är det absolut finaste och mest trivsamma. Trevliga gemensamma ytor med mycket ljusinsläpp och en fantastiskt utemiljö. I somras blommade allt som ett blått hav och orangeriet har så härligt ljus och vi älskar att vara där ute”

- undersköterska, Västeräng i Skurup

Livslust

När vi planerar våra särskilda boenden lägger vi lika mycket fokus på de gemensamma ytorna som de egna rummen. Att ha ett växthus, odlingslådor eller friplanterade grönsaker i äldreboendets utemiljö har en rad positiva effekter. Odlandet är en omtyckt syssla som ger både rörelse och frisk luft och smaken av grönsaker eller bär som man själv har arbetat med är något alldeles extra.

Som människor behöver vi både samvaro och tid för oss själva. Man kan alltid ta emot besök i det egna rummet men också i det gemensamma besöksrummet eller orangeriet. Här kanske man vill fira en födelsedag eller annan högtid med vänner och familj?

Erfarenhet

Skanskas övergripande vision är att vi vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Det gör vi genom att agera hållbart vad gäller såväl klimat och miljö som sociala och samhällsekonomiska frågor. Som en av Sveriges ledande samhällsbyggare utvecklar vi allt från bostäder och kontor till infrastruktur och samhällsfastigheter. Vårt koncept inom SÄBO är en viktig del i vårt arbete med att bygga hållbara städer för alla. Få kan vissa upp lika många referensprojekt inom SÄBO som vi på Skanska. Vårt specialiserade team, med en kunskapsbank som växer med varje projekt, finns alltid med från första ritning till slutbesiktning. För att kunna skapa det bästa möjliga boendet arbetar vi med referens- och fokusgrupper som alltid väger in vårdoperatörens och inte minst de boendes perspektiv.

Koncept

Skanska är en pådrivande aktör inom hållbart byggande. Det syns inte minst på alla de certifieringar av SÄBO-projekt som vi har färdigställt. Sunda och hälsosamma materialval och smarta energilösningar är några exempel på vad vi gör. Vi klimatoptimerar och klimatberäknar alla våra särskilda boenden.

Vårt koncept bygger på evidensbaserad utformning av boenderum, vardagsrum, personalytor och utemiljö. Konceptet har ett stort mått av flexibilitet för att kunna möta olika behov och är skalbart från det lilla till det stora SÄBO-projektet.

Bostad

På Skanska talar vi hellre om särskilda boenden än äldreboenden. Vi skapar miljöer som är öppna, luftiga och möblerbara, med god utsikt mot trädgården och omvärlden. Vi minimerar korridorsytorna och arbetar i stället med ljusinsläpp, harmoniska och funktionella färgsättningar och generösa gemenskapsytor.

Forskning visar att rätt utformade utemiljöer omkring bostaden kan ha stora hälsoeffekter på äldre personer. Här utgår vi från en evidensbaserad metodik, där utemiljön byggs upp enligt en zonprincip där zonerna har olika intryck och fyller olika funktioner.

Verksamhet

Vi bygger våra SÄBO för att vara hälsosamma, trygga och trivsamma hem såväl som hälsosamma, trygga och trivsamma arbetsplatser. Det råder en stor efterfrågan på vårdpersonal och för att attrahera arbetskraften måste vi skapa attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och vill utvecklas och stanna kvar.

Genom generösa personalutrymmen som kan användas som både fikarum och festlokal och genom klok lokalisering av verksamhetsfunktioner i huset skapar vi en arbetsplats att trivas på. Bara en sådan enkel sak som att ha personaltvätten bredvid omklädningsrummet – hur smart och bekvämt är inte det?

Vård

Alla vårdutrymmen från sköljrum och rehabilitering vidare till sjuksköterskemottagning och medicinrum är lokaliserade och utformade för att ge operatören bästa förutsättningar för god omvårdnad. Våra särskilda boenden ska ge de boende förutsättningar för bästa möjliga välbefinnande och hälsa. Genom lokalernas utformning och den teknik som vi installerar vill vi skapa trivsamma, trygga miljöer som bidrar till hälsa, trivsel och trygghet.

Omvärlden

Som en ledande utvecklare av SÄBO håller vi oss ständigt uppdaterade kring lagar, regler och aktuella förändringar som berör vårt område. Vi har löpande bevakning och uppföljning av aktuella skrifter från Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket. Lika viktigt är det att vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och vad som sker med de resultat som forskningen ger. Utifrån förändringar i vår omvärld justerar och utvecklar vi kontinuerligt våra projekt och koncept.