c

Kv Tora, Bromsten

  • Bostäder i kvarterat Tora i Bromsten

Hyresrätter med klimatfokus från start

Skanska Hyresbostäder utvecklar 145 hyresrättslägenheter som ett bidrag till den framväxande Bromstensstaden: en prioriterad nod i översiktsplanen för Stockholms stads utveckling de kommande 25 åren.

Skanska var en drivande part i uppstarten av stadsutvecklingsprojektet genom ett gemensamägt bolag med HSB och utformade detaljplanen tillsammans med kommunen. Sedan dess har flera byggherrar köpt in sig i området som nu växer fram etappvis under flera år. Fullt utbyggd ska Bromstensstaden innehålla cirka 2500 bostäder.

Det som tidigare varit ett stort industriområde omvandlas till en levande stadsdel med bostäder, service, förskola och mötesplatser. Grönska blir ett signum med centralt placerad park, ett långsträckt parkstråk längs Spångaån och andra grönytor.

Tillför saknade hyresrätter

Hyresrätterna från Skanska är ett välbehövligt tillskott till boendeutbudet i Bromsten/Spånga. I området finns få hyresrätter då lite nyproduktion har skett och kötiderna är långa.

Nya hyresbostäder gör det möjligt för människor i fler livssituationer att hitta ett hem i området, dels nyinflyttare men även unga vuxna och äldre som flyttar från villorna i närheten. Kvarteret Tora består av fyra byggnader med lägenheter på i snitt 59 kvadrat: attraktiva bostäder som passar de här målgrupperna väl.

Pilot för tidigt klimatfokus

Skanska Hyresbostäder har gjort kvarteret Tora till ett pilotprojekt för att integrera klimatfrågan i hela projektutvecklingsprocessen och fatta klimatkloka beslut. Redan när de första strecken skissades, volymer och systemval sattes, så beräknades och värderades klimatföljder på samma sätt som kostnader i projektet. Varje val har prissatts och CO2-beräknats i den fas när möjligheten är störst att påverka de mest klimatpåverkande delarna av projektet.

Beräkningarna har gjorts i samarbete mellan Skanskas hållbarhetsexperter, tekniska specialister och ansvariga för kalkyl och inköp. Då klimatbesluten integrerats med kostnadsberäkningen får man fram de åtgärder som ger störst nytta inom ramen för en hållbar projektekonomi och hittar nya, konkreta arbetssätt för att nå Skanskas mål om klimatneutralitet 2045. Erfarenheterna tas med in i kommande projekt och höjer på så sätt ständigt standarden för Skanska Hyresbostäders bostadsutveckling.

Klimatvalen lyfter arkitekturen

Ett konkret klimatval i Tora är husens fasader, som har valts ut helt och hållet med avsikt att minska CO2-utsläppen. Skanska har avtalat om att göra avsteg från områdets gestaltningsprogram, då det föreskriver solida betongytterväggar som ger stora koldioxidutsläpp i tillverkningen. Istället har man valt så kallade utfackningsväggar: kassetter av stålreglar som fylls med isolering och väderskyddas på utsidan av tunnare fasadskivor.

Med de klimatvänliga valen följer även en högre arkitektonisk kvalitet då man valt att jobba med skiffer, tegel och puts. Exempelvis skiffer har mycket hög klimatprestanda: ett rent stenmaterial som inte produceras genom förbränning utan bara behöver skäras till. Enbart fasadvalet sparar uppskattningsvis 375 ton koldioxid i projektet.

Den betong som ändå behövs i husen består till största möjliga del av Skanskas gröna betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än konventionell betong.

Sammanfattningsvis är Tora ett kvarter med både visuella och hållbarhetsmässiga mervärden som bidrar till Bromstensstaden och utbyggnaden av Stockholm.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading