c

Kista Parkstad, Kista

  • Drönarvy över ett antal byggnader.
  • Stadsdelen Kista Parkstad växer fram i en unik parkmiljö med stora natur- och kulturvärden.

En grön stadsdel som förenar tar form

I Kista, norr om Stockholm, kommer den nya stadsdelen Kista Parkstad växa fram i en unik parkmiljö med stora natur- och kulturvärden. Här planeras det ca 1 500 bostäder i olika upplåtelseformer och i den cirka 25 000 kvadratmeter befintliga byggnaden, kallad Ormen Långe, skapas möjlighet för bland annat hotell, delningslägenheter, studentbostäder, konferens, förskola och andra kommersiella verksamheter.

Skanska utvecklar området tillsammans med fond- och fastighetsbolaget Areim i ett Joint Venture (JV). Stadsdelen kommer byggas över 10–15 års tid och möjliggörs genom en ny detaljplan för området Kv Odde.

Området har planerats för att vara en plats där människor kan mötas på och där alla är välkomna. Projektet varit ett av de första i Stockholms stad att arbeta med social värdeskapande analys som ledstjärna för projektet. Projektets vision är att bli en stadsdel som kopplar samman, både de fysiska strukturerna med nya gångvägar och byggnader men också de sociala nätverken genom målpunkter och mötesplatser för de nya invånarna och de som redan bor och verkar i närområdet idag.

Ormen långe - IBMs första svenska kontor

Området är en historiskt viktig plats och var en del av starten på IT-klustret i Kista då IBMs första svenska kontorsanläggning ligger här. Kontoret, som ritades av arkitekterna Bengt Lindroos och Carl Nyrén, uppfördes 1978 och är försiktigt anpassad till den befintliga naturmarken.

Tegelbyggnaden slingrar sig genom naturmarken likt en orm och huvudbyggnaden har därav fått benämningen Ormen Långe. Hela kontorsanläggningen tillsammans med naturmarken har ett högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. IBM har nu flyttat från dessa lokaler. Projektets centrala målsättning är att skapa en mötesplats och målpunkt mitt i denna miljö, för de nya invånarna, verksamheter och boende i närliggande områden.

En stadsdel med blandning

De befintliga byggnaderna kommer omvandlas och anpassas för nya boendekoncept och verksamheter för att på bästa sätt ta tillvara det kulturarv som följer med i områdets historik och arkitektur. Utöver detta planeras det för nio nya bostadskvarter, torg samt parker. Ungefär hälften av dessa kvarter kommer upplåtas som hyresrätter, och hälften som bostadsrätter.

För att tillgodose att alla barn i den framtida stadsdelen ska kunna få barnomsorg i området planeras även flera förskolor, där barnen som ett självklart inslag kommer få ha sin utemiljö integrerad i naturmarken.

Att stadsdelen kommer att heta Kista Parkstad är ingen slump. Områdets befintliga naturmark är karaktäristiskt, det var en viktig ingrediens redan när IBM uppförde anläggningen 1978 och kommer fortsatt att vara detta även i den framtida stadsdelen. Naturen ska vara ständigt närvarande i Kista Parkstad. De som vistas i stadsdelen kommer mötas i gammal tallskog eller vid alarna täckta av murgröna.

En bättre stadsdel med hjälp av dialog

Hållbarhetsarbetet har varit centralt i projektet från start och tidigt sattes mål inom alla tre hållbarhetsområdena – grön, social och ekonomisk hållbarhet. Det sociala värdeskapande arbetet påbörjades tidigt och dialoger med såväl barn och unga som det lokala näringslivet och civilsamhället har använts på olika sätt för att få kunskap om områdets befintliga kvalitéer men också om vilka behov som Kista Parkstad kan hjälpa till att lösa.

Se filmen om design för samhällsnytta.

Med miljön, klimatet och hälsan i fokus

Stadsplanering för ett område som kommer stå klart tidigast om 10 till 15 år krävs det att tänka smart från start. Flexibla lösningar för till exempel mobilitet har tagits fram och cyklar tillåts att ta mycket plats. Genom att kombinera en lösning av klassiska underjordsgarage, att befintlig datahall omvandlas till ett parkeringshus för privat bilar och bilpool och en så kallad mobilitetshub skapas ges stadsdelen flexibilitet för att följa med i samhällets förändringar avseende olika transport- och färdmedel. I mobilitetshuben kommer boende exempelvis kunna mecka med sin cykel, hyra lådcykel eller elmoped samt hämta upp sina matleveranser i de särskilt anpassade kylarna. Allt syftar till att över tid uppmuntra de boende att välja alternativa färdmedel istället för bil och bygga in flexibilitet över tid.

Att bevara naturmark är centralt i stadsdelen, det är en del i dess identitet, bidrar till ett bättre mikroklimat och klimatanpassar området. Men det gynnar också den biologiska mångfalden och djurlivet, till exempel har bostadskvarteren utformning anpassats för att gynna fåglars flygstråk, att fladdermössen även framöver ska ha en god livsmiljö och att salamandrarnas miljö i alkärret ska bibehållas genom att låta dagvatten fortsatt ledas till denna.

Grön hållbarhet ligger även i vårt fokus genom våra val av produkter och arbetssätt. Vi planerar för en grön och hållbar produktion med låg klimatpåverkan. Det är en självklarhet att samtliga nybyggda bostadskvarter kommer att miljöcertifieras med sikte på klimatneutralitet.

Blicken ut mot gatan för trygghet

Tidigt i planprocessen upprättades en SVA – Social Värdeskapande Analys, som därefter har genomsyrat arbetet i stadsplaneringen. Denna ligger till grund till hela detaljplanens utformning och gestaltning av området. Trygghet, som har varit grundbulten i detta arbete, har påverkat allt från planering av entréer, lokalers placering, parkmiljöer, ljussättning och fönstersättning ut mot gatorna. I Kista Parkstad ska man känna sig sedd, även under den mörkaste tiden på året.

Även olika former av samhällsengagemang finns med som en naturlig del i arbetet, och detta kommer fortsätta under hela utbyggnadstiden.

Med det lokala livet och kunden i fokus

En viktig del i att skapa ekonomisk hållbarhet är att ge bra förutsättningar till en blandad stad, det vill säga inte bara planera för bostäder utan ge utrymme för andra verksamheter som både genererar arbetstillfällen och bidrar med kundunderlag för exempelvis ett café eller en blomsterbutik. Ju mer ”blandstad” vi skapar desto större ekonomisk hållbarhet erhålls i området, som i sin tur ger synergieffekt på social hållbarhet. Med bostadskunden i fokus har vi breddat utbudet av boendeformer i området så att förutsättningar skapas för en mångfald av människor att bosätta sig i Kista Parkstad.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading