c

Vivalla, Örebro

  • Två hus revs för att skapa större gemensamma ytor där grannar kan umgås.
  • Vivalla genomgår stora förändringar under de närmaste åren.
  • Vi byggde nya yttertak med sedumbeläggning.
  • Gamla utfackningsväggar lyftes bort och ersattes med mer energieffektiva.
  • Mitt Gröna Kvarter var det första området i Vivalla som renoverades.
  •  I området finns det fina lekytor och cykelstråk i gröna omgivningar.
  • Mitt Gröna Kvarter fick bidrag från Delegationen för hållbara städer.
  • Barnen har numera större lekytor.
  • Vi gav husen i Mitt Gröna Kvarter nya tak med sedumbeläggning.

Boende i miljonområde tar sig in på arbetsmarknaden

Miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro ska genomgå omfattande förändringar under de närmaste åren. Skanska och ÖrebroBostäder inledde 2012 ett strategiskt partneringavtal som innebär att tre kvarter rustas upp och förnyas.

De slitna lamellhusen i två plan byggdes i slutet av 60-talet och var en del av miljonprogrammet. Vivalla är ett område med hög arbetslöshet och segregation. Tillsammans med ÖrebroBostäder vill vi förändra hela områdets karaktär; en tryggare och mer positiv boendemiljö är målet.

Tre kvarter – tre olika uppdrag

De tre kvarteren som ska renoveras kallas Mitt Gröna Kvarter, Bevarandeprojektet och Framtidens Kvarter. Förändringen av Mitt Gröna Kvarter är stor och omfattande. Vi renoverar, bygger nytt, river hus och förändrar utemiljön.

Vi vill förändra karaktären på området och skapa en kvarterskänsla. Den fysiska och mentala gränsen till det angränsande villaområdet ska byggas bort.

Efter arbetet med de första kvarteren utvärderade vi tillsammans med ÖrebroBostäder arbetet för att bestämma hur Framtidens Kvarter ska se ut.

Mitt Gröna Kvarter

Mitt Gröna Kvarter fick bidrag från Delegationen för hållbara städer. Produktionsstarten skedde i juni 2013 och vi utförde ett stort antal åtgärder. Fasaderna renoverades och gavlarna tilläggsisolerades. Vi satte in nya fönster, byggde ljusa entréer, installerade solpaneler och gav husen nya yttertak med sedumbeläggning.

Ett effektivare uppvärmnings- och ventilationssystem bidrar till målet att energieffektivisera husen mycket mer än vad byggnormen kräver. Dessutom har vi byggt större balkonger och uteplatser, installerat säkerhetsdörrar och genomförde viss stamrenovering.

Utemiljön förändrades radikalt. Två hus revs för att skapa större gemensamma ytor där grannar kan umgås. Vi vände på entréerna och anlade en gata mellan husen för att få det naturliga mötet mellan grannar på framsidan. Barnen har därmed större lekytor och cykelstråk leder genom området. Målet var att hela området skulle kännas tryggare och trevligare efter färdigställandet.

För att området skulle kännas mer varierat och inbjudande har vi byggt både nya punkthus och radhus. 

Bevarandeprojektet

Nästa kvarter som byggdes kom att kallas Bevarandeprojektet. Här handlade det om att återställa kvarteret till hur Vivalla såg ut när det byggdes i slutet av 60-talet. Energieffektiviseringen var viktig och vi har använt smarta lösningar från Vårt Gröna Kvarter.

Framtidens Kvarter

Framtidens kvarter liknar det tidigare projektet, vilket innebär att vi kunde dra lärdom av våra tidigare erfarenheter. Detta projekt omfattade sex deletapper, där Skanska har kontrakt på de tre första och option på de tre andra. Här ska totalt 400 lägenheter renoveras och projektet beräknas att färdigställas under 2021.

ÖrebroBostäder planerar att under de närmaste 15-20 åren renovera och rusta upp hela Vivalla. Genom att göra ett bra jobb hoppas vi få fler uppdrag och fortsätta förnya Vivalla.

- Vi ska skapa ett riktmärke för miljonprogramsrenoveringar i Sverige. Det här är ett projekt som hela bostadssverige kommer att titta på. Vi är först ut med att vara samhällsbyggare på riktigt, säger Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder

Partnering leder till bättre resultat

Partnering innebär ett öppet samarbete där alla inblandade kompletterar och hjälper varandra genom hela byggprocessen. Partneringsamarbete kräver stort engagemang från alla inblandade men leder till bättre om- och nybyggnader.

Arbetssättet har lett till flera smarta arbetsmetoder och tekniklösningar. Ett exempel är ett smartare FTX-system (ett ventilationssystem med värmeåtervinning av inomhusluft). Projektet ska också utvärdera en monteringsmetod för energieffektiva fönster, Green Windows, tillsammans med Skanska Teknik.

Boendebyggarna

Boendebyggarna är ett koncept som vi är stolta över och gärna vill återanvända i andra Skanskaprojekt. Vi driver projektet tillsammans med ÖrebroBostäder, ett projekt där arbetslösa i Vivalla erbjuds praktikplatser. Under en femårsperiod är målet att 50-80 personer få praktik hos Skanska eller någon av våra underentreprenörer. Tanken med Boendebyggarna är att minska utanförskapet och ge deltagarna en väg in i arbetslivet.

– Ju mer vi jobbar med det här projektet, desto större potential ser vi. Tanken är att boendebyggarna ska få chansen att prova på byggbranschen och att vi ska kunna hjälpa dem vidare till rätt utbildning.

Det säger Magnus Ryström, projektchef.

– Men det finns även mycket arbete inom byggprojekt som inte kräver utbildning.

Rivningsarbete eller logistikarbete som städning, restprodukthantering och materialinbärning är exempel där det finns chans att få anställning för den som gör ett bra jobb. Vi kommer att starta en logistikgrupp med boendebyggare som hjälper alla entreprenörer på bygget.

Magnus Ryström fortsätter:

- Ambitionen är att så många som möjligt av Boendebyggarna går in i egen hållbar försörjning, det vill säga arbete eller studier, under eller efter projektets avslutande.

André Issa Gergi är en av Boendebyggarna och praktiserar hos underentreprenören Guja Riv- och Håltagning AB. Han var byggarbetare i Libanon men har de senaste åren i Sverige varit arbetslös. André berättar:

– Jag blev väldigt glad över att bli utvald. Projektet kommer att hjälpa många, det är den största chans många här kan få. Det är roligt att bygga i sitt eget område och se att något positivt sker. Skanska är ett av de bästa företag jag har sett i Sverige. Alla är schysta, här är man glad på jobbet. 

Energieffektiva lösningar bättre för miljön

Energieffektivisering minskar belastningen på miljön och sänker uppvärmningskostnaderna. Vi har, och kommer även fortsättningsvis, att energieffektivisera husen mycket mer än vad Boverket kräver. Vi tilläggsisolerar fasaderna samt bygger nya yttertak med sedumbeläggning. Solpaneler bidrar även till husens energiförsörjning.

Dessutom testar vi den senaste tekniken när det gäller en mängd olika klimatsmarta åtgärder. Vi testar ett smartare FTX-system där vi förvärmer uteluften via bergvärmehål i marken. För detta har vi har fått utvecklingsfinansiering av Green Concept Lab, som är en expertgrupp inom Skanska.

Skanska Sverige och Elitfönsters gemensamt utvecklade fönsterkoncept Green Windows (fönster med förbättrad energiprestanda, U-värde 0,7 W/m2 K) kommer att utvärderas i Vivalla. Genom utvecklingsfinansiering från Green Concept Lab utvecklar vi en monteringsmetod som betyder en kostnadseffektivenergieffektivisering av miljonprogrammets bostäder.

Antal projekt

loading