c

Vårt mål om klimatneutralitet 2045

Klimatkrisen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett stort ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska klimatpåverkan. Vi vill agera kraftfullt i klimatomställningen och har därför antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

För att lyckas i klimatomställningen krävs att vi använder befintliga lösningar i stor skala och att ny teknik och affärsmodeller utvecklas, samt att aktörer i vår sektor samverkar. Vi har därför varit tydliga med att vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; i vår produktion och våra byggprojekt, vilket omfattar material från leverantörer och underentreprenörer samt kundernas drift av det vi bygger.

Vårt mål omfattar även att vi bygger klimatsäkert så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat, en klimatanpassning är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Skanska Sveriges klimatmål

2015 tog vi det strategiska beslutet att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045. Till 2030 ska vi halvera utsläppen i värdekedjan. Vi har klimatmål i vår affärsplan och klimatmål och handlingsplaner i våra olika verksamheter.

Vi är i början av vår egen klimatresa, men vi vill och kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra kunder och leverantörer. Som ett exempel har vi minskat våra egna direkta utsläpp från våra asfaltverk, men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer. Vi måste hjälpas åt.
Läs mer om klimatneutral leverantörskedja

För att nå våra mål så har vi gjort analyser av klimatpåverkan i vår verksamhet. Dessa tillsammans med våra erbjudanden till kunder ligger till grund för vår handlingsplan för klimatneutralitet. Våra stora utsläppskällor från byggskedet är betong, cement, stål, bitumen till asfalt och fossila bränslen. Vi arbetar för att minska användningen av dessa och att utveckla och hitta alternativ. Som exempel erbjuder vi Grön betong och asfalt som har tagit stora steg mot klimatneutralitet. Vi erbjuder hus som är mycket energieffektiva och som producerar mer energi än de behöver, så kallade noll- och plusenergihus. För att driva på ett helhetstänkande och utveckling av nya lösningar erbjuder vi ”klimatneutrala” hus som har både låga utsläpp från byggskedet och användningsskedet, så att utsläppen över tid blir netto-noll. Exempel är kontoret Hyllie Terrass i Malmö som är pre-certifierat enligt NollCO2. Samt våra radhus i Gottorps Hage i Malmö.

Vi rapporterar enligt den internationella standarden GHG med kvartalsvis data för scope 1, 2 och utvalda delar av scope 3 från affärsenhet Skanska Sverige till koncernen Skanska AB. Vår rapportering granskas av extern revisor innan koncernen sammanställer och publicerar datan i Skanskas årsrapport. Läs Skanskas årsrapport (PDF). Vi gör också en sammanställning för Skanska Sveriges utsläpp årsvis som täcker fler utsläppskällor än den rapporteringen som sker till koncernen, för att beräkna hela värdekedjans utsläpp.

Läs mer om koncernens klimatmål.

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Genom att samla bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra hur sektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 är ett avgörande steg för att vi ska kunna uppnå vårt eget klimatmål då vi vill samverka med hela värdekedjan.

På uppdrag av Fossilfritt Sverige ledde Skanska arbetet med att ta fram bygg- och anläggningssektorns färdplan. Den lämnades in tillsammans med andra branschers färdplaner till regeringen i Rosenbad i april 2018. Fler än 140 aktörer i bygg- och anläggningssektorns värdekedja har hittills skrivit på och Byggföretagen driver nu arbetet med färdplanen vidare.

Ställ hållbara krav

För en snabbare omställning till ett bättre samhälle ser vi hållbar upphandling som ett kraftfullt verktyg för att förflytta bygg- och anläggningssektorn.

Upphandling med krav inom hållbarhet kan bidra till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet och ger oss möjlighet att nå Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Klimatkraven bör ställas för både byggskedet och användningsskedet, så att hela livscykeln kommer med. Genom att ställa rätt krav, uppmuntra samverkan, ge incitament och följa upp stimuleras utvecklingen av fler hållbara lösningar och aktörer på marknaden.

Läs mer om hållbar upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.
Läs Byggföretagens rekommendationer och vägledning för hållbar upphandling.

Senast uppdaterad: 2022-12-02