c

Hamnbanan, Göteborg

 • Efter nästan ett år av testning och dokumentation kunde Skanska börja gjuta grön anläggningsbetong på Hamnbanan i Göteborg.
 • Betongen beräknas minska koldioxidutsläppen med minst 40 procent. Betongbil och kranar parkerade vid arbetsplatsen.
 • Grön anläggningsbetong
 • Skanska bygger ett nytt dubbelspår till Hamnbanan.
 • Under påskhelgen kopplade vi på de temporära spår.
 • Arbetet pågick dygnet runt under påskhelgen.
 • Vårt arbete ute på plats startade i februari 2020.
 • Uppdraget innefattar etappen Eriksberg-Pölsebo.
 • Spåret vi anlägger får en sträcka på 1 900 meter.
 • Totalt anlägger vi 4 000 spårmeter nytt spår.
 • Det blir sex nya växlar, ett spårkryss och 850 spårmeter provisoriska spår.
 • Projektet ska vara färdigställt under 2024.

Länken till hamnen byggs ut

Hamnbanan i Göteborg är den stora järnvägslänken för allt gods som kommer till och från Göteborgs Hamn. Härifrån går 30 procent av Sveriges export och behovet av godstransporter ökar snabbt. Idag är Hamnbanan enkelspårig och delar av banan måste bytas ut till dubbelspår.

Skanska har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga dubbelspår genom en tunnel. Uppdraget innefattar etappen Eriksberg-Pölsebo. Projektet startade hösten 2019 och hela projektet ska vara färdigställt under 2024.

Igenom Bratteråsberget, under Krokängsparken

Vi bygger ett nytt dubbelspår som kommer vika av från det nuvarande spåret efter Nordviksbron. Spåren går sedan ner i en tunnel som fortsätter igenom Bratteråsberget, under Krokängsparken och till sist mynnar ut vid Pölsebo där spåren ansluter till nuvarande spår. 

Spåret vi anlägger får en sträcka på 1 900 meter, varav 1 100 meter i tunnel. I vårt uppdrag ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, rivning av befintlig anläggning inklusive en bro, omfattande ledningsomläggningar, nya gång- och cykelvägar, ny fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

Projektering startade hösten 2019

Vi påbörjade projekteringen under hösten 2019. Under våren 2020 har förberedande arbeten med ledningar och arbeten med träd, allt ifrån avverkning, skydd och tom flytt av några mindre träd.

Fortsatt har vi tagit bort vallen mot järnvägen, längst Västra Eriksbergsgatan för att ge plats åt ledningar och temporära spår.

Temporära spår

Produktionen startade i februari 2020. Under påskhelgen kopplade vi på de temporära spår som kommer användas av tågen medan Hamnbanan byggs.

Under våren 2020 har Säterigatan stängts av för biltrafik mellan Valskvarnsgatan och Danagatan. Den planeras att öppnas igen år 2023.

Arbete under marken

Det är ett avancerat och omfattande projekt där större delen av vårt arbete sker under synlig mark.

Utmaningarna är många och att arbeta med grundläggning i Göteborgs leriga mark är en av de tuffare. Vi måste schakta och förankra under grundvattenlinjen och kommer behöva sätta omkring 4 000 krönmeter stålspont.

Dessutom är dalen där vi bryter igenom full av vatten- och avloppsledningar, bredband samt gas-, och telefonledningar. Något som vi måste lägga om i flera olika omgångar.

Hänsyn till naturen

Tunneln dras under den välbesökta Krokängsparken. I parken finns gott om gamla, ihåliga ekar som i sin tur genererar livsmiljöer för insekter, fågelarter och fladdermöss.

Vi strävar efter att inte störa naturen i parken och det finns idag en skötselplan för träd, djur och växter i parken som park- och naturförvaltningen tagit fram.

Det finns även en mycket gammal ek som kommer att flyttas för att göra plats för en ny fotbollsplan.

Grön betong minskar utsläppen

I projektet beslutade man sig att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med 25 procent. Eftersom betongen står för de största koldioxidutsläppen i projektet beslutades att Grön anläggningsbetong skulle användas.

Hamnbanan är det första riktigt stora projektet där Skanska använder Grön anläggningsbetong. I Grön betong ersätter slagg delar av cementmängden, som står för de största koldioxidutsläppen. Slagg är restmaterial från bland annat ståltillverkning, en blandning av olika mineraler och kalk.

Betongen som används i Hamnbanan genererar 40 till 50 procent mindre koldioxidutsläpp. Och eftersom betongen står för halva utsläppet i projektet går det att nå en total minskning på 25 procent.

Totalt omfattar vårt uppdrag:

 • 90 + 210 meter bergtunnel och 320 + 270 + 220 meter betongtunnel
 • 20 + 290 meter tråg och 700 meter övriga stödkonstruktioner
 • 200 000 kubikmeter jordschakt och ca 100 000 kubikmeter bergschakt
 • Pålning av tunnel och tråg
 • Tillfälliga stödkonstruktioner
 • Omläggning ledningar
 • 4 000 spårmeter nytt spår 2 200 meter kontaktskena
 • Sex nya växlar, ett spårkryss och 850 spårmeter provisoriska spår
 • Rivning av 3 300 spårmeter inklusive en bro

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading