c

Campus Albano, Stockholm

  • Skanska påbörjade arbetet hösten 2018.
  • Hus 4 och hus 2 beräknas vara färdiga för inflyttning i mars 2021. Och hus 1 står färdigt året efter, i mars 2022.
  • Under projektet jobbar vi utifrån tre värdeord – läkande, lärande och levande.
  • Utvecklingen av campus Albano sker tillsammans med naturen och den biologiska mångfalden ligger i stort fokus.
  • Totalt omfattar Skanskas uppdrag 65 000 kvadratmeter.
  • Campus Albano blir en ny samlingspunkt för Stockholms studenter
  • Projektet är en förebild inom hållbart stadsbyggande och kommer certifierats enligt Citylab.
  • Campus Albano kommer knyta ihop Stockholms universitet med KTH och KI.

En ny samlingspunkt för Stockholms studenter

Både Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet utvecklas i hög fart och det behövs nya lokaler där universiteten kan samverka med varandra och sin omgivning.

Vid Stockholms Universitet växer därför campus Albano fram. Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att genomföra stomkomplettering för hus 1, 2 och 4. Campus Albano kommer knyta ihop Stockholms universitet med KTH och KI.

65 000 kvadratmeter utbildningslokaler

Totalt omfattar Skanskas uppdrag 65 000 kvadratmeter som inrymmer utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Skanska påbörjade arbetet hösten 2018 och har sedan dess kommit en bra bit på vägen. När vi kom in på arbetsplatsen var all grundläggning redan gjord så vi startade med att lägga betonggolv invändigt och dra installationer.

Hus 4 och hus 2 beräknas vara färdiga för inflyttning i mars 2021. Och hus 1 står färdigt året efter, i mars 2022.

Arbetar utifrån tre värdeord

Under projektet jobbar vi utifrån tre värdeord – läkande, lärande och levande. Läkande innebär att campus Albano ”läker” ihop naturen och har många gröna ytor. Nationalstadsparken ”läks” till exempel genom att knytas ihop med Lill-Jansskogen, Bellevue och Brunnsviken.

Det levande l:et syftar till att campus Albano även ska vara levande efter kontorstid. Här ska det finnas service, studentbostäder och aktiviteter som främjar kreativitet.

Lärande syftar på akademins roll i utvecklingen där målet är att sätta Stockholm på kartan som en studentstad.

Biologisk mångfald i fokus

Utvecklingen av campus Albano sker tillsammans med naturen och den biologiska mångfalden ligger i stort fokus. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Området kommer certifierats enligt Citylab.

Citylab är en relativt ny certifiering som omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt och inte enbart gäller en enskild byggnad. Arbetet som ligger till grund för certifieringen har initierats och drivits av Akademiska Hus i samarbete med områdets andra fastighetsägare Svenska Bostäder.

Uppfyllt 20 indikatorer

Citylab inkluderar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. Och det är inte lätt att bli godkänd. Hela 20 indikatorer har campus Albano uppfyllt för att nå upp till den höga nivån som Citylab innebär.

Indikatorerna innefattar både kvalitativa och kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Det är till exempel viktigt att stadsutvecklingsprojektet erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.

Fastigheterna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver

Alla fastigheter byggs med ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Bland annat rinner allt dagvatten från området ner i en ravin i parken där det renas. Målet är att vattnet ska vara renare än Brunnsviken när det rinner ut där.

Husen får gröna tak som gör det enklare för insekter och växter att stärka sina spridningsvägar. Husen vi bygger certifieras dessutom enligt Miljöbyggnad Silver.

Logistiska utmaningar

Det är ett stort och omfattande projekt och det finns en hel del utmaningar. En av de större utmaningarna är den trånga arbetsplatsen och de logistiska utmaningarna det medför. På campusområdet sker många byggprojekt samtidigt och alla måste ta hänsyn till varandra. Att logistiken är väl planerad är därmed a och o.

I digital framkant

I projektet finns en ambition kring att ligga i framkant med digitalisering. Vi arbetar bland annat med BIM 360 och har gott om Ipads ute på arbetsplatsen. Målet är att inte behöva ha några pappershandlingar.

Att arbeta med social hållbarhet är också viktigt. Vi har därför genomfört flera trygghetsronder tillsammans med Akademiska Hus. Vi tar även emot praktikanter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Praktiken är på fyra månader och målet är att kunna erbjuda en anställning så småningom.

Moderna kontors- och undervisningsmiljöer

När campus Albano står färdigt kommer besökarna mötas av moderna kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som anpassas utifrån verksamheternas behov. Här kommer det även finnas pentryn för studenter, caféer och restauranger, och ett gemensamt undervisningslabb för Stockholms universitet och KTH.

Antal projekt

loading