Smartare skolor

Smartare skolor

Vi står inför en allvarlig skolbrist. Upp emot tusen nya skolor behöver planeras och utvecklas under de närmsta tio åren. Låt oss göra det tillsammans.

I de nya skolorna bör vi dessutom se över hur vi kan integrera skolan i samhället på ett ännu bättre sätt. Vi måste sätta elevernas lärande, vardag, välbefinnande och hälsa i främsta rummet. Lokalerna behöver även utnyttjas bättre för att på så sätt minska lokalkostnaderna. Utmaningarna är många, men det är också möjligheterna.

Ta del av vår senaste broschyr där vi besrkiver hur vi utvecklar smartare och hållbarare skolor.

Planerar du och ansvarar för nya skolor i din kommun?

Hör gärna av dig till Contact.

Några projekt vi är extra stolta över

Här hittar du fler skolprojekt

Skolan – samhällets mittpunkt

Alla barn och ungdomar som går till skolan ska känna sig trygga och må bra i sin skolmiljö. Skolutvecklingsprojekt måste få ett större fokus på hur den fysiska miljön kan bidra till bättre fysisk och psykisk hälsa.

Det finns många delar som spelar in för att skapa en bra skolmiljö. Skolans placering är många gånger a och o för att skolan ska vara tillgänglig och bli en plats där barn från olika områden möts. Placeringen hänger också ihop med trygga skolvägar för att barnen enkelt ska kunna ta sig till och från skolan. Det är också viktigt att skapa en skolgård som uppmuntrar till rörelse och ger utlopp för kreativitet. Här ska barnen kunna utvecklas och leka.

Skolgården ska även bjuda in till lärande miljöer och samtalsämnen.
Det går inte heller att bortse från att kunskapen om hur social hållbarhet integreras i den byggda miljön måste vidareutvecklas. Även påverkan och effekterna av den fysiska miljön behöver kunna mätas och följas upp i syfte att förbättra skolbarns vardag, välbefinnande och hälsa.

Gör mer av lokalerna

Skolan är lika mycket elevernas arbetsplats som skolpersonalens och välutformade skollokaler är nödvändiga för ett livslångt lärande. Samtidigt är en stor del av kommunernas resurser bundna i just skollokaler. Driftskostnader så som värme, el, vatten och ventilation kostar dygnet runt och året om trots att många skollokaler står tomma stora delar av dygnet. Genom att samutnyttja skolans lokaler efter skoltid skapas stora samhällsvinster och skolan får en bredare roll i närområdet.

Vi tror det är viktigt att man redan i början av projektet tänker flexibilitet. Man kan då redan i planerandet och utvecklandet av dessa skollokaler öka den framtida nyttjandegraden genom att göra dem mer lättillgängliga. Det kräver flexibilitet vad gäller skalskydd och larm, särskilt utformade låssystem men även innovativa lösningar för hur lokalerna ska vara så attraktiva som möjligt för uthyrning och hur olika funktioner placeras i byggnaden.

Hälsan i främsta rummet

Det finns en stor okunskap kring farliga kemiska ämnen och hur de påverkar vår miljö, djur och människor. Skolan bör därför tillämpa en försiktighetsprincip och vara fri från produkter med farliga ämnen.

Alla elever borde få spendera sin skoldag i en trivsam och sund miljö. Att bygga in ofarliga material i väggarna och skapa en hälsosam miljö med bra belysning och ljudmiljö är en bra start. Närhet till växtlighet är också viktigt. Det finns nämligen forskning som visar att det är hälsofrämjande att titta ut på grönska.

Skolmiljöer ska främja rörelse. Forskning visar att stillasittande är ett stort hälsoproblem för unga idag och svenska barn  sitter stilla för många timmar per dygn. Skanska är med i ett forskningsprojekt med GIH där man tittar på hur rörelse påverkar inlärning och hur vi kan bygga in mer aktiv rörelse i våra skolmiljöer.

Dagens skolor ska gynna framtidens miljö

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för omkring 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Och då står byggfasens utsläpp för mer än hälften av detta. Det är hisnande siffror. Att bygga energieffektiva och hållbara skolor är en del i arbetet för en mer hållbar framtid.

Skanska har lång erfarenhet av att bygga energieffektiva skolor. Några exempel är Alsters förskola utanför Karlstad som är ett passivhus med cirka 75 procent bättre energiprestanda än BBR-kravet, Hagaborgsskolan i Karlstad som vann ”Bästa Miljöbyggnad” år 2014.

Men det är inte bara skolornas klimatpåverkan som måste bli bättre. Det är lika viktigt att anpassa skolan och omgivningen till kommande klimatförändringar, så som varmare vårar och somrar och samt mer intensiva regn som påverkar dagvattenhanteringen.

Rätt utformad skola skapar trygg skolmiljö

När vi bygger nya skolor har vi möjligheten att skapa en trygg och inkluderande miljö för kommande generationer skolelever. Men det gäller att ha en genomtänkt strategi.

 • En tydlig dialog
  En dialog med målsättningar kring trygghet och inkludering är en viktig förutsättning. Att olika aktörer i ett tidigt skede bidrar med sin expertis är en förutsättning för att lyckas i en komplex process.

 • Lyssna till eleverna
  En framgångsfaktor i skolprojekt är att faktiskt lyssna på dem som ska använda skolan, eleverna själva. FN:s barnkonvention säger att barn ska ges möjlighet att styra över sina miljöer, och lyssnar vi på barnen ökar det våra möjligheter att tillgodose deras olika behov.

 • Tänk på trafikmiljöerna
  Skilj på lekmiljöer och cykelparkering från trafikmiljöer med bil och buss för att öka säkerheten och tryggheten för eleverna.

 • Belysning
  Skolmiljön ska ha en funktionell belysning som bidrar till trygghet. Belysningen ska vara bra på mörka platser, speciellt utomhus den mörka tiden på året.

 • Tydligt och överblickbart
  Gör det enkelt att hitta. Undvik undangömda platser. Tänk till vid placering och utformning av toaletter och omklädningsrum. Från lärarrummen ska personalen kunna ha god uppsyn över skolgården.

Tänk på det här

 1. Bjud in marknadens kompetens tidigt i processen
  Genom att tidigt initiera samtal kan kommunen dra nytta av hela marknadens kompetens.

 2. Planera för flexibla, trygga och hälsosamma skolmiljöer samt skapa samhällsnytta

  För att varje investerad krona ska användas så klokt som möjligt behöver lokala behov och utmaningar kartläggas. På så sätt ökar möjligheterna att skapa den bästa skolan och skapa samhällsnytta.

 3. Ställ rätt krav och välj rätt upphandlingsform och följ upp
  Offentliga upphandlingar kan vara ett verktyg för att göra samhället mer hållbart.

Vi kan skolor

Vi på Skanska vill vara med och bidra med vår kompetens kring skolutveckling. Om vi bjuds in i tidiga skeden kan vi säkra livscykelvärdet på skolor och uppnå hållbarhetsmål. Läs gärna mer om hur vi jobbar med projektutveckling av skolor. Vi utvecklar även skolor tillsammans med våra kunder i så kallade partneringprojekt.

För att möta det växande investeringsbehovet har en del kommuner idag valt att använda sig av så kallade hyresupphandlingar. En hyresupphandling innebär att kommunen blir hyresgäst i en skräddarsydd byggnad på en angiven plats. Upphandlingsformen skapar förutsägbara årskostnader för kommunen som slipper binda sitt kapital eller sina resurser till att utveckla en fastighet.

Sverige behöver även bygga tusen nya förskolor de kommande sex åren. Genom vårt koncept ABCD-förskolorna tar vi ett helhetsgrepp om förskoleverksamhetens behov. Konceptet kan upphandlas av alla Sveriges kommuner.

Vi berättar gärna mer

Här finns mer information

I broschyren Bättre skola berättar vi mer om hur vi utvecklar smartare och hållbarare skolor.
> Läs broschyren Bättre skola

I broschyren Smartare skolor delar vi med oss av framgångsfaktorer till kommuner som planerar för nya skolor.
> Läs broschyren Smartare skolor 

Stort forskningsstudie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar.
> Läs forskningsstudein från GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan

I rapporten Framtidens skola finns innehållet från diskussioner med ett 20-tal kommuner.
> Läs rapporten Framtidens skola

Vi har utvecklat, byggt och renoverat många skolor. Några av projekten kan du läsa mer om bland våra spännande referensprojekt.
> Läs om våra skolprojekt