c

Hjärup Västerstad, Staffanstorp

  • Skiss över by med torg, hus och grönområden.
  • Skiss över by med torg, hus och grönområden.

Tryggt småstadsliv nära storstaden 

I skånska Hjärup skapar Skanska en ny stadsdel intill järnvägsstationen, cirka tio minuters tågresa från Lund och Malmö. Den tillför mer än tusen nya hem i en region med stor bostadsbrist och blir en betydande utvidgning av Hjärup som idag har 5 000 invånare. 

Det stora utvecklingsområdet Hjärup Västerstad planeras bli en hållbar och tät kvartersstad som erbjuder ’det trygga småstadslivet nära storstaden’ med inspirerande arkitektur, innovativa lösningar, tillgängliga grönområden och en blandning av handel och småföretag.

Blandade boendeformer öppnar för många 

Skanska äger marken där en betongfabrik låg från sextiotalet till nedläggningen år 2006. Då läget är idealiskt för tågpendling har Skanska tillsammans med Staffanstorps kommun utvecklat den första av två detaljplaner som tillsammans kommer att innehålla cirka 1 300 bostäder, ett nytt centrum med matbutik, verksamhetslokaler, förskolor, skola och idrottshall. En helt ny stadsdel ska växa fram här under de kommande åren. 

En stor bredd av boendetyper ger möjlighet för människor med olika bakgrunder i skiftande faser av livet att bosätta sig här. Första etappens radhus, bostadsrätts- och hyresrättslägenheter får sällskap av ytterligare radhus, lägenheter samt villor i den påföljande detaljplanen. 

Småstadsliv med centrum och service 

Ett centralt begrepp i utvecklingen av området har varit ’det stora småstadslivet’. Samtidigt med närheten till flera pulserande storstäder bor invånarna utanför stadsbruset omgivna av en trivsam småstadskänsla. Även om man jobbar eller studerar i Malmö, Lund eller Köpenhamn finns de flesta vardagliga faciliteterna nära till hands i det egna bostadsområdet. 

Hjärup Västerstad tar sin början i anslutning till järnvägsstationen, där två centrumkvarter omger ett torg med matbutik och andra verksamhetslokaler. Skanska för också dialog med Staffanstorps kommun om vilka kommunala verksamheter som kan beredas en ny lokal i stadsdelen och bli en tillgång även för övriga Hjärup. 

Från torget leder en huvudgata västerut genom området. Den kantas av 4-5 våningar höga flerbostadshus med stadsmässig karaktär och möjlighet till lokaler i bottenvåningarna för handel och tjänster. Västerut trappas bebyggelsen ned till ett område med radhus och en grundskola. Husens variation i höjd och material och gör det intressant att promenera runt i området. 

Höga klimatambitioner 

Hjärup Västerstad utvecklas i ett så kallat OneSkanska-samarbete, där företagets olika utvecklande och byggande enheter bidrar med sin kompetens kring stadsutveckling, infrastruktur och byggnader. Det ger vinster inom både effektivitet och hållbarhet. Parterna har tillsammans tagit fram ett omfattande hållbarhetsprogram för en miljö- och klimatsmart stadsdel. 

Projekten i området ska sträva efter netto noll klimatpåverkan. Småhusen certifieras enligt NollCO2, den ledande certifieringen för klimatneutrala byggnader i Sverige medan flerbostadshusen byggs enligt Svanen, LEED, Miljöbyggnad eller Skanska Hållbar Hyresbostad. Området försörjs av förnybar energi med målsättning om innovativa lösningar för exempelvis energilagring, energidelning och/eller energiåtervinning. Samtliga byggnader förses med solceller. 

Alla projekt ska innehålla någon del återvunnet material, vilket tagit sin början redan i markarbetena: den tidigare betongfabriken har krossats och använts i området tillsammans med massor från den pågående nedsänkningen av intilliggande järnväg. 

Förberett för hållbar livsstil 

En målsättning är att de boende i så stor utsträckning som möjligt ska kunna minska sitt bilberoende. Områdets utformning gör det enkelt att gå eller cykla och ansluta till det väl utbyggda nätet av cykelvägar till omgivande orter – eller ta det närliggande tåget. Det lokala serviceutbudet gör att färre resor krävs i vardagen. 

För tillfälliga transportbehov planeras en mobilitetshub i området med pool av eldrivna bilar och cyklar som bokas via mobilen. En sammanhållen laddinfrastruktur gör det möjligt att ladda egna fordon vid både småhus och flerbostadshus: förhoppningsvis med el från egna solceller. 

Delningstjänster och gemensamma resurser planeras på kvarters- och områdesnivå. Verktygspool och verkstadslokaler, plats för egna eller gemensamma odlingar och en marknadsplats för lokalproducerade varor, loppisar och food trucks. Delning medför många vinster, både miljömässiga och sociala: vi sparar värdefulla resurser och bygger gemenskap i området som ger ökad trivsel, folkliv och trygghetskänsla.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading