c

Väg 55/56 Östra förbifart Katrineholm

  • Östra förbifarten Katrineholm
  • Trafikplats Finntorp
  • Östra förbifarten Katrineholm
  • Bron över Forssjön

Prisad förbifart ökar trafiksäkerheten

I oktober 2012, efter två års arbete, invigdes den efterlängtade Östra förbifarten Katrineholm (väg 55/56). Den nya vägen har som syfte att avlasta Katrineholms centrala delar från tung och genomgående trafik samt att öka trafiksäkerheten. Vägen minskar också miljöbelastningen. I och med att det skapas en jämnare trafikrytm halveras mängden kväve- och partikelutsläpp.

Östra förbifarten Katrineholm är en mötesfri landsväg på omkring 20 kilometer. Vägen har så kallade 2+1 körfält och mitträcke för ökad säkerhet. Vägen startar i Ändelbol i söder och ansluter till väg 55/57 mot Uppsala/Södertälje i norr.

Den nya vägen har elva nya broar, varav tre av dem är större. Den längsta, på 270 meter, går över Forssjössjön, den andra över dalgången vid Forssjövägen och den tredje över järnvägen.

Nära samarbete med beställaren

Arbetet med den nya vägen påbörjades hösten 2010 och genomfördes i nära samarbete med beställaren Trafikverket. Vår täta samverkan och effektiva arbetsprocess har inneburit många fördelar – bland annat kunde vi färdigställa vägen två månader tidigare än planerat vilket innebar en kostnadssänkning på 18 miljoner kronor.

Projektet upphandlades på funktion vilket innebär att projektering och produktion drevs med utökad samverkan mellan Skanska som entreprenör och vår beställare Trafikverket.

I mars 2010 hölls en startceremoni för projektet. Under sommaren 2010 arbetade vi tillsammans med Trafikverket med projektering och bygghandlingar. Vi genomförde också arkeologiska utgrävningar.

Miljön i fokus

Under arbetet med Östra förbifarten Katrineholm har miljöfrågorna legat i fokus. Vi har kontinuerligt arbetat med att minska avgaser och utsläpp från våra fordon. Totalt så minskade vi vår klimatpåverkan vid produktion med 1 100 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en sänkning på sju procent.

Kostnadseffektiva materialval 

Under hela arbetet var en målsättning att hitta de mest kostnadseffektiva materialvalen och produktionsmetoderna. Ett område som vi tidigt identifierade var beläggningen där vi kunde se att en lägre kostnad kunde uppnås genom att använda alternativa material, dimensioneringar och produktionsmetoder. Till exempel valde vi att gå vidare med en tunnare beläggning i omkörningsfälten. Något som ledde till lägre investeringskostnader. Dessutom slits inte omkörningsfälten lika mycket som det vanliga körfältet. Det gör att de båda fälten får samma underhållscykel.

Tre större broar utmanade

Projektets största utmaning har varit de tre större broarna vi byggde – över Forssjösjön, över dalgången vid Forssjövägen och över järnvägen. Bron över Forssjösjön blev nästan 300 meter.

Bron över järnvägen var en Prefab-lösning vilket innebar att brons alla delar var färdiga att monteras direkt på plats. Det innebar att järnvägstrafiken påverkades minimalt.

Prisad arbetsmiljö

Under projektets gång har arbetsmiljön och samverkan varit a och o. Redan från början arbetade vi väldigt nära vår beställare Trafikverket. Ett gemensamt måldokument upprättades och vi höll gemensamma workshops för att få en tydlig och gemensam bild av arbetet. Vårt mål var att ha ett gott samarbetsklimat, ha hög kvalitet med få fel, ha maximal kostnadskontroll och kostnadsstyrning samt en ordentlig tidshållning.

Under projektets två år uppkom inga arbetsplatsolyckor med frånvaro. Som ett bevis på den framgångsrika arbetsplatsen har Östra förbifarten Katrineholm två gånger tilldelats Trafikverkets arbetsmiljöpris. Vi lyckades också färdigställa vägen två månader tidigare än planerat vilket innebar en kostnadssänkning på 18 miljoner kronor.

Östra förbifarten Katrineholm omfattade:

  • 10 kilometer ny väg
  • Breddning av 10 kilometer befintlig väg
  • 11 broar
  • 2 rondeller

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading