c

Mångfald och inkludering

Vi på Skanska vill bygga ett bättre samhälle för alla. Därför är det viktigt att vår arbetsplats speglar samhällets mångfald av människor, och att alla har samma förutsättningar att trivas och utvecklas.

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle, och vi vet att mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit. Hos våra kollegor finns en mängd olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Det behöver vi för att utvecklas. Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar.

Mångfald är affärskritiskt

Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda. Det är en av anledningarna till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska.

En inkluderande arbetsplats för oss innebär en kultur där vi delar kunskap och tar till vara på allas olika erfarenheter och perspektiv.

Våra mål och vägen dit

Som företag har vi satt tydliga mål för vad vi vill åstadkomma. En ökad mångfald är ett mål – ett annat gäller inkludering eftersom vi vet att vi behöver arbeta med båda perspektiven samtidigt för att nå dit vi vill.

Vår mångfaldsresa bygger på ett systematiskt arbete med utgångspunkt i vår affärsplan, våra värderingar samt vår Uppförandekod. Syftet är att säkerställa att alla har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet grundar sig i diskrimineringslagstiftning, även om våra åtgärder är mer långtgående. Vi arbetar främst med framåtriktade åtgärder inom nedanstående fokusområden.

Fokusområden

  • Chefers medvetenhet, kompetens och ägandeskap
  • Attrahera och rekrytera från en stor heterogen talangpool
  • Skapa och befästa en inkluderande arbetskultur
  • Utveckla och befordra en heterogen talangpool
  • Integrera mångfald och inkludering i vårt affärserbjudande
Senast uppdaterad: 2023-06-05