c

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är tillsammans med klimatförändringar den frågan som är mest avgörande för våra samhällens stabilitet. Skanskas projekt, anläggningar och täkter påverkar den biologiska mångfalden på ett negativt sätt. Därför är det viktigt att vi arbetar med att bevara naturen och ta hänsyn till den biologiska mångfalden.

Vi är i vår vardag beroende av de tjänster som ekosystem ger oss, så kallade ekosystemtjänster, i form av mat, rent vatten, material till våra vägar och hus, rekreation och andra upplevelser som ger oss bättre hälsa.

Den biologiska mångfalden är basen, för många av dessa värden och att bevara och utveckla den är nödvändig för en hållbar utveckling. I takt med att våra städer växer och förtätas blir det än viktigare att säkerställa att vårt uttag av material från naturen är hållbart samt att säkerställa att det finns gröna kvaliteter i vår bebyggda miljö.

Byggsektorn har en stor inverkan

Eftersom byggsektorn har en stor inverkan på miljö och natur behöver vi ta hänsyn till den biologiska mångfalden när vi väljer plats för våra projekt, när vi utformar våra byggnader och anläggningar samt under byggtiden. Detta för att se till att vi bevarar eller återställer naturen på platsen så långt det är möjligt och allra helst addera biologiska värden till platsen för en positiv påverkan.

Biologisk mångfald i våra projekt

Våra projekt, anläggningar och täkter påverkar den biologiska mångfalden och många ekosystemtjänster på ett negativt sätt. Därför är det viktigt att vi arbetar med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna där vi har möjlighet.

Sedan 2021 har Skanska en egen ekolog som ansvar för att öka kompetensen inom Skanska och bygga upp ett strukturerat arbete kring biologisk mångfald i vår verksamhet. Genom att beakta biologiska värden och ekosystemtjänster tidigt i ett projekt går det ofta att hitta kostnadseffektiva lösningar och synergier mellan olika positiva effekter som vi vill uppnå samtidigt som vi bidrar till att hantera klimatförändringar.

I vår verksamhet kan vi arbeta med frågan genom att exempelvis:

  • Aktivt söka mark med förutsättningar för att utveckla den biologiska mångfalden eller minska risker för negativ påverkan och dyra tillståndsprocesser.
  • Spara områden av höga naturvärden och samtidigt göra lägenheterna mer attraktiva.
  • Bygga nya naturmiljöer på bostadsgårdar eller mellan husen som kan fungera som livsmiljö för arter, översvämningsytor och kolsänkor.
  • Kombinera biokolsbäddar med planteringar för biologisk mångfald.
  • Anlägga gröna ängstak som fördröjer dagvatten och minskar belastningen på ledningsnätet, samtidigt som de erbjuder livsmiljöer för insekter och fåglar.
  • Inkludera gröna väggar som minskar buller och renar luften.
  • Möjliggöra odling på bostadsgårdar som skapar gröna miljöer, infiltrerar dagvatten och blir till mötesplatser för de boende.
  • Via lokalt anpassade åtgärder åstadkomma förutsättningar för ökad biologisk mångfald i våra bergtäkter.

Initiativ för förändring i branschen

För att driva utvecklingen framåt är Skanska en av flera partners i Climb, ett unikt Vinnovaprojekt som ska ta fram ett verktyg för att mäta biologisk mångfald. Tanken är att företag på ett trovärdigt sätt ska kunna mäta och kommunicera både sin negativa och positiva påverkan på den biologiska mångfalden. Målet är att Climb ska bli en allmänt accepterad värderingsmodell för biologisk mångfald i Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-05-22