Smartare skolor

Smartare skolor

Dagens läroplan med stort fokus på individanpassad utbildning och större ansvar för sin egna inlärning kräver nya typer av skollokaler. Istället för en stor skolsal med kateder längst fram, krävs fler mindre rum för att kunna dela upp klassen så de kan arbeta enskilt eller i mindre grupper.

Sverige står med många gamla skolor och temporära skollösningar som inte är anpassade för denna typ av utbildning. Detta i kombination med en redan stor brist på skolor gör att kommunerna står inför ett stort behov av nya moderna skolor.

I de nya skolorna bör vi dessutom se över hur vi kan integrera skolan i samhället på ett ännu bättre sätt. Vi måste sätta elevernas lärande, vardag, välbefinnande och hälsa i främsta rummet. Lokalerna behöver även utnyttjas bättre för att på så sätt minska lokalkostnaderna. Utmaningarna är många, men det är också möjligheterna.

Planerar du och ansvarar för nya skolor i din kommun?
Hör gärna av dig till Contact .

Gör mer av lokalerna

Skolan är lika mycket elevernas arbetsplats som skolpersonalens och välutformade skollokaler är nödvändiga för ett livslångt lärande. Samtidigt är en stor del av kommunernas resurser bundna i just skollokaler. Driftskostnader så som värme, el, vatten och ventilation kostar dygnet runt och året om trots att många skollokaler står tomma stora delar av dygnet. Genom att samutnyttja skolans lokaler efter skoltid skapas stora samhällsvinster och skolan får en bredare roll i närområdet.

Vi tror det är viktigt att man redan i början av projektet tänker flexibilitet. Man kan då redan i planerandet och utvecklandet av dessa skollokaler öka den framtida nyttjandegraden genom att göra dem mer lättillgängliga. Det kräver flexibilitet vad gäller skalskydd och larm, särskilt utformade låssystem men även innovativa lösningar för hur lokalerna ska vara så attraktiva som möjligt för uthyrning och hur olika funktioner placeras i byggnaden.

Hälsan i främsta rummet

Det finns en stor okunskap kring farliga kemiska ämnen och hur de påverkar vår miljö, djur och människor. Skolan bör därför tillämpa en försiktighetsprincip och vara fri från produkter med farliga ämnen.

Alla elever borde få spendera sin skoldag i en trivsam och sund miljö. Att bygga in ofarliga material i väggarna och skapa en hälsosam miljö med bra belysning och ljudmiljö är en bra start. Närhet till växtlighet är också viktigt. Det finns nämligen forskning som visar att det är hälsofrämjande att titta ut på grönska.

Skolmiljöer ska främja rörelse. Forskning visar att stillasittande är ett stort hälsoproblem för unga idag och svenska barn  sitter stilla för många timmar per dygn. Skanska är med i ett forskningsprojekt med GIH där man tittar på hur rörelse påverkar inlärning och hur vi kan bygga in mer aktiv rörelse i våra skolmiljöer.

Stimulerande och lärande utemiljö

Många skolor har en utemiljö som enbart nyttjas för raster och som till stora delar består av asfaltsytor, en sandlåda och en fotbollsplan. Genom att tidigt planera utemiljön till att vara en del av undervisningen kan det gynna barnens hälsa, rörelseaktivitet och undervisning. En skolgård som byggs uppdelad i olika zoner, intryck och utrustning ger pedagogerna andra förutsättningar för utbildningen.

Det kan vara ett kombinerat utekök och utelabb, ett område där naturen får leva sitt eget liv med fågelholkar, dagvattendamm och insektshotell. Men också områden för varierad rörelselek och uteträning. Genom dessa inslag i utemiljön kan lektioner och inlärning ske utomhus och ge mer energi och därmed stödja inlärningen.

En uteserververing intill matsalen är också ett trevligt inslag och gör att barnen kan sitta ute och äta lunch och samtidigt få dagsljus och frisk luft.

Dagens skolor ska gynna framtidens miljö

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för omkring 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Och då står byggfasens utsläpp för mer än hälften av detta. Det är hisnande siffror. Att bygga energieffektiva och hållbara skolor är en del i arbetet för en mer hållbar framtid.

Vi klimatberäknar alla våra projekt och jämför dem med vår baseline för skolprojekt. Genom löpande beräkning och jämförelser optimerar vi våra byggmetoder och materialval. För varje ny skola vi bygger sänker vi därmed klimatavtrycket och vår CO2 belastning på miljön.

Men det är inte bara skolornas klimatpåverkan som måste bli bättre. Det är lika viktigt att anpassa skolan och omgivningen till kommande klimatförändringar, så som varmare vårar och somrar och samt mer intensiva regn som påverkar dagvattenhanteringen.

Rätt utformad skola skapar trygg skolmiljö

När vi bygger nya skolor har vi möjligheten att skapa en trygg och inkluderande miljö för kommande generationer skolelever. Men det gäller att ha en genomtänkt strategi.

 • En tydlig dialog
  En dialog med målsättningar kring trygghet och inkludering är en viktig förutsättning. Att olika aktörer i ett tidigt skede bidrar med sin expertis är en förutsättning för att lyckas i en komplex process.

 • Lyssna till eleverna
  En framgångsfaktor i skolprojekt är att faktiskt lyssna på dem som ska använda skolan, eleverna själva. FN:s barnkonvention säger att barn ska ges möjlighet att styra över sina miljöer, och lyssnar vi på barnen ökar det våra möjligheter att tillgodose deras olika behov.

 • Tänk på trafikmiljöerna
  Skilj på lekmiljöer och cykelparkering från trafikmiljöer med bil och buss för att öka säkerheten och tryggheten för eleverna.

 • Belysning
  Skolmiljön ska ha en funktionell belysning som bidrar till trygghet. Belysningen ska vara bra på mörka platser, speciellt utomhus den mörka tiden på året.

 • Tydligt och överblickbart
  Gör det enkelt att hitta. Undvik undangömda platser. Tänk till vid placering och utformning av toaletter och omklädningsrum. Från lärarrummen ska personalen kunna ha god uppsyn över skolgården.

Tänk på det här

 1. Bjud in marknadens kompetens tidigt i processen
  Genom att tidigt initiera samtal kan kommunen dra nytta av hela marknadens kompetens.

 2. Planera för flexibla, trygga och hälsosamma skolmiljöer samt skapa samhällsnytta

  För att varje investerad krona ska användas så klokt som möjligt behöver lokala behov och utmaningar kartläggas. På så sätt ökar möjligheterna att skapa den bästa skolan och skapa samhällsnytta.

 3. Ställ rätt krav och välj rätt upphandlingsform och följ upp
  Offentliga upphandlingar kan vara ett verktyg för att göra samhället mer hållbart.

Vi kan skolor

Vi på Skanska vill vara med och bidra med vår kompetens kring skolutveckling. Om vi bjuds in i tidiga skeden kan vi säkra livscykelvärdet på skolor och uppnå hållbarhetsmål. Läs gärna mer om hur vi jobbar med projektutveckling av skolor. Vi utvecklar även skolor tillsammans med våra kunder i så kallade partneringprojekt.

För att möta det växande investeringsbehovet har en del kommuner idag valt att använda sig av så kallade hyresupphandlingar. En hyresupphandling innebär att kommunen blir hyresgäst i en skräddarsydd byggnad på en angiven plats. Upphandlingsformen skapar förutsägbara årskostnader för kommunen som slipper binda sitt kapital eller sina resurser till att utveckla en fastighet.

Sverige behöver även bygga tusen nya förskolor de kommande sex åren. Genom vårt koncept ABCD-förskolorna tar vi ett helhetsgrepp om förskoleverksamhetens behov. Konceptet kan upphandlas av alla Sveriges kommuner.

Vi berättar gärna mer

Kontakt

Distriktschef

Markus Hammarström

Här finns mer information

I broschyren Bättre skola berättar vi mer om hur vi utvecklar smartare och hållbarare skolor.
> Läs broschyren Bättre skola

I broschyren Smartare skolor delar vi med oss av framgångsfaktorer till kommuner som planerar för nya skolor.
> Läs broschyren Smartare skolor 

Stort forskningsstudie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar.
> Läs forskningsstudein från GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan

I rapporten Framtidens skola finns innehållet från diskussioner med ett 20-tal kommuner.
> Läs rapporten Framtidens skola

Vi har utvecklat, byggt och renoverat många skolor. Några av projekten kan du läsa mer om bland våra spännande referensprojekt.
> Läs om våra skolprojekt