c

Insikter och slutsatser - vad händer när byggbranschens råvaror tar slut?

Vid alla stora utmaningar som vårt samhälle står inför gäller samma förhållningssätt som alltid: vi måste ta oss an problemen tillsammans. Var och en av oss som agerar i samhällsbyggnadsbranschen kan och ska bidra i vår del av processen och dela med oss av våra lärdomar för att skapa mer cirkulära materialflöden. Det var ett av de tydliga budskap som lyftes i vår kunskapshöjande frukost som hölls den 7 oktober.

Ett fantastiskt intresse kring återbruk i byggbranschen. Morgonen lockade många olika aktörer och alla platser - till sista stol - fylldes

Ulla Janson är universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och specialiserad inom cirkularitet i byggindustrin. Hon menar att cirkulära materialflöden är en nyckel om vi ska lyckas få en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045. Hon vill få bort avfallshögar och tycker att vi ska sluta vara så slarviga att vi slänger och eldar upp material som kunnat cirkuleras.

Hittills har vi betraktat naturresurser som sand och berg som ett aldrig sinande flöde, men sanningen är att det finns en gräns för hur mycket vi faktiskt kan ta ut. Eftersom byggsektorn står för hälften av alla råvaror som utvinns i Sverige och dessutom är ansvarig för 20 procent av alla koldioxidutsläpp och 35 procent av Sveriges avfall har vi en minst sagt viktig roll!

Redan under annekteringen av Krim blev sand en bristvara och efterfrågan överstiger idag kraftigt tillgången, vilket innebär att priset kommer att stiga. Och det gäller många råvaror. Så utöver klimatfrågan har vi fått ekonomiska incitament för att hantera dem mera varsamt. Behöver vi verkligen bygga nytt? Om vi inte kan renovera kanske en byggnads olika beståndsdelar kan återanvändas. Och det som är avfall i en bransch kanske kan vara en resurs i en annan? Som de gamla strumpbyxor som använts att tillverka bord av eller spillvirke som blir till nya möbler.

Det finns självklart hinder på vägen. På Ullas hindertopplista står sådana frågor som garanti och kvalitet, att det inte finns tillräckligt många av samma sort liksom försäkringsfrågor. Men det finns redan idag företag som säljer CE-märkta rekondade produkter. Risker går att hantera tillsammans – där är partnering ett utmärkt val. Att det inte finns tillräckligt många av en sorts dörrar eller fönster kan bli en tillgång i en förskola eller på ett demensboende som vill ha variation i byggnadens utformning.

Alla i byggprocessen har ansvar för återbruk och Ulla Janson tycker att vi ska utnyttja processen och jobba utifrån den. Eftersom avfall till stor del genereras redan vid inköp behöver krav ställas vid upphandlingen på återbruk, återanvändning eller återvinning. Men vi behöver också tänka nytt och få bort hindren. Anpassa befintliga regelverk och lagar, hitta nya sätt att bygga och inte minst nya marknadsmodeller. Det är också en god affär att öka delning av byggnader och nyttja exempelvis skolbyggnader mer effektivt.

Många goda exempel

Andrea Pap de Pesteny, gruppchef Hållbar affärsutveckling, driver Skanskas arbete och förflyttning mot ett mer cirkulärt byggande. Tillsammans med våra kunder vill vi förstå och realisera de cirkulära möjligheterna i varje nytt projekt. Vi strävar efter att minska avfall under produktionen, nyttja materialet mer effektivt och skapa möjlighet till återanvändning vid slutet av byggnadens livslängd. Vi ser också till förvaltningsfasen och om det är möjligt att cirkulera energi och vatten.

Vi driver dessutom en rad satsningar för att skapa ett bättre samhälle och en grönare morgondag. Sustainovation är Skanskas modell för att arbeta med innovation och hållbar utveckling. Några av de produkter vi tagit fram är biokolGrön betong och Grön asfaltSkanska ReSources är vårt koncept för cirkulära materialflöden där vi fokuserar på att använda naturresurser som berg, grus, och schaktmassor om och om igen och på så sätt minska användningen av jungfruligt material och minska avfallsmängder.

Ett exempel från Göteborg som visar hur vi arbetar tillsammans med våra kunder är den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten vid Götaplatsen som vi bygger på uppdrag av Akademiska Hus. De vill successivt minska sin klimatbelastning från hela värdekedjan för att bli klimatneutrala 2035. Christoffer Kennedy, projektchef på Skanska, berättar hur vi arbetat för att återbruka de vackra fönsterbänkarna i sten som finns i en gammal byggnad på platsen och som nu behöver rivas. Även teglet, som är en produkt som har stor klimatpåverkan, återanvänds av en annan aktör och det sparade utsläpp på 250 ton koldioxidekvivalenter.

Det är ingen lätt utmaning men, som morgonens moderator Barbro Brattström Grujovic sammanfattade morgonen: Stora förändringar skapas aldrig i en komfortzon.

Här kan du inspireras av fler goda exempel:

Epic
Hyllie Terrass
Villa Canzonetta
Skanskas idrottserbjudande

TIPS!
För dig som direkt vill ta dig an arbetet med att bli mer cirkulär anordnar BRG en marknadsdialog om hur vi kan skala upp återbruket i byggbranschen den 25 oktober. Läs mer och anmäl dig här

Länk till dokumentation från seminariet

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Rekommenderad läsning