c

Campus Albano, Stockholm

 • Totalt omfattade Skanskas uppdrag 65 000 kvadratmeter
 • Lokalerna inrymmer utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.
 • På taket finns solceller utplacerade.
 • Husen har gröna tak som gör det enklare för insekter och växter att stärka sina spridningsvägar.
 • Skanska påbörjade arbetet hösten 2018.
 • Hus 4 och hus 2 var färdiga för inflyttning i mars 2021. Hus 1 stod färdigt året efter, i mars 2022.
 • Under projektet jobbade vi utifrån tre värdeord – läkande, lärande och levande.  	 	 	 
 • Utvecklingen av campus Albano sker tillsammans med naturen och den biologiska mångfalden ligger i stort fokus.
 • Totalt omfattar Skanskas uppdrag 65 000 kvadratmeter.
 • Campus Albano är en ny samlingspunkt för Stockholms studenter.
 • Projektet är en förebild inom hållbart stadsbyggande och har certifierats enligt Citylab.
 • Campus Albano knyter ihop Stockholms universitet med KTH och KI.

En ny samlingspunkt för Stockholms studenter

Vid Stockholms Universitet har Skanska utvecklat campus Albano. Ett uppdrag som vi gjort i samverkan med Akademiska Hus. Vi har genomfört stomkomplettering för hus 1, 2 och 4. Campus Albano knyter ihop Stockholms universitet med KTH och KI.

65 000 kvadratmeter utbildningslokaler

Totalt omfattade Skanskas uppdrag 65 000 kvadratmeter som inrymmer utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Skanska påbörjade arbetet hösten 2018. Våren 2020 stötte vi på stora utmaningar i form av pandemin. Under heöa 2020 fram till projektets slut, 2022, så har vi behövt anpassa och utveckla våra arbetssätt och rutiner utifrån de nya förutsättningarna.

Vi arbetade bland annat med förskjutna arbetstider för olika arbetslag och separerade tider för raster. Vi arbetade hårt med att uppmana medarbetaren att förhålla sig till FHM och övriga myndigheters restriktioner. Till exempel att de skulle stanna hemma vid förkylningssymptom. Vi såg också till att skapa förutsättningar för alla att hålla avstånd i det dagliga arbetet

Arbetar utifrån tre värdeord

Under projektet jobbade vi utifrån tre värdeord – läkande, lärande och levande. Läkande innebär att campus Albano ”läker” ihop naturen och har många gröna ytor. Nationalstadsparken ”läks” till exempel genom att knytas ihop med Lill-Jansskogen, Bellevue och Brunnsviken.

Det levande l:et syftar till att campus Albano även ska vara levande efter kontorstid. Här ska det finnas service, studentbostäder och aktiviteter som främjar kreativitet.

Lärande syftar på akademins roll i utvecklingen där målet är att sätta Stockholm på kartan som en studentstad.

Biologisk mångfald i fokus

Utvecklingen av campus Albano har skett tillsammans med naturen och den biologiska mångfalden har legat i fokus. Målet har varit att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Området har certifierats enligt Citylab.

Citylab är en relativt ny certifiering som omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt och inte enbart gäller en enskild byggnad. Arbetet som ligger till grund för certifieringen har initierats och drivits av Akademiska Hus i samarbete med områdets andra fastighetsägare Svenska Bostäder.

Uppfyllt 20 indikatorer

Citylab inkluderar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. Och det är inte lätt att bli godkänd. Hela 20 indikatorer har campus Albano uppfyllt för att nå upp till den höga nivån som Citylab innebär.

Indikatorerna innefattar både kvalitativa och kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Det är till exempel viktigt att stadsutvecklingsprojektet erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.

Fastigheterna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver

Alla fastigheter har byggts med ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Bland annat rinner allt dagvatten från området ner i en ravin i parken där det renas. Målet är att vattnet ska vara renare än Brunnsviken när det rinner ut där.

Husen har gröna tak som gör det enklare för insekter och växter att stärka sina spridningsvägar. Husen är dessutom certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

I digital framkant

I projektet fanns tidigt en ambition kring att ligga i framkant med digitalisering. Vi arbetade bland annat med BIM 360 och hade gott om Ipads ute på arbetsplatsen. Målet var att inte behöva ha några pappershandlingar.

Att arbeta med social hållbarhet var också viktigt. Vi genomförde därför flera trygghetsronder tillsammans med Akademiska Hus. Vi tog även emot praktikanter som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Praktiken var på fyra månader och målet var att kunna erbjuda en anställning så småningom.

Moderna kontors- och undervisningsmiljöer

Hus 4 och hus 2 stod färdiga för inflyttning i mars 2021. Hus 1 lämnade vi över i mars 2022.

Idag möts besökarna av moderna kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som anpassas utifrån verksamheternas behov. Här finns pentryn för studenter, caféer och restauranger, och ett gemensamt undervisningslabb för Stockholms universitet och KTH.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading