c

Blå Jungfrun, Stockholm

  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun

Klimatsmarta passivhus i Hökarängen

Detta var första gången som allmännyttan i Stockholm byggde flerfamiljshus med passivhusteknik. Projektet påbörjades i oktober 2008 och inflyttningen skedde stegvis under maj, november och december 2010.

Kvarteret Blå Jungfrun planerades först som ett område med vanliga hus. Mitt i kalkylarbetet bad Svenska Bostäder oss på Skanska att titta på möjligheten att göra projektet till passivhus. Energieffektivitet stod som ledord för projektet. Skanska och Svenska Bostäder arbetade tillsammans och tog fram alla lösningar.

Stockholms första Gröna arbetsplats

Blå Jungfrun var allmännyttans första flerbostadshus med passivhusteknik i Stockholm. Energieffektivitet präglade hela projektet och därför blev det även Stockholms första Gröna arbetsplats.

Passivhustekniken innebär att vi bygger täta hus med mycket god värmeåtervinning. Lägenheterna har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av de boendes kroppsvärme, lampor, hushållsapparater och solinstrålning.

Hälften så mycket energi behövs

Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus. I kvarteret Blå Jungfrun finns även en så kallad SBox i varje lägenhet som visar exakt hur mycket energi som används. På så vis sporras de boende att sänka sin energianvändning.

Men passivhus är inte bara miljövänliga – de är även tysta och lättmöblerade. Den välisolerade och täta fasaden stänger ute buller från bilar och grannar. Och eftersom det inte finns några värmeelement under fönstren kan du ställa soffan precis där du önskar.

Samma hyresnivå

Hyresnivån påverkas inte av att det är passivhus utan ligger helt i linje med övrig nybyggnation i området. Projektet går dessutom runt utan subventioner och bidrag.

Eftersom byggprocessen påverkar miljön har certifierade vi arbetsplatsen enligt Skanskas interna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats. Det innebär exempelvis höga avgaskrav på maskinerna, att vi använder energieffektiv belysning och striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

Fyra lamellhus

Blå Jungfrun ligger i Hökarängen, en mil söder om Stockholm city. Färdigställt består kvarteret av fyra lamellhus med totalt 97 lägenheter. I maj 2010 flyttade de första hyresgästerna in och i november samt december samma år fylldes de sista husen med hyresgäster.

Byggprocessen

Att bygga passivhus innebär ingen ny, obeprövad teknik. Den enda skillnaden är att vi byggde med extra omsorg för att vara säkra på att husen blir så täta och energieffektiva som möjligt.

Den största utmaningen var att få ihop ekonomin och att klara av att bygga passivhus på en vanlig budget. Men när vi räknat på de verkliga värdena i driftsfasen stod det klart att den något ökade investeringskostnaden betalar tillbaka sig i rimlig tid.

Sjunkande energianvändning

Med passivhustekniken sjunker energianvändningen till mindre än hälften jämfört med traditionellt byggda hus. Detta beror bland annat på den täta och välisolerade fasaden, den höga återvinningsgraden i värmeväxlaren samt de små köldbryggorna och solavskärmningen i form av balkongerna.

Behöver inget värmesystem

Passivhus behöver inget traditionellt värmesystem utan värms upp av de boendes kroppsvärme, hushållsapparater och solinstrålning.

Projektet certifierades även enligt Skanskas interna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats. Det innebar exempelvis att vi hade höga avgaskrav på alla våra maskiner, att vi använde energieffektiv belysning (både inne och ute) och att våra krav för kemikalier och avfallshantering var striktare än lagkraven. Vi följde också upp vår energianvändning kontinuerligt. Dessutom köpte vi inte flaskvatten och all fika var kravmärkt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading