c

E6 Pålen - Tanumshede

  • Tunneln var en utmaning där vi fick användning av vår erfarenhet.
  • Nu är den sista etappen klar och hela E6 har motorvägsstandard.
  • Denna del av E6 går genom ett av UNESCO:s världsarvsområden.
  • Ovanpå tunnlarnas tak kan djur passera motorvägen.

E6:ans sista etapp färdigställd

Skanska fick i uppdrag av Trafikverket att bygga den 7,5 kilometer långa sträckan av E6 som sträcker sig mellan Pålen och Tanumshede. Det är den sista sträckan som färdigställs till motorvägsstandard. I vårt uppdrag ingick förflyttning av vägen en knapp kilometer i sidled, nio broar, en 250 meter lång tunnel, en rastplats med tillhörande trafikplats, rivning av delar av den gamla vägen samt återställning.

Vi fick uppdraget i början av 2013 och påbörjade arbetena senare på våren. I juli 2015 släpptes trafiken på. Nu kan bilisterna använda sig av en bredare väg med fler körfält. Den nya vägen är 18,5 meter bred. Antalet väganslutningar är även betydligt färre än tidigare, vilket minskar olycksrisken.

Lerig mark kräver specialistkompetens

Geotekniken i området är svår. Marken består av berg men även av dalar fyllda med dålig lera. Skanskas geotekniker har samarbetat med Trafikverket och tagit fram beräkningar för stabilisering, schaktningsplaner med mera. Vi har sprängt bort stora mängder berg och använt kc-pelare för att stabilisera marken. Dessutom använde vi cellplast som utfyllnad i marken. Genom att ersätta tunga massor med lätt material, minskade vi risken för rörelser i marken. Geografin har även inneburit hela nio brobyggen.

Vi har arbetat enligt noggranna schaktplaner som visat hur mycket vi får belasta med och i vilken ordning vi har kunnat frakta bort schaktmassor. Mycket berg återanvändes till den nya vägen medan lera användes för att återställa en gammal vägsträcka. Resten har vi transporterat till tippar i närheten.

I projektet ingick även installation av ett kontroll- och övervakningssystem som gjort att vi kunnat identifiera rörelser i marken. Henrik Nilsson, projektchef, berättar:

– Vi har borrat ner instrument som kallas inklinometer på olika djup i marken. De mäter förskjutningar i alla ledder i marken och skickar rapporter till en dator via en sändare. På så sätt går det att övervaka och bedöma risken för skred.

Tunneltak blir djurpassage

En annan utmaning i projektet var den 250 meter långa tunneln som byggdes i form av två rör med en förbindelsegång. Tunneln byggdes för att djur ska kunna passera vägen ovanpå tunneltaket. Vi visste redan innan att taket delvis bestod av jord och att genomdrivningen krävde en speciallösning. Våra geotekniker samarbetade med Trafikverket och kom fram till en annan metod än den ursprungliga. Här var våra erfarenheter från Hallandsås mycket värdefulla.

Valet föll på en metod som kallas för rörspiling. Genom att borra in ett antal parallella rör, 20 meter långa, framför oss i tunneln så kunde vi skapa ett temporärt tak. När rören var på plats kunde vi borra under dem och skapa en tunnel, för att sedan förstärka tunneln med sprutbetong.

Vattnet från tunneln tas om hand av dammar som vi byggt norr och söder om tunnelöppningarna.

Tunneln innebar även ett omfattande arbete med installationer. Vi ansvarade för styrsystem, trafikskyltar, kraft, belysning, kanalisation, säkerhet och rördragning. Denna typ av installationer krävde omfattande dokumentation och testning i flera olika steg eftersom allt behövde fungera när trafiken släpptes på. En avstängning av trafiken innebär en betydande samhällsförlust.

Projektet har löpt på bra trots tidspressen. Vi har arbetat med en tydlig tidplan och noggranna arbetsberedningar, vilket innebär att projektet rullade på enligt vår plan utan att vi har gett avkall på säkerheten.

Bättre boendemiljö

En positiv samhällseffekt med omdragningen av E6:an är att boendemiljön blir mycket bättre för alla som bor längs den gamla vägen. Nu slipper de buller och avgaser. Den gamla vägen blir lokalväg och används för att snabbt komma upp på den nya motorvägen. Ingen bor riktigt nära den nya vägsträckan.

Djur och natur skyddsvärda

Stor hänsyn har tagits till djuren i området. En viktig del av vårt uppdrag har varit att bygga olika skydd och passager för djur. Den största åtgärden är en 250 meter lång tunnel som byggts för att djur ska kunna korsa vägen ovanpå tunneltaket. Flera broar är också utformade för att djur ska ta sig fram i vattendragen.

Viltstängsel skyddar både djur och trafikanter, men om ett rådjur råkar ta sig igenom stängslet så kan det ta sig ut via så kallade viltuthopp. Färister, parallella plankor i form av en liten bro, hindrar även klövdjuren.

Vi har också byggt grodpassager i form av trummor och rör samt barriärer så grodorna inte hoppar upp på vägen och blir överkörda. Dessutom har vi byggt en passage för uttrar genom en rörtrumma och skapat skydd för salamandrar. Ytterligare en udda del av vårt uppdrag är fågelholkar för strömstarar som vi satt upp längs E6:an.

Slutligen fanns vissa restriktioner för vårt arbete vid vattendragen. De innebär att vi bara har kunnat jobba där vissa tider för att inte störa djurlivet.

Hällristningar satte villkoren

De unika hällristningarna i Tanum finns med på UNESCO:s världsarvslista och har satt villkoren för motorvägsbygget. Hällristningarna, gravfält och spår från bosättningar hjälper oss att förstå hur folk har levt genom åtta årtusenden och hur området har utvecklats.

Arkeologer har undersökt marken och regeringen har utrett hur motorvägen ska dras för att intrånget i världsarvet ska minimeras. Vi på Skanska har hållit oss inom angivna gränser.

– E6 gick tidigare genom den centrala delen av världsarvsområdet men flyttas nu en knapp kilometer i sidled. Den gamla sträckningen är egentligen rakare men det gick inte att bredda vägen utan att göra ett stort intrång i världsarvet. Det säger Henrik Nilsson, projektchef.

På uppdrag av Trafikverket har en rastplats byggts med bland annat Vitlycke Hällristningsmuseum och Länsstyrelsen som brukare; rastplatsen innebär att fler kan ta del av världsarvet. Resenärer kan ta ett stopp på vägen och besöka en utställningslokal eller gå en promenadslinga förbi bosättningar och hällristningar. På bron finns en 3D-kikare som visar boplatser och vattennivå i dalen under olika årtusenden.

Avslutningsvis har tidspressen inneburit en rejäl utmaning. Lösningen var en tydlig tidplan och bra arbetsberedning i alla moment.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading