c

S:t Larsbron

Hållbarhet och grönt byggande

Vår tekniska lösning av bron och förändringar av landskapet reducerade miljöbelastningen vid tillverkning och transporter avsevärt. Vårt nya förslag ledde till att åfåran inte behövde grävas om vilket gjorde att vi slapp gjuta en ny betongkanal.

Den nya bron har även ökat framkomligheten för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafiken. Den nya vägsträckningen innebär även en säkrare trafikmiljö med färre olyckor.

Några av de resurs- och miljöbesparingar som gjordes:

  • Material- och transportbesparingar. Skanska utformade ett förslag som minskade behovet av schaktning och fyllningsmassor. När materialanvändningen minskade så minskade även behovet av transporter, (exempelvis CO2-utsläppen minskade med minst 50 ton på lokala transporter).
  • Tinnerbäcken behövde inte ledas om. Från början var det tänkt att bäcken skulle ledas om via ett betongtråg. När vi undvek ingrepp i vattendraget så slapp miljön även grumling och andra störningar.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects