c

Landvetter Södra, Göteborg

  • Landvetter Södra Vision

En helt nytt hållbart samhälle

Skanska och BoKlok har valts ut tillsammans med fem andra byggherrar att delta i utvecklingen av Landvetter Södra, ett samhälle som ska byggas från grunden för minst 25 000 invånare med hållbarhet i fokus. Härryda Kommun står bakom Landvetter södra som ska byggas i ett strategiskt läge mellan Landvetter Flygplats och Göteborg, i mittpunkten av Sveriges tredje största pendlingsstråk.

Projektet ska bidra till att lösa bostadsbristen i regionen och är utsett av regeringen som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är högt satt: att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från grunden.

Blandstad som byggs i samarbete

I en långsiktig samverkansprocess ska byggaktörerna tillsammans utveckla en blandstad av bostäder, handel, service, arbetsplatser och fritidsområden. Härryda kommun har valt ut de parter som de anser har störst kompetens och ambition att bygga hållbart i linje med agenda 2030. Ett annat krav i urvalsprocessen var att leva upp till ledorden ’modernt, innovativt och internationellt med människan i centrum.’

Utöver Skanska och BoKlok deltar GBJ Bygg AB, Riksbyggen, Serneke, Nordr samt Wallenstam. Ett konsortium har bildats för att planera utvecklingen av Landvetter Södras första etapp som främst består av bostäder. Flera etapper följer och resultatet blir en omfattande bebyggelse där det tidigare var skog. 

En central målsättning är att staden ska präglas av innovativa lösningar inom både tekniska och sociala områden. Skanska planerar att bidra med både externa forskningssamarbeten och vår egen erfarenhet av spjutspetsprojekt inom teknik, miljö, social inkludering, medborgarinflytande med mera inom hållbarhetsbegreppets tre dimensioner.

Socialt, ekonomiskt, miljömässigt.

Den sociala dimensionen innebär trygga kvarter, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, möjlighet till bostadskarriär, god arkitektur, utformning med hänsyn till alla åldrar, funktionella grönytor med mera.

I den miljömässig dimensionen ingår exempelvis klimatsmarta lösningar för värme, belysning, transporter och avfallshantering samt verktyg för delningsekonomi och nya mobilitetslösningar. Kvarter ska utformas för gång, cykel och kollektivtrafik.

Den ekonomiska dimensionen går ut på en helhetsekonomi i balans. Där ingår bland annat av 3D-modellering, successiv kalkylering, skalbara lösningar och tidig koordinering av vård, skola och omsorg i området. En annan aspekt är nyttjandet av kommersiella krafter för att få till stånd attraktiva och levande mötesplatser.

Människan i centrum

Skanska har en långsiktig ambition i Landvetter Södra, att utveckla ett samhälle som tillgodoser mänskliga behov både under byggtiden och i de miljöer som växer fram. Planen är att sätta människans behov i centrum av stadsutvecklingen genom att jobba med lokala behovsanalyser, dialoger och socialt värdeskapande i planeringen. På så vis får vi en levande och inkluderande stadsmiljö som ger nya möjligheter för medborgarna, för företagande och för samhället.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading