c

Etik

Skanskas värderingar utgör grunden för vår etiska kompass och vägleder oss i vardagen. Vi strävar efter miljömässigt och socialt hållbara leveranskedjor och har nolltolerans mot korruption, mutor och andra oetiska beteenden. Vårt mål är noll etiska överträdelser.

Så arbetar vi med etik

Vi arbetar aktivt för ett öppet företagsklimat där alla vill och vågar diskutera, reagera och agera på saker som går emot vår värdegrund. Det tror vi är grunden för en företagskultur där vi blir trygga i våra beslut, där vi vet vad som är rätt och där alla känner att de kan rapportera ett misstänkt etiskt övertramp.

Som stöd finns vår uppförandekod (Code of Conduct), som vägleder hur  vi agerar. Vi har även en leverantörskod, som beskriver vad vi förväntar oss från vår leverantörskedja och andra partners.

Vi vill alltid bli bättre. Därför utbildas alla som arbetar på Skanska regelbundet i uppförandekoden och vad den innebär i respektive medarbetares yrkesroll.

Via dilemmadiskussioner håller vi etiska frågor levande. Genom diskussion får vi möjlighet att tillsammans med andra resonera kring hur vi ska agera i olika situationer.

Vi vet att medarbetare ibland ställs inför etiska frågeställningar. Skanskas etiska råd ger därför vid behov vägledning i etiska dilemman och frågor kopplade till vår uppförandekod. Etiska rådet i Sverige nås enklast via e-post Contact.

Om du misstänker ett etiskt övertramp

Vi uppmanar alla, både medarbetare och leverantörer, att säga ifrån vid misstanke om etiskt övertramp. Det finns flera sätt att rapportera och även möjlighet att rapportera helt anonymt.

Skanska tolererar ingen form av repressalier mot någon som med goda avsikter har rapporterat ett misstänkt fall av etiskt övertramp.

Läs mer om hur du gör för att rapportera här:

Rapportera misstanke om etiskt övertramp

Senast uppdaterad: 2022-11-24