c

Juvelen, Uppsala

 • Uppsala har fått en ny ambitiös kontorsbyggnad som drar blickarna till sig.
 • Alla som sett Juvelen i solsken känner till skimret.
 • Kontorsfastigheten ligger i det närmaste på perrongen till Uppsala resecentrum.
 • Byggnaden skulle uppnå högsta nivå miljömässigt och den har fått certifieringen Leed Platinum.
 • Byggnadens olika fasetter ska enligt arkitekterna på Utopia ”spegla olika aspekter av Uppsalaregionen”.
 • Fastighetens mark är triangelformad, vilket arkitekterna tagit fasta på genom att låta triangelformen återkomma i hela byggnadens utformning.
 • Byggnaden uppfyller både LEED Platinum och mörkgrön nivå enligt Skanskas egen Gröna karta.
 • Juvelen dagtid
 • Den guldskimrande byggnaden får sin glans av tre olika metalliska kulörer tillsammans med ljusslingor
 • Juvelen är det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala.
 • Juvelens väggar och bjälklag är prefabricerade vilket leder till en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.
 • Skanska erbjuder framtida hyresgäster utbildning kring hållbarhet.
 • Juvelen är en av världens mest hållbara kontorsbyggnader.
 • Många arbetsgivare har förstått att ljusa och öppna lokaler med ett bra inneklimat påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.
 • Juvelen i kvällsljus.
 • Kring Juvelen finns trappor, torg och cykelparkeringar som gör området till en välkomnande och trevlig miljö att röra sig i.
 • Trappor binder ihop de olika marknivåerna runt Juvelen.
 • Centralt belägna kontorslokaler bidrar till Uppsalas utveckling.

Nordens mest hållbara byggnad

En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten är det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke och symbolbyggnad.

Skanska vann tillsammans med Utopia arkitekter den markanvisningstävling som anordnades av Uppsala kommun och fick därmed uppdraget att bygga den spektakulära byggnaden. Juvelen var även segraren i den tävling som Uppsala Nya Tidning anordnade för sina läsare. Kommunen ställde höga krav på en utmärkande arkitektur och hållbarhet. Det första spadtaget togs i november 2016 och Juvelen stod klar i januari 2019. Den första hyresgästen flyttade in i maj samma år. Huset såldes till Vasakronan i december 2019.

Världsledande hållbarhet och innovation

Hållbarhetsarbetet kring Juvelen är i världsklass och fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna. Juvelen har certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED och har klarat kraven för den högsta nivån – Platinum. Byggnaden har bedömts utifrån ett antal områden som materialval, inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och placering. Dessutom är Juvelen klassificerat som ett mörkgrönt projekt, vilket är den högsta möjliga nivån i Skanskas egna interna certifieringssystem Gröna kartan. Genom att förse byggnaden med el från 660 kvm solceller på taket och från nyanlagda vindkraftparker, så produceras lika mycket ny förnybar el på årsbasis som fastigheten använder. Vidare så är alla kemiska produkter och material godkända och innehåller därför inte några utfasningsämnen. Ett annat tufft mörkgrönt mål är att man klarat kravet 0 procent avfall till deponi under byggprocessen. Under byggprocessen var projektet också certifierat på Guld nivå enligt vår egen miljömärkning Grön arbetsplats. Det innebär att en mängd krav uppfyllts inom energi, klimat, vatten, avfall, och transporter.

Vi har byggt in Skanskas egna patenterade kylsystem, Deep Green Cooling, i byggnaden. Systemet utnyttjar bergets temperatur för komfortkylan samt förvärmer uteluften till ventilationen under den kalla delen av året. Systemet ersätter elkrävande installationer som kylmaskiner och värmepumpar vilket betyder att Juvelen är självförsörjande när det gäller kyla. Taket täcks dels av elproducerande solceller dels av växtlighet, så kallat sedumtak. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid häftiga regn.

Ambitionen var att skapa ett attraktivt designat hus som samtidigt är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag och allt annat än fyrkantigt.

Enkel byggprocess trots nyskapande arkitektur

Juvelen får sitt säregna utseende av betongblock som är målade i tre helt unika kulörer framtagna för denna byggnad. I färgen finns metallfragment som tillsammans med ljusslingor får byggnaden att skimra som en ädelsten. Vid gjutningen av betongblocken, byggdes formarna med spår som skapar en illusion av att det är flera små block som sitter ihop. De triangelformade fasta fönstren med sina olika placeringar gör att Juvelen sticker ut. Valet av arkitektbyrå föll på Utopia tack vare deras förmåga att åstadkomma nyskapande arkitektur samt deras lyhördhet för byggprocessen.

Utopia vågar ta steget att jobba med integrering av hållbara lösningar och förstår vad som är byggbart. För Utopias del var det väldigt viktigt att tävlingsbidraget gick att utföra.

Byggnaden baseras på ett konventionellt och enkelt system. Väggar och bjälklag är prefabricerade vilket leder till en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.

Tomtens storlek var en utmaning, den består av en triangel som är lika stor som själva huset. Kommunen har varit tillmötesgående och vi fick arrendera mark runt byggnaden för att kunna utföra arbetet. Kring Juvelen finns trappor, torg och cykelparkeringar som binder ihop de olika marknivåerna och gör området till en välkomnande och trevlig miljö att röra sig i.

Samarbete gav smarta lösningar

En projektgrupp bestående av arkitekter, teknikkonsulter, hållbarhetsexperter, affärsutvecklare och underentreprenörer har arbetat fram det slutgiltiga förslaget. Ett tätt samarbete har lett till smarta lösningar avseende energi, miljö och arkitektur. Anna Forsberg, gruppchef för gröna affärer inom Skanska, berättar:

– Samarbetet med arkitekten Utopia har fungerat jättebra. Från början såg huset helt annorlunda ut men efter flera möten och diskussioner landade vi till slut i ett förslag som vi tillsammans är väldigt stolta över. Det är en bra mix av ingenjörsmässig och estetisk design samt kompetens.

BIM ett viktigt verktyg

BIM, Building Information Modeling, används i projektet. BIM handlar om smart informationshantering och om att skapa effektivare byggprojekt. Vi ritar i 3D och hela projektet kommer att projekteras i BIM, vilket bland annat betyder att alla kan se förändringar, vi kan beräkna materialmängder och undvika störningar i byggprocessen.

Hälsosam byggnad ger friskare medarbetare

Hållbarhetsprofilen påverkar byggnaden i form av miljövänliga materialval, bra inomhusluft, rörelsestyrd belysning, snålspolande toaletter och andra lösningar.

Skanska har ambitionen att involvera de framtida hyresgästerna i hållbarhetsarbetet. Vi kommer att erbjuda alla hyresgäster utbildning med målet att bli LEED-certifierade verksamheter.

Många arbetsgivare har förstått att ljusa och öppna lokaler med ett bra inneklimat påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Det ökar även företagets attraktionskraft vid rekrytering.

Hållbarhetstemat ska återspeglas i entréplanet. Skanska hoppas på verksamheter med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Ett tidigt förslag var ett medborgarcentrum där Uppsala kommun kan berätta om hållbarhetsfrågor. Ett annat förslag var ett cykelcentrum för kommunens invånare. Den som cyklar till tåget kan parkera sin cykel inomhus, ta en dusch och sedan fortsätta resan ren och fräsch.

Citat från markägaren

– Vi fortsätter att stärka Uppsalas arbetsmarknad och skapa tillväxt genom fler centralt belägna kontorslokaler. Juvelen är en del av Uppsalas positiva utveckling och kommer bidra till att fler arbetstillfällen skapas här, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading