c

Slussen, Stockholm

 • En form rymmer ca 100 m3 undervattensbetong som gjuts med mastpump från land eller med stor slang pump från pontoner.
 • Från tornkranen på Slussenprojektet breder det ut sig en fantastisk utsikt.
 • Vy inåt Mälaren från den mäktiga tornkranen på Slussen.
 • Det här är kranförarens arbetsplats högt uppe i luften ovanför Slussen.
 • Högre än så här kommer man inte på Slussens tornkran.
 • Pontoner under vintern
 • Södermalm under vintern
 • Slussen från ovan i slutet av augusti 2016
 • Rivning vid gamla Debaser på Slussplan, augusti 2016
 • Rivning vid Slusskanalen, september 2016
 • Rivning Södra Järngraven nära bussterminalen, september 2016
 • Arkeologiutgrävningar på Katarinavägen, oktober 2016
 • Visionsbild: Vy över Katarinahissen och Katarinaparken (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Vy från terrasserna på Södermalm (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Utsikt över vattentorget och Gamla stan från byggnaden på Södermalmstorg (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Utsikten är fantastisk från Slussens arbetsplats.
 • Det sker mycket pålning under projektets gång.
 • Från Slussens tunnelbanenedgång kan man följa arbetet.
 • Slussen anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
 • Formen sänks ner i  till 7 m djup där den hänger på nya pålar som är ett av sex stycken som Slusskanalen vilar på.
 • Fundamentesformen väger 20 ton och armerad i rostfritt stål.

Knutpunkt, mötesplats och säkrat dricksvatten

Slitage, översvämningsrisk och att Stockholm växer är flera av anledningarna till att Slussen i Stockholm måste byggas om. Skanska är en av de parter som under perioden 2016-2022 genomför projektet. Stockholm stad har gett oss i uppdrag att utföra fyra av totalt cirka 25 delprojekt.

I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Tre områden lyfts fram särskilt:

 • Fler mötesplatser
 • Mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Bättre vattenreglering av Mälaren, vilket säkrar vattenkvaliteten för dricksvattentäkten Mälaren.

Ombyggnaden av Slussen är uppdelad i ungefär 25 delprojekt. Skanska har tilldelats ett antal stora uppdrag:

Flera olika projekt i en större gemensam plan

Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Fyra gånger har den byggts om. Nuvarande anläggning byggdes på 1930-talet men är nu utsliten. Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Stockholms stad äger ombyggnadsprojektet, och Skanska genomför ett antal större entreprenader i samarbete med Staden. Två av våra projekt är de största i hela ombyggnationen av Slussen. Vi genomför flera delar av slussenprojektet:

1. Slussanläggning med kajer

Vi bygger om dagens sluss. Arbetet innebär rivning samt om- och nybyggnad i vattenområdet Slussen/Söderström. Det blir två nya avtappningskanaler för Mälaren, en ny sluss mellan Mälaren och Saltsjön, kajer, stöd till bron och en sjökulvert.
Projektet är en utförandeentreprenad

2. Konstbyggnad

Först genomför vi schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten för att möjliggöra grundläggning, pålning och betongarbeten. Därefter ska vi bygga upp de nya konstruktionerna på Slussenplanet och Strömkajen. Projektet är en utförandeentreprenad

3. Huvudbro över Söderström

Vi bygger en stålbro som är 145 meter lång och 45 meter bred. Kraven på material och utförande är höga. Projektet är en totalentreprenad.

4. Avbördningsluckor

De två största uppdragen genomförs i utökad samverkan med beställaren. Själva byggarbetena påbörjades sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Först rivs den östra delen av Slussen, och området förbereds för den nya, guldfärgade huvudbron, som ska vara på plats 2020. Grundläggning och konstruktion för den nya slussen genomförs också under denna period.

En del av arbetena består av att bygga en ny slussränna och två nya avtappningskanaler. I dag tappas vatten genom Karl-Johan slussen och gamla Nils Ericsonslussen. I och med ombyggnaden rivs Karl Johan-slussen från 1935. Nils Ericsonslussen från 1850 blir fiskvandringsväg. Luckorna installeras under 2019 respektive 2022. Projektet är en totalentreprenad.

När väl den nya huvudbron har tagits i bruk påbörjas etapp 2, då den västra bron rivs och kajarbeten genomförs på mälarsidan av Slussen.

Samverkan som arbetsform

Tre av projekten genomförs i utökad samverkan med beställaren på grund av osäkerhet och stora tekniska utmaningar. Tillsammans med beställaren arbetar vi med budget, planering, projektering, säkerhet med mera.

Osäkerhetsfaktorer som påverkar genomförandet:

 • Tillståndsdelen med detaljplaner och miljödom
 • Osäkra starttider
 • Osäkerheter om grundförhållanden och hinder i mark
 • Förekomst av arkeologiska fynd
 • Osäkra avbördningsförhållanden
 • Osäkerheter i hur trafiken ska ledas temporärt genom Slussenområdet under byggtiden

Stora arbeten på liten yta

Stora och komplicerade arbeten ska utföras på en liten yta, samtidigt som vardagslivet, trafiken och kollektivtrafiken vid Slussen ska fungera som vanligt. Flera utförare ska samsas på samma ställe, vilket kräver hänsyn och dialog. Tillgänglig yta för upplag och logistik är väldigt liten. Allt detta ställer höga krav på noggrann planering.

Fler utmaningar

Nya Slussen innebär många utmaningar. Det är långt ner till fast berg och det finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse att ta hänsyn till. Det ska gå att tappa vatten ur Mälaren till Saltsjön, avtappningskapaciteten ska vara densamma under hela byggtiden. Tiden är också en faktor.

Säkerhet för allmänheten

Mycket folk rör sig runt Slussen dygnet runt. Därför ställs höga krav på bevakning, skalskydd, staket och stängsel. För oss på Skanska är säkerheten högt prioriterad för både tredje man och våra medarbetare.

Hållbarhet och grönt byggande

Slussens ombyggnad har stor betydelse för hela Mälardalen. Det blir möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar dagens stora risk för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Nya Slussen blir en knutpunkt och anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister. Ytorna för biltrafik minskas och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.
Slussen ska också bli en attraktiv mötesplats med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Fakta om Slussen

Varje dag tappas vatten motsvarande 27 fyllda Globen genom Slussen, från Mälaren till Saltsjön (källa Stockholms hamnar). Efter ombyggnaden femdubblas möjlig avtappningsvolym genom Slussen.
 
Trafik genom Slussen per dygn

 • 30 000 bilister
 • 60 000 stadsbussresenärer
 • 70 000 Nacka/Värmdöbussresenärer
 • 26 000 cyklister
 • 23 000 gående
 • 270 000 T-baneresenärer

Läs mer om Slussenprojektet på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/slussen.

Antal projekt

loading