c

Säkrare anläggningar

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar och vistas på våra anläggningar och att alla ska få komma hem när arbetsdagen är slut.

Säker anläggning

Genom vårt projekt, Säker anläggning, skapar vi en högre säkerhetsstandard på våra anläggningar. Vi vill genom detta projekt vara branschledande i vårt säkerhetstänk. I den första fasen installerar vi bommar vid infarterna på våra anläggningar. På så sätt kan vi kontrollera att samtliga som vistas inom vår anläggning har gått Skanskas säkerhetsintroduktion.

Vi på Skanska jobbar säkert eller inte alls. Det är grundbulten i vår arbetsmiljöpolicy. Den utgår från principen att alla olyckor och all ohälsa kan förebyggas och beskriver vårt sätt att förhålla oss till arbetsmiljöfrågor för våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer, sidoentreprenörer, kunder och tredje man. Arbetsmiljö handlar inte bara om fysiska skador eller olyckor, utan även stress, utbrändhet eller att någon inte mår bra på jobbet.

I samverkansorganisationen skapar vi gemensamma mål för arbetsmiljö som vi följer upp för att bidra till ett säkrare och hälsosammare projekt. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på en balans mellan en välutvecklad struktur och en ändamålsenlig kultur. Samverkan inom transporter och hur vi genomför trafikomlägg¬ningar är två nyckelfrågor som vi ständigt kommer att ta upp i våra samverkansmöten.

Varje arbetsdag börjar med en säkerhetsgenomgång, då vi gemensamt går igenom dagens arbetsmoment. Är det några nya moment, ser vi särskilda risker med detta? Har vi haft några avvikelser tidigare och vad gör vi i sådana fall för att undvika att dessa upprepas? Alla aktiviteter ska stödja vår policy att vi jobbar säkert, eller inte alls.

Säker inpassering

Skanska strävar efter mot att skapa en hög säkerhetsstandard på våra anläggningar och det pågår sedan en tid tillbaka ett arbete kring Säker inpassering. Läs mer i informationen här på sidan.

Senast uppdaterad: 2021-07-02