c

Social hållbarhet

Vi är samhällsbyggare. Projekten vi planerar och bygger påverkar människors liv varje dag. Därför är det viktigt för oss att vi arbetar för att jämna ut skillnader och ger alla förutsättningar för bra livsvillkor.

Vi vill genom våra projekt bygga ett socialt hållbart samhälle. Det innebär många olika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt.

Social hållbarhet i ett tidigt skede

Vi arbetar tillsammans med kund och beställare samt andra samhällsaktörer för att i tidigt skede identifiera behov, hitta ramverken och de unika lösningarna för att skapa både affärsnytta och samhällsnytta.

Från praktik till anställning

Vi på Skanska strävar alltid efter ett socialt hållbart samhälle och har många goda exempel från våra projekt. Ett av dem är Boendebyggarna, ett projekt där arbetslösa i miljonhemsområdet Vivalla i Örebro erbjudits praktikplatser i samband med renovering och ombyggnad av bostäderna. Resultatet har överträffat alla förväntningar. Hittills har ca 40 procent av praktikanterna fått anställningar hos Skanska, underentreprenörer eller någon annan arbetsgivare. Läs mer om hur vi jobbade i Vivalla.

Praktik för ensamkommande flyktingungdomar

Ett annat exempel är det program för ensamkommande flyktingungdomar som Skanska drivit tillsammans med Lidingö Stad där vi möjliggjort för denna utsatta grupp att praktisera hos oss och på så vis skaffa sig den arbetslivserfarenhet som ofta krävs för att man ska kunna få jobb och lättare etablera sig i det svenska samhället.

Samarbete med Fryshuset

Skanska har ett långsiktigt samarbete med Fryshuset som går in som partner till Skanska för att bistå med kompetens kring unga och mångfald. Inom ramen för samarbetet kommer Skanska att rekrytera personer med potential att bli ledare inom företaget. Det är unga människor som har skaffat sig kunskap och kompetens genom praktisk erfarenhet.
Fryshuset hjälper till att identifiera lämpliga kandidater som genomgår en rekryteringsprocess där målet är en fast anställning. Förutom kompletterande utbildning och handledning på arbetsplatsen får alla en egen mentor.

Ledarprogram för utrikesfödda ingenjörer

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas har tillsammans med Arbetsförmedlingen skapat Skanska Internationella Ledarprogram, ILP.
Programmet som varvar teoretisk utbildning med praktik hos oss på Skanska är ett viktigt verktyg för att kunna tillgodose våra rekryteringsbehov av erfarna produktionschefer. Detta initiativ är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Tryggare boende

En viktig social aspekt i samhället är utformningen av stadsdelar, bostadsområden och gårdar. Trygghet och trivsel i boendemiljön är ett grundläggande mänskligt behov och en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Skanska har ett samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige för att på bästa sätt bygga in tryggheten när vi utformar och utvecklar våra områden tillsammans med våra kunder. 

Mentorskap ger ömsesidigt utbyte

Att arbeta med mentorskap är något som vi tycker är mycket viktigt och som ger ett värdefullt ömsesidigt utbyte. Skanska har till exempel ett samarbete med organisationen Mentor där ett antal av våra medarbetare deltar i ett karriärprogram för ungdomar mellan 13-17 år i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läxhjälpen stöttar högstadieelever

Skanska stöttar Stiftelsen Läxhjälpen som ser till att högstadieelever får hjälp att ta sig vidare till gymnasiet med hjälp av finansiering från näringslivet. Skolorna väljer ut högstadieelever som är i riskzonen för att inte komma vidare till gymnasiet. De erbjuds att skriva på ett kontrakt som innebär att de två eftermiddagar i veckan stannar kvar på skolan och läsa läxor tillsammans med en läxhjälpare, en högskolestudent som är anställd av Läxhjälpen.

Internt volontärprogram

Skanskas volontärprogram erbjuder alla våra medarbetare i Sverige en betald dag per år för att arbeta i en volontärorganisation.

Volontärprogrammet ska stödja och stimulera medarbetarnas engagemang i sociala frågor. Det är ett initiativ som är viktigt för vår verksamhet och ligger i linje med våra värderingar.

Skanska har i ett första skede valt att ha två centrala samarbetspartners, Röda Korset och Mentor. De är utvalda för att de delar Skanskas värderingar, är etablerade och vana att ta emot volontärer.

Skanskas interna fond för sociala initiativ

Skanska vill utveckla sitt arbete för social hållbarhet i sina projekt. Därför har vi en fond som internt ska stötta sociala initiativ. Syftet med fonden är att skapa möjligheter för projekt och anläggningar att göra lokala insatser som motverkar utanförskap och främjar en inkluderande kultur och hållbar samhällsutveckling.

Senast uppdaterad: 2019-01-21