c

Vivalla, Örebro

 • Renoveringen av Vivalla blev snabbt omtalad efter byggstarten 2012, inte minst för att Örebrobostäder var först i Sverige med att ställa sociala krav i upphandlingen.
 • Boendebyggarna ger långtidsarbetslösa i Örebro praktik på bygget och en chans till sysselsättning.
 • Vivalla i Örebro får en ordentlig upprustning. Tak och fönster byts ut, ytskikt fräschas upp och kök och badrum blir nya. De boende i Vivalla har fått större balkonger och uteplatser.
 • De boende i Vivalla har fått större balkonger och uteplatser.
 • Två hus revs för att skapa större gemensamma ytor där grannar kan umgås.
 • Vivalla genomgår stora förändringar under de närmaste åren.
 • Vi byggde nya yttertak med sedumbeläggning.
 • Gamla utfackningsväggar lyftes bort och ersattes med mer energieffektiva.
 • Mitt Gröna Kvarter var det första området i Vivalla som renoverades.
 • I området finns det fina lekytor och cykelstråk i gröna omgivningar.
 • Mitt Gröna Kvarter fick bidrag från Delegationen för hållbara städer.
 • Barnen har numera större lekytor.
 • Vi gav husen i Mitt Gröna Kvarter nya tak med sedumbeläggning.
 • Framtidens kvarter är ett omfattande renoveringsprojekt i stadsdelen Vivalla.
 • Lägenheterna som renoveras får nya kök och badrum blir nya, ytskikt fräschas upp och balkongerna blir större.

Boende i miljonområde tar sig in på arbetsmarknaden

Miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro genomgår omfattande förändringar. Vivalla är ett område med hög arbetslöshet och segregation. Tillsammans med ÖrebroBostäder vill vi förändra hela områdets karaktär; en tryggare och mer positiv boendemiljö är målet.

Skanska och ÖrebroBostäder inledde 2012 ett strategiskt partneringavtal som innebär att tre kvarter rustas upp och förnyas. De slitna lamellhusen i två plan byggdes i slutet av 60-talet.

Den första fasen av vårt arbete färdigställdes 2018. Samma år tecknades ett nytt samarbetsavtal för fortsatt om- och nybyggnad av Vivalla. Det projektet beräknas vara klart 2023. Förutom renovering av cirka 400 lägenheter, ska Skanska utveckla grönytor och mötesplatser i området och genom dialog med boende i området identifiera trygghetsskapande lösningar. Kontraktet innebär renovering, rivning, nybyggnation samt stora förändringar i utemiljön. Vi fortsätter vårt uppdrag att utveckla Vivalla till en attraktiv stadsdel där människor vill bo och verka med hög trivsel.

Tre kvarter – tre olika uppdrag

De tre kvarteren som renoverades i den första fasen kallas Mitt Gröna Kvarter, Bevarandeprojektet och Framtidens Kvarter. Förändringen av Mitt Gröna Kvarter var stor och omfattande. Vi har renoverat, byggt nytt, rivit hus och förändrat utemiljön. Vi har förändrat karaktären på området och skapat en kvarterskänsla. Den fysiska och mentala gränsen till det angränsande villaområdet byggs bort.

Efter arbetet med de första kvarteren utvärderade vi tillsammans med ÖrebroBostäder arbetet för att bestämma hur Framtidens Kvarter skulle se ut.

Mitt Gröna Kvarter

Mitt Gröna Kvarter fick bidrag från Delegationen för hållbara städer. Produktionsstarten skedde i juni 2013 och vi utförde ett stort antal åtgärder. Fasaderna renoverades och gavlarna tilläggsisolerades. Vi satte in nya fönster, byggde ljusa entréer, installerade solpaneler och gav husen nya yttertak med sedumbeläggning.

Ett effektivare uppvärmnings- och ventilationssystem bidrar till målet att energieffektivisera husen mycket mer än vad byggnormen kräver. Dessutom har vi byggt större balkonger och uteplatser, installerat säkerhetsdörrar och genomförde viss stamrenovering.

Utemiljön förändrades radikalt. Två hus revs för att skapa större gemensamma ytor där grannar kan umgås. Vi vände på entréerna och anlade en gata mellan husen för att få det naturliga mötet mellan grannar på framsidan. Det finns större lekytor för barnen och cykelstråk leder genom området. Målet var att hela området skulle kännas tryggare och trevligare efter färdigställandet.

Bevarandeprojektet

Nästa kvarter som byggdes kom att kallas Bevarandeprojektet. Här handlade det om att återställa kvarteret till hur Vivalla såg ut när det byggdes i slutet av 60-talet. Energieffektiviseringen var viktig och vi har använt smarta lösningar från Vårt Gröna Kvarter.

Framtidens Kvarter

Framtidens kvarter liknar det tidigare projektet, vilket innebär att vi kunde dra lärdom av våra tidigare erfarenheter. Detta projekt omfattade sex deletapper, där Skanska har avslutat de tre första och nu fortsätter med de tre sista. Här ska totalt 400 lägenheter renoveras. Samtliga sex etapper planeras vara färdigställda 2023.

ÖrebroBostäder planerar att under de närmaste 15-20 åren renovera och rusta upp hela Vivalla. Genom att göra ett bra jobb hoppas vi få fler uppdrag och fortsätta förnya området.

- Vi ska skapa ett riktmärke för miljonprogramsrenoveringar i Sverige. Det här är ett projekt som hela bostadssverige kommer att titta på. Vi är först ut med att vara samhällsbyggare på riktigt, säger Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder.

Partnering leder till bättre resultat

Partnering innebär ett öppet samarbete där alla inblandade kompletterar och hjälper varandra genom hela byggprocessen. Partneringsamarbete kräver stort engagemang från alla inblandade men leder till bättre om- och nybyggnader.

Arbetssättet har lett till flera smarta arbetsmetoder och tekniklösningar. Ett exempel är ett smartare FTX-system (ett ventilationssystem med värmeåtervinning av inomhusluft).

Boendebyggarna

Boendebyggarna är ett koncept som vi är stolta över och gärna vill återanvända i andra Skanskaprojekt. Vi driver projektet tillsammans med ÖrebroBostäder, ett projekt där arbetslösa i Örebro erbjuds praktikplatser. Hittills har ett sextiotal arbetslösa fått sysselsättning hos Skanska eller någon av våra underentreprenörer. Tanken med Boendebyggarna är att minska utanförskapet och ge deltagarna en väg in i arbetslivet.

Ju mer vi jobbar med det här projektet, desto större potential ser vi. Tanken är att boendebyggarna ska få chansen att prova på byggbranschen och att vi ska kunna hjälpa dem vidare till rätt utbildning. Men det finns även mycket arbete inom byggprojekt som inte kräver utbildning. Rivningsarbete eller logistikarbete som städning, restprodukthantering och materialinbärning är exempel där det finns chans att få anställning för den som gör ett bra jobb. Under den första etappen hade vi en logistikgrupp med boendebyggare som hjälpte alla entreprenörer på bygget.

Ambitionen är att så många som möjligt av Boendebyggarna går in i egen hållbar försörjning, det vill säga arbete eller studier, under eller efter projektets avslutande.

André Issa Gergi är en av Boendebyggarna och praktiserar hos underentreprenören Guja Riv- och Håltagning AB. Han var byggarbetare i Libanon men har de senaste åren i Sverige varit arbetslös. André berättar:

– Jag blev väldigt glad över att bli utvald. Projektet kommer att hjälpa många, det är den största chans många här kan få. Det är roligt att bygga i sitt eget område och se att något positivt sker. Skanska är ett av de bästa företag jag har sett i Sverige. Alla är schysta, här är man glad på jobbet.

Energieffektiva lösningar bättre för miljön

Energieffektivisering minskar belastningen på miljön och sänker uppvärmningskostnaderna. Vi energieffektiviserar husen mycket mer än vad Boverket kräver.

Dessutom testar vi den senaste tekniken när det gäller en mängd olika klimatsmarta åtgärder. Vi testar ett smartare FTX-system där vi förvärmer uteluften via bergvärmehål i marken. För detta har vi har fått utvecklingsfinansiering av Green Concept Lab, som är en expertgrupp inom Skanska.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading