c

Skanskas behandling av personuppgifter i prövnings- och tillsynsärenden med mera enligt miljöbalken

Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638 (”Skanska”) bedriver verksamhet som är anmälnings- och tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Varför behandlar Skanska dina personuppgifter?

Varje år initierar Skanska ett antal ansökningar om nya tillstånd eller ändringar av befintliga tillstånd. En del i tillståndsprövningsprocessen är att ta in synpunkter från närboende, fastighetsägare, allmänheten och berörda myndigheter i en samrådsprocess samt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. I ansökningshandlingarna ska Skanska redovisa vilka Skanska har samrått med. Även vid tillsynsärenden och egenkontroller rörande såväl tillstånds- som anmälningspliktiga verksamheter kan Skanska behöva redovisa enskilda personers personuppgifter, t.ex. som en del av tillståndsprövningsprocessen enligt miljöbalken eller om någon närboende har framställt klagomål mot verksamheten (i denna handling kallat ”personuppgifter”).

Vilka personuppgifter behandlar Skanska?

Skanska behandlar ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter, uppgifter om fastighet och ägarförhållanden samt dina eventuella synpunkter.

Varifrån hämtar Skanska personuppgifterna?

I den mån uppgifterna inte hämtas direkt från dig inhämtas personuppgifterna från Lantmäteriets fastighetsregister.

Uppgifter samlas in av Skanskas egen personal eller av Skanska anlitade konsulter. Av Skanska anlitade konsulter agerar i allmänhet under eget personuppgiftsansvar och är sålunda själva ansvariga för personuppgifter i enlighet med gällande regelverk.

Vilken laglig grund har Skanska för att behandla dina personuppgifter?

Skanska har en rättslig skyldighet att ta fram samrådsunderlag, upprätta miljökonsekvensbeskrivning samt samråda med bland annat de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Till vilka lämnar Skanska ut dina personuppgifter?

Skanska kan komma att lämna ut personuppgifter till något annat bolag i Skanskakoncernen, exempelvis Skanska Sverige AB. Även andra leverantörer och samarbetspartners kan få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller Skanska tjänster, exempelvis miljörelaterade konsulttjänster. Bolag som hanterar
personuppgifter för Skanskas räkning ingår personuppgiftsbiträdesavtal med Skanska för att Skanska ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls hos Skanskas samarbetspartners.

Skanska kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs vid utredning av brott eller om Skanska annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.

Skanska kan komma att lämna ut dina personuppgifter till relevanta myndigheter och domstolar.

Uppgifter i tillståndsprövningsärenden kan undantagsvis komma att publiceras på Skanskas webbsida på den plats där information om sådana ärenden finns på https://www.skanska.se/vart-erbjudande/produkter-och-tjanster/samrad/. Här kan bl.a. finnas dokument innehållande kontaktinformation om fastighetsägare och
fastighetsbeteckningar. Skanska undviker i möjligaste mån att publicera personuppgifter som kan uppfattas som känsliga eller inte är nödvändiga för att förståelsen av aktuella tillståndsprövnings- eller anmälningsärenden.

Av Skanska insamlade personuppgifter i prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken överförs inte till land utanför EU/EES. Ej heller förekommer profilering eller automatiskt beslutsfattande baserat på insamlade personuppgifter.

Hur skyddar Skanska dina personuppgifter?

Skanska har väl inarbetade rutiner för tillvaratagande av en hög nivå av teknisk och organisatorisk säkerhet i syfte att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar Skanska dina personuppgifter?

Skanska raderar personuppgifter som samlats in i prövnings- och tillsynsärenden när ändamålen med behandlingen har fullgjorts. Den som har lämnat personuppgifter till Skanska eller som på annat sätt förekommer med sådana uppgifter i Skanskas ärenden rörande prövning och tillsyn enligt miljöbalken har rätt att i förhållande till sina uppgifter:

 • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång
  till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att
  uppgifterna rättas.
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att
  behandlingen begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (t.ex. informationsutskick) har du rätt att
  invända mot sådan behandling.
 • Du har rätt att spärra användning av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina
  personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Du har rätt att framföra klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling till
  Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)

För eventuella sådana åtgärder kan personen i fråga öppna ett ärende
via: https://www.skanska.se/forfragningar-om-dina-personuppgifter-pa-skanska/

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638 är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan kontakta Skanska på telefon, 010 – 448 00 00, Skanska Sverige AB, att: Data Protection Manager (DPM), Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm eller e post: Contact

För mer information om Skanskas personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter, läs
om personuppgiftsbehandling och vår användning av cookies i våra användarvillkor:

https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter

Senast uppdaterad: 2021-11-10