c

Vi ser avfall som en tillgång

Inom Skanska ReSources återvinns eller återanvänds material som asfalt, betong, grus och krossmaterial som levereras av våra produktions- och mottagningsanläggningar, eller resursparker som vi kallar dem. På så sätt blir det ett cirkulärt flöde som sparar på jungfruliga resurser, samtidigt som material används på ett klokt sätt. – Vi ser att detta är något som kommer att efterfrågas alltmer. I framtiden blir alla material en resurs och inte ett avfall, säger Barbro Brattström Grujovic, affärsutvecklare på Skanska Industrial Solutions (SIS).

Barbro Brattström skapar möjligheter för Skanskas verksamheter och projektleder olika innovationsprojekt. Ett av dem är Skanska ReSources, ett annat är Cirkulär betong där man jobbar med att få in återvunnen betong i ny betong.

Inom Skanska ReSources kallas alla anläggningar för resursparker. För att bli en resurspark måste man kunna ta emot material, förädla det och sälja det igen.
– Vi tar prover på materialet och bearbetar det mekaniskt. Vi kommer även att ha en CE-märkning för att säkra att våra material håller för att användas inom olika områden. Problemet är att det inte finns någon branschstandard ännu för just återvunna produkter, men vi gör det bästa vi kan utifrån våra kunskaper och erfarenheter, säger Barbro.

Idag är det asfalt, entreprenadberg, jord och schakt, sand, betong samt park- och trädgårdsavfall som återanvänds inom Skanska ReSources. Men tanken är att fler material ska ingå i konceptet inom kort.
– Nu startar vi Skanska ReSources 2.0 där vi tittar på övriga material och hur vi ska utveckla konceptet vidare. Vi ska precis investera i en mobil betongfabrik som är en av de avgörande faktorerna för att vi ska kunna testa våra material.

"Vi ser att detta är något som kommer att efterfrågas alltmer. I framtiden blir alla material en resurs och inte ett avfall."
Barbro Brattström Grujovic

Kommuner har satt upp mål

Förutom själva vinsten i att återvinna jordens resurser ser vi också att det är svårt att få tillstånd för att ta ut jungfruligt material. Att det dessutom är cement- och gruskris samt ett krig i Europa gör att vi på Skanska är ännu mer övertygade om att detta är rätt väg att gå.
– Det är nödvändigt med en omställning. Idag tillverkar vi produkter som är standardiserade som gör att vi inte kan använda återvunnet material. Och det finns även konstruktioner som är byggda enligt regler som inte alltid främjar återvunnet material. Här måste vi tänka nytt. Glädjande nog ser vi nu att kommuner som Göteborgs Stad och Stockholms stad också inser att de måste göra en förändring, berättar Barbro.

Göteborgs Stad har bland annat satt upp målet att 2030 återanvända och återvinna 100% av de överskottsmassor som bedöms vara användbara efter tekniska och miljömässiga bedömningar. 2030 ska även 50% av inköpt ballastmaterial i Göteborg utgöras av återanvänt eller återvunnet material. Idag ligger den siffran på 12%.
– Vi ser mycket positivt på att Göteborgs Stad har satt upp de här målen eftersom vi hoppas att hela byggbranschen ska uppnå klimatneutralitet. En del för att nå hit skulle kunna vara att i tidigt skede försöka göra inventeringar över vart materialet ska gå. Att det redan i upphandlingsform ska vara tydligt att ”så här mycket måste stanna på platsen och så här mycket kan ni köra härifrån”, menar Barbro.

Men vad bör man framförallt tänka på när det gäller återbruk eller återvinning av material? Barbro lyfter tre saker:

  • Ursprung – var materialet kommer ifrån eller hur det har uppstått. Denna punkt är särskilt viktig inom Skanska.
  • Provtagning – både före användning för att identifiera att materialet inte innehåller någon förorening, samt efter själva hanteringen av materialet. Inom provtagning ryms både miljö- och kvalitetsmässiga tester.
  • Lämpligt användningsområde – beroende på vad det är för material.

– Jag tror verkligen att detta är hur vi kommer att jobba i framtiden. Och vi kommer att bli väldigt duktiga på materiallära då vi behöver gå in på djupet om hur vi kan använda materialen. Vi kommer också se nya konstruktioner med nya recept på betong och asfalt – helt enkelt nya idéer om hur man kan ta in olika material i olika verksamheter, säger Barbro.

Exempel på projekt i Göteborgsområdet där material från Skanska ReSources använts:

Hamnbanan. I Göteborgs hamn finns ett cirkulerat system där man tar tillvara på både sand och schaktmassor. Läs mer om Hamnbanan här .

Hisingens Motorklubb. Förbättringsåtgärder på motorbanan har byggts med hjälp av återvunna schaktmassor från olika projekt i området. Läs mer om vårt idrottserbjudande här .

Västlänken – återbruk av massor. Återställning av en täkt för att förbereda för en industrifastighet där vi klär in bergskanterna med massor från Västlänken.

Kaj 16. Tidigt samarbete mellan Vasakronan och Skanska kring cirkulerad betong.

Läs mer om Skanska ReSources här .

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Rekommenderad läsning