c

Vårt mål om klimatneutralitet 2045

Klimatförändringen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Skanska Sverige har antagit målet att nå klimatneutralitet 2045.

Vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; vår produktion och våra byggprojekt, material från leverantörer och underentreprenörer samt kundernas drift av det vi bygger. Vårt mål omfattar även att vi bygger klimatsäkert i projekten så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat, en klimatanpassning är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi har redan påbörjat resan

Redan nu är våra byggprojekt och vår tillverkning av asfalt och betong en del i klimatarbetet som minskar klimatutsläppen. Vi vill lyfta klimatarbetet med våra leverantörer och underentreprenörer eftersom det är i tillverkningen av allt byggmaterial som största klimatutsläppen sker. Vi ser gärna att våra kunder ställer höga krav på klimatarbetet. Det driver oss att ligga i framkant och erbjuda klimatsmarta val, såsom till exempel noll- och plusenergihus.

Idag har vi byggt upp en hög kompetens och använder klimatkalkyler i de flesta av våra projekt. En klimatkalkyl ger en unik bild av projektets klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser vilket stärker dess miljöprofil. En klimatkalkyl visar tydligt hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser i byggprojektet. Tillsammans med en ekonomisk kalkyl kan beslut om åtgärder fattas där hänsyn tas till både ekonomi och klimatpåverkan.

Vi har gjort analyser av klimatpåverkan i vår verksamhet, vilka ligger till grund för vår handlingsplan och våra mål. Bland annat går vi över till alltmer förnyelsebara och fossilfria bränslen, för att på sikt kunna bli helt fossiloberoende.

Olika styrmedel

För att driva det interna klimatarbetet använder Skanska olika styrmedel, till exempel miljöavgifter på flygresor och interna miljömärkningar. Avgifterna samlas i en klimatpott som används till specifika gröna utvecklingssatsningar och investeringar. Skanska redovisar bolagets direkta och indirekta utsläpp externt genom Carbon Disclosure Project som är ett frivilligt internationellt rapporteringssystem inom klimat. Skanska har under senare år varit det byggföretag som fått högst poäng i denna ranking. Men det räcker inte att vi bara agerar själva för att nå vårt mål, vi är också beroende av kunders efterfrågan på klimatsmarta lösningar, leverantörers material och tjänster, teknikutveckling och politiska beslut.

Skanska deltar i Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Skanska är en av de aktörer som gått med för att tillsammans med kommuner, andra företag, organisationer och utbildningsinstitutioner bidra till att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ett avgörande steg för att uppnå vårt eget klimatmål.

Läs mer på webbplatsen för Fossilfritt Sverige.

Senast uppdaterad: 2019-01-15