c

Täby Park

  • Täby Park byggs kring det tidigare galoppfältet i Täby centrum.
  • Skanskas bostadsrättskvarter Klövern i Täby Park
  • Food markets och andra aktiviter året runt gör Täby Park till en mänsklig stadsdel med rikt folkliv.
  • En grön slinga knyter samman Täby Park.
  • Den trivsamma kvartersstaden är målsättningen för framtidens Täby Park.
  • Fotgängare och cyklister ges företräde i den nya stadsdelen.

Ett av Sveriges största stadsbyggen

Täby Park är bland de största stadsbyggena i Sverige: en helt ny stadsdel på det tidigare galoppfältet intill Täby centrum. Ytan frigjordes när galoppverksamheten flyttade år 2016 , den omfattar 70 hektar och motsvarar två Gamla stan. En helt unik möjlighet öppnades att bygga en modern stadsdel från grunden, alldeles nära huvudstadskärnan.

Stadsdelen utvecklas av Täby Park AB i samarbete med Täby kommun och Riksbyggen. Utvecklingsbolaget Täby Park AB äger 75% av marken och samägs av Skanska och JM. Platsen ska bli hem för runt 20 000 invånare i varierande boendeformer. Omkring 6 000 bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar ger rum för en mångfald av familjesituationer och livsskeden. Bostäderna omges av 4-5 000 arbetsplatser, skolor, förskolor, service och äldreboenden: helheten blir en modern blandstad.

Visionsarbetet inleddes 2010 och 2020 flyttade de första invånarna in i nya bostadskvarter.

Omtänksam kvartersstad

Täby Park ska bli en omtänksam kvartersstad där allt finns på nära håll; parollen är ”storstad på kartan och småstad i själen”. Stadsdelen utformas kring människans välbefinnande och behov. Omfattande medborgardialog har genomförts i olika former med tusentals Täbybor, vars önskemål har lyfts in i prioriteringarna för området. Trygghet, tillgänglighet, ekologisk hållbarhet, grönområden och trafik är några exempel.

Målsättningen är inbjudande kvarter där man kan leva oplanerat, sunt och aktivt. Vardagslivet blir enkelt med nära till jobb, skola, matbutik, lekplats, restauranger och friluftsliv. Offentliga rum och kvarterens gårdar utformas som attraktiva mötesplatser.

Kvarter och allmän platsmark får stort fokus på trygghet. Alla miljöer får rätt belysning, cykel- och gångvägar är tydliga och säkert utformade. Ett rikt folkliv ska ge både trygghet och stimulans: det tidigare galoppfältet används till både spontana och bokade aktiviteter som utegym, lekplats, padelbanor, boule, beachvolley, food markets, julmarknad, cykelcrossbana för tävlingar med mera. Allt blir pusselbitar i den mänskliga stadsdelen.

Hög hållbarhetsambition

Hållbarhet har högsta prioritet i utvecklingen av den nya stadsdelen. Projektet Täby Park har varit pilotprojekt inom Citylab Action: ett kommande certifieringssystem för hållbara stadsdelar. Det har lett fram till ett ambitiöst hållbarhetsprogram som löper hela vägen från utformningen av stadsdelen, genom byggskedet fram till driftfas då invånarna ska ha lätt att leva ett hållbart liv.

Klimatpåverkan för stadsdelen har beräknats för hela livscykeln: det är unikt och ligger till grund för klimatåtgärder i samtliga skeden. Exempelvis planeras stadsdelen för ett varierande innehåll som gör det enkelt att leva mer lokalt. Under byggskedet tillvaratas jord och stenmassor, sparas på området och återanvänds. Även befintliga byggnader ”återbrukas”, exempelvis får galoppbanans läktarbyggnad nytt liv med verksamhetslokaler.

Täby Park blir också Nordens största Svanenmärkta område: De 4 000 bostäder som Skanska och JM utvecklar och bygger Svanencertifieras. Husen får därmed en bättre innemiljö, giftfria material, låg energianvändning med mera.

Prio för gång och cykel

Ett cykel- och gångvänligt trafiksystem byggs från grunden för att invånarna inte ska vara beroende av egen bil. Möjligheterna är goda tack vare Täby Parks karaktär av stadsbebyggelse, det centrala läget och flera kopplingar till Stockholms kollektivtrafik.

Bilen är en del av stadsbilden men ges utrymme på gåendes och cyklisters villkor. Cykelparkeringarna är många och gång- och cykelbanor planeras noggrant för att koppla an smidigt till omkringliggande områden. För den som ändå behöver köra bil ibland finns bilpooler samt laddplatser för elbil.

Grönytor med många funktioner

Grönytor blir ett signum för stadsdelen som får en stor stadspark, flera grannskapsparker samt grönskande innergårdar med odlingsytor och smarta dagvattenlösningar.

Genom hela Täby Park löper en grön slinga: ett sammanhängande grönt stråk med sociala och miljömässiga värden. Barn, äldre och motionärer tar sig fram tryggt då bilarna får lämna företräde. Barn kan därmed ta sig till skolan på egen hand istället för att skjutsas med bil. Slingan kopplar ihop stadsparken och kvartersparkerna till en tillgänglig helhet.

Grönskan ger stadsdelen identitet och attraktiva offentliga rum. Den bidrar till en hälsosam stadsmiljö med plats för aktivitet, gynnar den biologiska mångfalden genom medvetna växtval och ger rening och fördröjning av dagvatten i dagens och framtidens klimat.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading