ESS forskningsanläggning uppförs av Skanska

ESS, en plats där neutroner kommer att förändra världen

I Lund byggs just nu den mest kraftfulla forskningsanläggningen i sitt slag. Det är European Spallation Source, ESS som kommer hjälpa till att förbättra vardagen för många människor.

ESS kan jämföras vid ett gigantiskt mikroskop. I anläggningen kommer neutroner användas för att skapa vetenskapliga genombrott inom områden som materialutveckling, energi, hälsa och miljö.

Föreställ dig nya och bättre datorchips, plastmaterial, batterier, läkemedel, kosmetiska produkter och mycket mer. Dessutom kommer anläggningens unika kapacitet att hjälpa forskarna att ta itu med några av de mest komplexa utmaningar som mänskligheten ställs inför inom vetenskap och medicin.

Byggandet av ESS flyttar även fram gränserna inom en rad nya områden. Upptäck hur Skanska, genom tätt samarbete med ESS, levererar en världsledande anläggning som har möjlighet att förändra världen.

Ny standard för samarbete

På ESS tas samarbetet mellan olika aktörer till nya nivåer, både ur ett vetenskapligt perspektiv och kring byggandet av själva anläggningen. ESS är resultatet av att 15 europeiska länder gått samman för att föra vetenskapen framåt. Dessutom bidrar även ungefär 100 laboratorier, universitet och forskningsinstitut från hela världen. Ett vetenskapligt samarbete av denna storlek kan bli en förebild för framtida projekt.

Under bygget av ESS sätts en ny och hög standard för samarbete. Samarbete är nödvändigt för att skapa balans mellan två direkt motsatta krav; att göra plats för en toppmodern forskningsutrustning samtidigt som byggnadsprocessen ska vara så effektiv som möjligt. Att ESS och Skanska arbetar tillsammans från ett tidigt stadium är en förutsättning för att projektet ska lyckas.

– I ett så stort och ambitiöst projekt som detta hade vi inte, och hade aldrig kunnat ha, precis allting utformat i detalj när vi inledde det, säger John Womersley, generaldirektör på ESS.
– Förmågan att hantera dessa ändringar inom vår samarbetsram utan större omförhandlingar vad gäller kostnader och tidsschema är absolut nödvändigt för att projektet ska bli en framgång, säger han.

Nyckeln till det goda samarbetet mellan ESS-organisationen och Skanska stavas ömsesidigt förtroende, delat ledarskap, gemensamma mål och en integrerad organisation. Det kräver ett arbetslag bestående av personer som trivs och utvecklas i en miljö med en mycket hög grad av samarbete.

Läs mer
Stäng

Ett unikt projekt

Några av personerna som får det att hända

Spillvärme återvinns för att värma hushåll

Spillvärmen från utrustningen som används till forskningsaktiviteter vid ESS kommer att återvinnas för att värma hushåll och arbetsplatser. Det sker via det lokala fjärrvärmenätet. Utan det innovativa tillvägagångssättet hade värmen bara släppts rakt ut i luften. Värmeåtervinningen minskar koldioxidutsläppen och sänker rörelsekostnaderna för ESS.

För att få en bild över exakt hur stort ESS energibehov är kan vi ta följande exempel: mängden elektricitet som krävs för att driva anläggningen varje år är lika mycket som årsförbrukningen för 40 000 lägenheter. ESS har åtagit sig att använda förnybar energi för att göra driften ännu grönare.

En blir en av världens mest hållbara forskningsanläggningar

Forskningen som ska bedrivas vid ESS kräver enorma mängder energi. Bland annat kommer protoner att accelereras till nära ljusets hastighet och delar av anläggningen kommer att kylas ned till väldigt låga temperaturer.

Men det är inte bara forskningen som kräver energi. Själva byggnationen kräver också mycket resurser. Dessa utmaningar vill vi förvandla till möjligheter. På så sätt kan vi dra maximal nytta av projektet och skapa långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

ESS kommer att bli ett av världens mest hållbara forskningscentrum ur miljösynpunkt. Ambitionen är att delar av anläggningen ska uppfylla den näst högsta certifikatnivån Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. 

Här är de huvudsakliga tillvägagångssätten för att skapa ett hållbart projekt:

Eliminering av avfall: Byggnadsprojekt genererar i normala fall mycket avfall, men trots ESS-projektets storlek så bygger vi det utan att skicka avfall till soptippen. Det kräver att vi använder ett nytt proaktivt sätt att arbeta med material och leverantörer. Till exempel skapar vi stora block av överbliven betong och säljer vidare till bland annat vägbyggen. Vi skickar också tillbaka restmaterial från isolering till tillverkaren för återanvändning.

Val av ansvarsfulla material: Under upphandlingsprocessen utvärderades alla material ur ett miljö- och säkerhetsmässigt perspektiv. På så sätt säkerställs att materialet som används på ESS kommer från ansvarsfulla källor samt att de främjar en hälsosam arbetsmiljö. Ett viktigt verktyg för att mäta våra gröna aktiviteter och för strategisk miljövägledning är Skanskas Gröna karta.

Maximalt utnyttjande av förnybar energi: Traditionella byggarbetsplatser släpper ut stora mängder koldioxid och andra föroreningar. För att minska dessa negativa effekter så använder vi biodiesel – som är fri från skadlig palmolja – för att driva våra tunga anläggningsmaskiner. På så sätt minskar vi utsläppen av växthusgaser med 88 procent.

Inspiration för framtidens ingenjörer: Vi vill få skolelever inspirerade av forskning och ingenjörsvetenskap. Därför har vi skapat ett utbildningsprogram riktat mot elever i årskurs åtta i närliggande skolor. I programmet ingår bland annat studiebesök på byggarbetsplatsens kontor, där får eleverna lära sig mer om neutronforskning, design- och konstruktionsroller samt virtuell verklighet och andra avancerade tekniker som används för att konstruera ESS.

Fokus på biologisk mångfald: ESS upptar en yta på 69 hektar åkermark. Av dessa kommer ungefär två tredjedelar att förbli bevuxna, men på ett helt annat sätt än tidigare. Platsen kommer att bli en förebild för biologisk mångfald. Här sätts plantor ut som växer naturligt i närområdet och nya miljöer skapas för bin och andra arter. Det ger stöd till den omgivande åkermarken samtidigt som det skapar en fridfull miljö för besökare, lokalinvånare och ESS-anställda.

Ytterligare information om hållbarhet finns på ESS-webbplats

Läs mer
Stäng
ESS_0143
1 av 9
ESS_0177
2 av 9
ESS_0257
3 av 9
ESS_0006
4 av 9
ESS_0432
5 av 9
ESS_1188
6 av 9
ESS_0362
7 av 9
ESS_0391
8 av 9
ESS_0280
9 av 9

Säkerheten förbättras genom tydligt inkluderingsarbete

För att ESS ska bli ett framgångsrikt projekt är det absolut nödvändigt med en säker arbetsplats. Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är högsta prioritet. Vi arbetar säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.
Ett led i säkerhetsarbetet är att främja en kultur där alla som arbetar på byggarbetsplatsen uppmuntras att vara uppmärksamma på, och rapportera in, sådant som kan utgöra en säkerhetsrisk.
På grund av de potentiella risker som finns på byggarbetsplatser är det nödvändigt att alla tar ansvar för säkerheten. På varje morgonmöte tas säkerhetsrapporter från gårdagen upp. Genom dem drar vi lärdomar om hur säkerheten kan förbättras.

ESS i korthet

01.
  • 22 byggnader och 1 tunnel
02.
  • 88 procent mindre utsläpp av växthusgaser tack vare användningen av biodiesel i anläggningsmaskinerna
03.
  • Upp till 1 400 personer på plats för att skapa ESS 
04.
  • 2014: Byggnationerna inleds
05.
  • 2023: Vetenskapsprogrammet inleds
06.
  • Upp till 3 000 forskare per år kommer att använda instrumenten på ESS
07.
  • Den årliga energiförbrukningen för ESS är samma som för 40 000 lägenheter
08.
  • Minus 271 grader Celsius i acceleratorns supraledande del
09.
  • Protonerna accelereras till 96 procent av ljusets hastighet

VR-teknik underlättar precisionsarbete

För att kunna bedriva forskning på ESS behövs en hållbar och stabil byggnad. Det kräver stora mängder betong och ännu större mängder förstärkt armering. Att installera tjocka armeringsstänger med den täthet som krävs är ett komplicerat arbete. För att lösa utmaningen provar vi att använda Virtual Reality och Augumented Reality.

Processen sker i två steg, med hjälp av VR skapas ett datorgenererat scenario som simulerar en realistisk upplevelse från byggarbetsplatsen. Här skapas grafik som visar hur armeringsjärnen ska placeras.

Den datorgenererade grafiken förs sedan över till en app som är kopplad till cyberglasögonen vilka visar en blandning mellan verkligheten och datorgenererad grafik. Den som bär glasögonen kan då i realtid se var nästa armeringsjärn ska placeras. Den som utför armeringen behöver inet bli distraherad och förlora tid genom att ständigt kontrollera pappersritningar.

Fortsätta att utforska ESS

Här kan du lära dig mer om byggandet av ESS och den världsledande neutronforskning som kommer att bedrivas:

Läs mer på ESS hemsida 
Läs mer om projektet på skanska.se