c

Juvelen, Uppsala

 • Uppsala har fått en ny ambitiös kontorsbyggnad som drar blickarna till sig.
 • Alla som sett Juvelen i solsken känner till skimret.
 • Kontorsfastigheten ligger i det närmaste på perrongen till Uppsala resecentrum.
 • Byggnaden skulle uppnå högsta nivå miljömässigt och den har fått certifieringen Leed Platinum.
 • Byggnadens olika fasetter ska enligt arkitekterna på Utopia ”spegla olika aspekter av Uppsalaregionen”.
 • Fastighetens mark är triangelformad, vilket arkitekterna tagit fasta på genom att låta triangelformen återkomma i hela byggnadens utformning.
 • Byggnaden uppfyller både LEED Platinum och mörkgrön nivå enligt Skanskas egen Gröna karta.
 • Juvelen dagtid
 • Den guldskimrande byggnaden får sin glans av tre olika metalliska kulörer tillsammans med ljusslingor
 • Juvelen blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala.
 • Juvelens väggar och bjälklag är prefabricerade vilket leder till en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.
 • Skanska kommer erbjuda framtida hyresgäster utbildning kring hållbarhet.
 • Juvelen blir en av världens mest hållbara kontorsbyggnader.
 • Många arbetsgivare har förstått att ljusa och öppna lokaler med ett bra inneklimat påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.

Nordens mest hållbara byggnad

En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke och symbolbyggnad.

Skanska vann tillsammans med Utopia arkitekter den markanvisningstävling som anordnades av Uppsala kommun och fick därmed uppdraget att bygga den spektakulära byggnaden. Juvelen var även segraren i den tävling som Uppsala Nya Tidning anordnade för sina läsare. Kommunen ställde höga krav på en utmärkande arkitektur och hållbarhet. Det första spadtaget togs i november 2016 och Juvelen planeras vara klar i mitten av 2019.

Världsledande hållbarhet och innovation

Hållbarhetsarbetet kring Juvelen är i världsklass och fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna. Juvelen har certifierats med LEED Platinum och även uppnått den högsta möjliga nivån i Skanskas egna interna certifieringssystem.

Vi har även byggt in Skanskas egna patenterade kylsystem, Deep Green Cooling, i byggnaden. Systemet utnyttjar bergets temperatur för komfortkylan samt förvärmer uteluften till ventilationen under den kalla delen av året. Systemet ersätter elkrävande installationer som kylmaskiner och värmepumpar vilket betyder att Juvelen är självförsörjande när det gäller kyla. Taket täcks dels av elproducerande solceller dels av växtlighet, så kallat sedumtak. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid häftiga regn.

Ambitionen är att skapa ett attraktivt designat hus som samtidigt är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag och allt annat än fyrkantigt.

Enkel byggprocess trots nyskapande arkitektur

Juvelen får sitt säregna utseende av metallkassetter som täcker fasaden. Tillsammans med ljusslingor får de byggnaden att skimra som en ädelsten. Fasaden är inte särskilt komplicerad men komponenter måste specialbeställas. Valet av arkitektbyrå föll på Utopia tack vare deras förmåga att åstadkomma nyskapande arkitektur samt lyhördhet för byggprocessen.

Utopia vågar ta steget att jobba med integrering av hållbara lösningar och inte minst förstår vad som är byggbart. För vår del är det givetvis väldigt viktigt att vårt tävlingsbidrag går att utföra.

Allt bakom fasaden bygger på ett konventionellt och enkelt system. Väggar och bjälklag är prefabricerade vilket leder till en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.

Tomtens storlek är en utmaning, den består av en triangel som är lika stor som själva huset. Kommunen är tillmötesgående och vi kommer att få arrendera ett arbetsområde. Kring byggnaden planeras trappor, torg och cykelparkeringar som binder ihop de olika marknivåerna och gör det till en välkomnande och trevlig miljö att röra sig i.

Samarbete gav smarta lösningar

En projektgrupp bestående av arkitekter, teknikkonsulter, hållbarhetsexperter, affärsutvecklare och underentreprenörer har arbetat fram det slutgiltiga förslaget. Ett tätt samarbete har lett till smarta lösningar avseende energi, miljö och arkitektur. Anna Forsberg, gruppchef för gröna affärer inom Skanska, berättar:

– Samarbetet med arkitekten Utopia har fungerat jättebra. Från början såg huset helt annorlunda ut men efter flera möten och diskussioner landade vi till slut i ett förslag som vi tillsammans är väldigt stolta över. Det är en bra mix av ingenjörsmässig och estetisk design samt kompetens.

BIM ett viktigt verktyg

BIM, Building Information Modeling, används i projektet. BIM handlar om smart informationshantering och om att skapa effektivare byggprojekt. Vi ritar i 3D och hela projektet kommer att projekteras i BIM, vilket bland annat betyder att alla kan se förändringar, vi kan beräkna materialmängder och undvika störningar i byggprocessen.

Ett mörkgrönt projekt

Juvelen ska bli Skanskas mest hållbara byggnad hittills. Det ska bli ett så kallat mörkgrönt projekt, vilket är den grönaste nivån inom Skanska och betyder att både byggprocessen och slutprodukten har näst intill obefintlig negativ miljöpåverkan.

Projektet är precertifierat enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Byggnaden har bedömts utifrån ett antal områden som materialval, inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och placering. Vi siktar på att Juvelen ska bli Nordens mest hållbara, och världens näst mest hållbara kontorsbyggnad.

Självförsörjande avseende energi

Uppsala kommun arbetar aktivt med hållbarhet och ville att byggnaden skulle bli ett plusenergihus, vilket betyder att det producerar mer energi än det använder på årsbasis. Detta krav utmanade projektgruppen att verkligen tänka till kring energilösningarna.

Solceller motsvarande en yta nästan lika stor som åtta tennisplaner integreras i fasaden. Byggnaden kopplas till fjärrvärme; på sommaren säljs energiöverskottet från solcellerna till elnätet och på vintern köps extra energi in.

Ett plusenergihus måste ha ett tätt klimatskal. Innerfasaden är en tät kärna av betong som sedan kläs med en lättare fasad. Den yttre fasaden fungerar förutom som utsmyckning och infästning av solceller även som ett solskydd. Ofta blir kontorsfastigheter med mycket glas för varma under sommartid, men här har vi medvetet anpassat fönsteryta, vinklar och djup på metallkassetterna i Juvelens fasad utifrån väderstreck och solinstrålning.

Juvelen använder även Deep Green Cooling, Skanska Fastigheters patenterade metod för att kyla byggnaden. Det är ett klimatsystem som utnyttjar grundvattnets naturliga temperatur för kylförmåga. Ingen energi till värmepumpar behövs.

Under byggprocessen kommer projektet att vara en Grön arbetsplats, som är vår egen miljömärkning. Det betyder att vi återvinner 100 procent av avfallet, använder enbart ur miljöhänseende godkända kemikalier, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och på en rad andra sätt försöker skona miljön.

Hälsosam byggnad ger friskare medarbetare

Hållbarhetsprofilen påverkar byggnaden i form av miljövänliga materialval, bra inomhusluft, rörelsestyrd belysning, snålspolande toaletter och andra lösningar.

Skanska har ambitionen att involvera de framtida hyresgästerna i hållbarhetsarbetet. Vi kommer att erbjuda alla hyresgäster utbildning med målet att bli LEED-certifierade verksamheter.

Många arbetsgivare har förstått att ljusa och öppna lokaler med ett bra inneklimat påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Det ökar även företagets attraktionskraft vid rekrytering.

Hållbarhetstemat ska återspeglas i entréplanet. Skanska hoppas på verksamheter med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Ett förslag är ett medborgarcentrum där Uppsala kommun kan berätta om hållbarhetsfrågor. Ett annat exempel är ett cykelcentrum för kommunens invånare. Den som cyklar till tåget kan parkera sin cykel inomhus, ta en dusch och sedan fortsätta resan ren och fräsch.

Citat från markägaren

– Vi fortsätter att stärka Uppsalas arbetsmarknad och skapa tillväxt genom fler centralt belägna kontorslokaler. Juvelen är en del av Uppsalas positiva utveckling och kommer bidra till att fler arbetstillfällen skapas här, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Antal projekt

loading