c

”Vi har lyckats med samverkan på alla nivåer”

När Skanska lämnar över sin del av ESS i Lund står framför allt det lyckade samarbetet med kunden i fokus. – Målet var att bilda skola för hur man driver ett samverkansprojekt och det tycker jag att vi lyckats med, säger Kent Hedin, byggchef på ESS.

Drönarbild över de 23 byggnader som utgör ESS i Lund
1 av 4 Nu är Skanskas del av ESS överlämnad officiellt. 26 byggnader totalt, varav 23 som utgör själva forskningsanläggningen och tre byggnader som innehåller kontor, labb och verkstäder kallat ESS Campus.
Kvällsvy över kontorshusen på ESS Campus.
2 av 4 Hållbara lösningar har varit en viktig del i projektet. En är återanvändning av överskottsvärmen från forskningsanläggningen. Det mesta av spillvärmen kommer att tillvaratas och återvinnas för uppvärmning av kontor och hushåll i omgivningen, utöver anläggningens egna byggnader.
Damm med gröna växter runt omkring.
3 av 4 Kring forskningsanläggningen har Skanska på uppdrag ESS jobbat för att maximera den biologiska mångfalden. På grönytorna har det skapats olika habitat med vatten, träd, buskar och ängsmark för att locka insekter och vilda djur.
Skanskas vd Gunnar Hagman och ESS Helmut Schober under den officiella överlämningen.
4 av 4 Skanskas vd Gunnar Hagman och ESS General Director Helmut Schober under den officiella överlämningen, åtta år efter att Skanska och ESS skrev samverkansavtalet. Foto: Roger Eriksson/ESS.

Det finns en särskild stolthet i att bygga något som har potential att förändra världen. När forskningsanläggningen utanför Lund står klar kommer forskare från hela världen att utföra experiment här, för att utveckla nya material och bättre mediciner.

– Det här är det absolut roligaste jag gjort i min karriär, och det känns extra kul att vi fått vara med och bidra till en hållbarare värld, säger Skanskas projektdirektör Jesper Blücher.

Han får medhåll av Per Smidfelt som tidigare innehade projektdirektörsrollen:

– Vi pratar ofta på Skanska om att vi vill bygga ett bättre samhälle. Närmare än så här kommer vi inte.

Komplext projekt

ESS är en så kallad spallationsanläggning, vilket innebär att neutroner för forskning frigörs när protoner som accelereras till nästan ljusets hastighet kolliderar med ett roterande målhjul av volfram. Neutronerna gör det möjligt att studera material på atom- och molekylnivå. Skanska har byggt själva skalet och infrastrukturen – 23 byggnader på en yta av 70 hektar. Ett oerhört komplext arbete med många utmaningar.

– Alla inblandade insåg tidigt att samverkan var den enda vägen framåt. I inledningsskedet fanns fortfarande många frågetecken som skulle behöva rätas ut senare. ESS behövde en partner att hantera de kommande utmaningarna tillsammans med, hela tiden med fokus på projektets bästa, säger Per.

Öppet klimat

En av de stora prövningarna var när det stod klart att den planerade grundläggningen behövde projekteras om på grund av ökade säkerhetskrav från myndigheterna.

– Det fick konsekvenser ända upp i huskropparna. Tack vare hög samverkansnivå lyckades vi hantera detta på ett för projektet optimalt och kostnadseffektivt sätt, säger Jesper.

En framgångsfaktor i byggprojektet har varit den genuint goda stämningen i arbetsgruppen, där fokus legat på att gemensamt lösa problem på bästa sätt, oavsett orsak.

– Vi jobbade väldigt tidigt med gemensamma värderingar. Hur ska vi vara mot varandra? Hur ser våra möten ut? Det har vi sen lyckats koka ner till en hjälpsam, kunnig, transparent organisation, säger Jesper och Per fyller i:

– Jag som inte var med från början blev positivt överraskad av det öppna klimatet när jag kom in. Det blev tydligt att kunden såg oss på Skanska som en del av sin egen organisation.

Höll tidplanen

Kent Hedin, byggchef på ESS, bekräftar Skanskas bild av ett lyckat projekt, med god stämning och där många frågor har lösts under arbetets gång. Han är stolt över att de lyckats hålla tidplanen, trots byggnadstekniska överraskningar och en pandemi ovanpå det. Samt att de genomfört ett samverkansprojekt som borde bilda skola i branschen.

– Jag tycker att vi visat att det går att jobba i samverkan på riktigt där båda parter tar ansvar för kostnaderna. Det är både roligare och effektivare att göra det tillsammans, och jag hoppas att vi kan inspirera andra till att jobba på samma sätt.

Fakta ESS

  • Bygget av ESS i Lund startade 2014.
  • I Skanskas uppdrag ingick en 537 meter lång acceleratortunnel, en målstation, tre instrumenthallar samt servicebyggnader.
  • Ytan på 70 hektar motsvarar 100 fotbollsplaner.
  • Skanska har även byggt ESS Campus där kontorshuset miljöcertifierats enligt BREEAM ”Outstanding”. Det är den enda byggnaden i Sverige som uppnått denna nivå. Alla byggnader på ESS har dock byggts enligt samma miljökrav.
  • Hittills har 73 000 kubikmeter betong och 6 000 ton armering använts i projektet.
  • När ESS är i full drift 2027 räknar man med att uppemot 3 000 forskare kommer att besöka anläggningen årligen.
Senast uppdaterad: 2022-02-28

Rekommenderad läsning