c

Konstgjutaren, Malmö

 • Skanskas hyresfastighet Konstgjutaren 3
 • Skanskas hyresfastighet Konstgjutaren 1.
 • Skanskas hyresfastighet Konstgjutaren 1.
 • Skanskas hyreskvarter Konstgjutaren 1 har färdigställts och fyllts med hyresgäster.
 • Skanskas hyreskvarter Konstgjutaren 1 har färdigställts och fyllts med hyresgäster.
 • Hela arbetsstyrkan i Skanskas fabrik på Cementen, Limhamn år 1906.
 • År 1915 innehöll den här byggnaden verkstad och tillverkning av allehanda produkter i cement och betong.
 • Fabriksgården är 1940 fylld av nytillverkade avloppsrör som var en stor produkt från Limhamnsfabriken under flera decennier.
 • En utsikt över Skanskas fabriksområde på Limhamn år 1946.
 • Här pågår rörtryckning runt år 1900: en cementblandning pressas under tryck till ihåliga korvar som kapas i önskade rörlängder.

Historisk mark blir hem med kulturvärden

I Limhamns Sjöstad i västra Malmö har Skanska Hyresbostäder utvecklat 225 lägenheter och 2 lokaler. De ligger på platsen för Skanskas tidiga historia som nu står under omvandling till många hundra nya bostäder. Den tidigare industrimarken har sanerats och rymmer Skanskas största bostadsprojekt i regionen på många år med fler än 900 lägenheter i olika upplåtelseformer, ett tacksamt tillskott till bostadsbristens Malmö. 2018 startade bygget med nästan alla Skanskas enheter i regionen i ett gigantiskt teamwork.

Skånska Cementgjuteriet startade i Limhamns sjöstad 1887 och lade grunden till dagens Skanska. Konstgjutaren har likt övriga kvarter fått ett namn som anknyter till de tidigare verksamheterna på platsen.

”Från inhägnad och förorenad industrimark har vi öppnat upp för allmänheten att ströva fritt mellan vattnet och den gamla bebyggelsen. Här finns ett betydande inslag av hyresrätter som vi ser ett stort behov av för dem som söker ett flexibelt boende: yngre och barnfamiljer men också äldre som flyttar ifrån sina villor för att bo mer bekymmersfritt. Då frigörs också eftertraktade småhus i området”, säger Peter Halling, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Omsorgsfull historisk gestaltning

Skanska vill på flera sätt bevara kulturhistoriska värden i projekten. De sex husen har konstfärdigt teglade fasader som minner om den gamla industribebyggelsen. Fasaden får liv genom mönstermurade tegeldetaljer, bårder och stenar som vänts åt olika håll. Två av husen har en sågtandad takutformning som anknyter till de numera rivna industribyggnadernas profiler.

Barn och unga i fokus

Skanska Hyresbostäder använde projektet Konstgjutaren för att utveckla sina arbetsmetoder på flera hållbarhetsområden. En social konsekvensanalys lade grunden för utformningen av gårdarna som ska stimulera gemenskap och samvaro bland grannar, bland annat med odlingsmöjligheter och mötesplatser.

Under produktionstiden riktade man fokus på barn och unga. Med tanke på en förskola i omedelbar närhet till bygget gjordes trygghetsvandringar för att inventera och avvärja säkerhetsrisker. Leveranser till bygget tajmades för att inte krocka med hämtning och lämning av barnen. Projektpersonalen delade ut reflexvästar till barn och vuxna och pratade om hur de kunde röra sig säkert i byggets närhet.

I ett samarbete med Sveriges Byggindustrier tog byggarbetsplatsen emot besök från en åttondeklass som fick inblick i olika framtidsval genom medarbetarnas personliga berättelser om sin egen yrkesbana och roll i byggbranschen. Dessutom gjordes en omfattande praktikantsatsning i samverkan mellan flera projekt i området, där praktikanterna fick möjlighet att gå mellan intressanta arbetsuppgifter och samla på sig bred erfarenhet inför sökandet efter jobb.

Miljö- och klimatinsatser

Husen är hållbarhetsmärkta med Miljöbyggnad Silver, en certifiering som omfattar cirka 15 hållbarhetsaspekter inom områdena energi, inneklimat och material. Den är utvecklad för att värna om miljön och människors hälsa samtidigt som energieffektiviteten ger lägre driftkostnader för fastigheten.

Exempelvis utrustades Konstgjutaren med solceller på taken. De kombineras med sedumtak som ger renare luft, sänker bullernivåerna och avlastar dagvattensystemet genom att fånga upp och fördröja nederbörd. Projektet var också tidigt ute med att ta fram en klimatkalkyl för att kartlägga projektets koldioxidutsläpp.

För att frigöra plats på innergården har Skanska effektiviserat avfallssystemet så att endast mat- och restavfall slängs i det gemensamma miljöhuset, som därmed kunde krympas. Torra fraktioner placeras istället i underjordiska avfallskärl eller kasuner som töms med kranbil.

Kvarterets invånare har tillgång till gröna mobilitetslösningar i form av ellådcykelpool och anslutning till gemensam bilpool i området. I garaget finns laddstolpar för elbil och alla inflyttade uppmuntrades att välja kollektiva färdmedel genom utdelning av förladdade kollektivtrafikkort. I kvarteren finns genomarbetade cykellösningar, som säkra cykelrum och en mekarverkstad med verktyg. På så vis vill Skanska Hyresbostäder ge bästa möjliga förutsättningar för en hållbar livsstil på sikt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading